Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Ve meydan savaþ baronlarýnýn

 

Þemdinli’de jandarma ve komandolardan oluþan seyyar birliðe sýnýrý geçen 200 PKK’lý tarafýndan baskýn düzenlendi. Kanlý saldýrýda 11 asker þehit düþerken, 16 asker de yaralandý

 

Hakkari’nin Þemdinli Ýlçesi’nde Tekeli Sýnýr Taburu’na baðlý olarak Mezargediði tepesine kurulan jandarma ve komandolardan oluþan 500 kiþilik seyyar askeri birliðe 200 PKK’lý tarafýndan roketatar ve aðýr silahlarla baskýn düzenlendi. Gece baþlayýp, sabaha kadar süren saldýrýda dokuz asker þehit düþtü, dördü aðýr 14 asker de yaralandý. Saldýrýnýn ardýndan baþlatýlan operasyonda mayýna basan iki asker daha þehit oldu. Böylece þehit düþen asker sayýsý 11’a yükseldi. Saldýrý sýrasýnda 12 PKK’lý da hayatýný kaybetti.

PKK’lýlar iki gruba ayrýldý

 

Kanlý baskýn önceki akþam saat 22.00 sýralarýnda baþladý. Irak sýnýrýndan Türkiye’ye sýzan yaklaþýk 200 kiþilik PKK’lý grup ikiye ayrýldý. Bir grup PKK’lý, Tekeli Sýnýr Taburu’na uzun namlulu silahlarla taciz ateþi açtý. Bu saldýrýda ölen ya da yaralanan olmadý. Diðer PKK’lý grup ise ayný anda Tekeli Sýnýr Taburu’ndan 10 kilometre uzakta bulunan Mezargediði tepesine yaz aylarýnda sýnýr güvenliðini saðlamak için kurulan seyyar birliðe yöneldi. Burada sayýlarý 200’ü bulan PKK’lýlar, seyyar birliðin çevresindeki hakim tepelerden saat 23:00 sýralarýnda roketatar ve aðýr silahlarla saldýrý düzenledi. Askerler de anýnda karþýlýk verince çatýþma çýktý. Sabah saat 07.00’a kadar süren çatýþmada dokuz asker þehit düþerken, dördü aðýr 14 asker de yaralandý. Askerler, roketatar ve aðýr silahlarla açýlan ilk ateþte þehit düþtü.

Sýnýr ötesi hava harekâtý

 

Havanýn sisli olmasý nedeniyle çatýþmanýn baþladýðý ilk anlarda helikopter desteðinin sýnýrlý kaldýðý bildirildi. Ancak daha sonra Þemdinli’de bulunan 3. Dað Komando Tabur Komutanlýðý’ndan kalkan helikopterler bölgeye hareket etti. Sabah saatlerine doðru Kuzey Irak’a doðru çekilen PKK’lýlara kobra helikopterler bomba yaðdýrdý. Diyarbakýr’dan kalkan F-16’lar da Þemdinli semalarýndan geçerek sýnýr ötesindeki PKK kamplarýný bombaladý.

Ýki þehit daha

 

Baskýndan sonra bölgede baþlatýlan kara operayonunda mayýna basan iki asker daha þehit oldu, iki asker de yaralandý. Bölgede yer yer çatýþmalarýn devam ettiði bildirilirken, helikopterler ve obüslerle bölgenin bombalandýðý belirtildi. Sýnýr birliklerine bordo bereliler, subay ve astsubaydan oluþan profesyonel birlikler ve özel eðitimli komandolarýn konuþlandýrýldýðý da gelen bilgiler arasýnda yer aldý. Sýnýrýn sýfýr noktasýnda bulunan Düðün Daðý, Beyaz Dað, Taþtelen, Iþýkveren, Altýndað’daki geçiþ noktalarý ablukaya alýndý. Öte yandan çatýþmada hayatýný kaybeden ve Þemdinli Devlet Hastanesine getirilen iki PKK’lýnýn vücudunda tuzaklanmýþ bomba bulundu. Hastaneye bomba imha uzmanlarý çaðrýldý.

 

 

Çukurca’da devriye aracýna saldýrý

 

Hakkari-Çukurca kara yolundaki polis kontrol noktasý ile devriye görevi yapan polis aracýna, PKK üyelerince uzun namlulu silahlarla saldýrý düzenlendi. Açýlan ateþe anýnda karþýlýk verilmesi üzerine PKK üyeleri ile güvenlik güçleri arasýnda çatýþma çýktý. Çatýþmada ölen ya da yaralananýn olmadýðý bildirildi.

 

 

Yaralýlarý helikopter taþýdý

 

Hakkari’deki askeri seyyar birliðe düzenlenen saldýrýda yaralanan askerler, çatýþma bölgesinden Hakkari Dað ve Komando Tugay Komutanlýðý’na baðlý helikopterler tarafýndan alýnarak Þemdinli Devlet Hastanesi’ne kaldýrýldý. Buradaki ilk müdahalenin ardýndan yaralýlar helikopterle Hakkari Asker Hastanesi’ne gönderildi. Dördü aðýr yaralý 16 askerler, Hakkari Dað ve Komando Tugay Komutanlýðýna iniþ yapan helikopterden alýnarak, ambulanslarla Hakkari Asker Hastanesine kaldýrýldý.

 

 

Taraf, 20.06.2010

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...