Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

ÝHH ve AK Parti

 

Ünlü Ýsrailli eylemci Tali Fahima, Mavi Marmara gemisinde bulunan Þeyh Read Salah'la görüþtükten sonra Ýslamiyet'i seçtiðini ilan etti. Yardým gemisinde olan Ýngiliz vatandaþý Peter Venner de, yaþanan katliamdan sonra Müslüman oldu. Bu acýmasýz dünyada zulme ve adaletsizliðe karþý neredeyse tek itiraz Ýslamiyet'ten geldiði için dünyanýn her tarafýnda mazlumlar bu dini seçiyor.

 

ÝHH'nýn Gazze ambargosunu delme giriþimi Türkiye'de ise bazýlarýný "Ben Ýslamiyet'ten çýkýyorum" deme noktasýna getirdi. Bazýlarý Ýslami kimliði olan bir kuruluþun böylesine büyük bir organizasyonu gerçekleþtirmesini neredeyse suç sayýyorlar, Ýsrail'in 9 gönüllüyü þehit etmesinden onlara göre ÝHH sorumlu. Öne sürdükleri gerekçeler þunlar: "Tekbirler, namazlar, kelime-i tevhid yazýlý bayraklar... Bunlarýn maksadý yardým deðil, propaganda, bunlar Hamas'ý aklýyor." Sorumlu bir Müslüman alime yaraþýr biçimde olayý deðerlendiren Hayrettin Karaman Hoca yazýsýnda "Hamas'ýn topraklarýný savunan ve seçimle baþa gelen meþru bir örgüt olduðunu" belirttikten sonra, bu gülünç gerekçeleri öne sürenlerin asýl maksatlarýnýn "Ýslamiyet'e muhalefet" olduðunu söylüyor. (Yeni Þafak, 10 Haziran 2010)

 

"Ýslamiyet'e muhalefet" saikiyle hareket edenler olduðu gibi, Ýsrail'in AK Parti'yi devirmek için geliþtirdiði plan çerçevesinde hareket edenler de var. Bunlar basýlan düðmeye göre faaliyete geçmiþ bulunuyorlar. 1948'den, ama özellikle 6 gün savaþýndan beri "içimizde Ýsrailliler" var. Anlaþýlan yeni plana göre önce ÝHH'yý "terörist veya terörizmle iliþkili örgüt" ilan ettirmek, sonra iþin içine AK Parti'yi katmak istiyorlar. Nitekim Avrupa'daki ulusal Yahudi kuruluþlarý üst örgütü Avrupa Yahudi Kongresi (AYK), ÝHH'nýn terör örgütleri listesine dahil edilmesini ve mal varlýklarýna el konulmasýný AB'den resmen istemiþ bulunuyor. 18 yýldýr sayýsýz ülkede hayýr faaliyetleri yürüten ÝHH, Yahudi Örgütü baþkaný Moshe Kantor'a göre "terörist Hamas'ýn yan kuruluþu."

 

ÝHH bir "örgüt" deðil, þemsiye kuruluþ. Bu hayýr þemsiyesinin altýnda onlarca Ýslami kuruluþ, vakýf, organizasyon ve cemaatin katkýlarý var. Ýslami bir kimliðe sahip olduðu ortada. Zaten yüksek miktarlarda ve sürekliliði olan hayýr ve yardým faaliyetlerini dünyada genellikle dindarlar yapar. Bunu da dinlerinden aldýklarý referanslarla ve Allah'tan sevap umarak yaparlar.

 

"Ýçimizdeki Ýsrailliler"in baþlattýðý "Ýslami yardým-insani yardým" polemiðinin bir deðeri yoktur. Ýslami yardým, tabiatý ve mahiyeti gereði insani yardýmdýr. Bir Müslüman tabii ki öncelikle ihtiyaç ve zaruret içindeki din kardeþinin yardýmýna koþar. Hz. Peygamber (sas), "Müslümanlar yekvücut gibidirler. Bir yerine diken batsa bütün vücut acýsýný hisseder." buyurur. Müslüman, dinî vecibesi gereði Müslümanlarýn derdiyle dertlenir, acýlarýna katýlýr. Müslüman, yerine göre gayrimüslime de yardým eder, imdadýna yetiþir. Mazlumder'in kuruluþ sloganý þudur: "Mazluma dini sorulmaz." Nitekim ÝHH birçok ülkede -Katrina kasýrgasý faciasýnda ABD'de bile- gayrimüslimlere yardým ulaþtýrmaktadýr.

 

ÝHH gönüllüleri öylesine alicenap Müslümanlar ki, kardeþlerini þehit eden Ýsrailli katil-komandonun yarasýný tedavi etmiþlerdir. Uluslararasý sularda insan öldüren haydut devlet -"Ýsrail bu, yapar" diye- tolere ediliyor da onlarý öldürmeye gelenleri koruyup yaralarýný tedavi eden ÝHH gönüllüleri "suçlu" oluyor, öyle mi? Suç aletleri pet þiþeler mi olacak?

 

ÝHH veya baþka Ýslami kuruluþlarýn ne Ýslami kimliklerini gizlemeye ne baþkalarýnýn mutlak manada katkýlarýna ve yardýmlarýna ihtiyaçlarý var. Kimsenin þehitliði sorgulama haddi deðildir. Kim hangi inançta ise, istediði yere gider yardým ulaþtýrýr. Herkes kendi þakilesine göre hareket eder. Kaldý ki yardým gemisine katýlanlarýn da ÝHH'nýn Ýslami kimliðinden rahatsýz olduklarýný duymadým.

 

ÝHH'nýn hedef tahtasýna yerleþtirilmesi Ýsrail'in içimizdeki Ýsraillilerle eþgüdüm halinde baþlattýðý kampanyanýn bir parçasýdýr. Amaç, önce ÝHH, sonra AK Parti'yi bertaraf etmektir.

 

Ali Bulac, Zaman, 14.01.2010

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...