Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

400 filistinliyi öldürmek deðil kredi kartýný çalmak suçmuþ

 

Birleþmiþ Milletler Ýnsan Haklarý Konseyi'nin Ýþgal Altýndaki Filistin Topraklarý Özel Raportörü Richard Falk, Ýsrail'in Mavi Marmara saldýrýsýna yönelik baþlattýðý iç soruþturmanýn güvenilirliðini sorguladý.

 

Bu soruþturmaya þüpheyle yaklaþtýðýný belirten Falk, "Bu þüpheciliðimi güçlendiren, Dökme Kurþun operasyonu soruþturmasýnda en ciddi suç olarak bir Ýsrail askerinin bir kredi kartý çaldýðý iddiasýnýn dile getirilmesi oldu. Savaþ taktikleri ve kullanýlan silahlar ve saldýrýnýn kendisi gibi ciddi iddialardan hiçbiri objektif bir analize tabi tutulmadý." dedi.

 

Ýsrail, 2009 baþýnda baþlattýðý Dökme Kurþun harekatýnda bin 400'den fazla Filistinliyi öldürmüþtü.

 

Ýsrail'in 1967 yýlýndan sonra iþgal ettiði topraklardaki insan haklarý ihlallerini gözlemlemekle görevli Richard Falk, Tel Aviv yönetiminin Mavi Marmara saldýrýsýna katýlan askerlerin sorgulanamayacaðý yönündeki açýklamasýný hatýrlattý. Ýsrail'in olanlar hakkýnda güvenilmez sunumlar yaptýðýný ve çok müphem bir þeklide operasyon hakkýnda savunmada bulunduðunu belirterek, "Böyle bir soruþturmanýn ne kadar güvenilir olacaðýný merak ediyorum." dedi.

 

Ýsrail, Birleþmiþ Milletler'in olayýn uluslararasý bir komisyon tarafýndan soruþturulmasýný reddetmiþ, bununla birlikte kendi oluþturduðu komisyona katýlmak üzere iki yabancý gözlemci belirlemiþti.

 

Falk, Mavi Marmara gemisindeki gönüllülerin; hükümetlerin ve Birleþmiþ Milletler'in yapamadýklarýný baþardýðýný ifade etti. Richard Falk, bu eylem sayesinde Ýsrail'in uyguladýðý ablukaya etkin biçimde dikkat çekildiði ve ablukanýn artýk kaldýrýlmasý için baský oluþtuðunu kaydetti.

 

Richard Falk, Ýsrail'in iþgal ettiði topraklarda yerleþim birimleri inþasýna devam ettiðini de belirterek, bunun Cenevre Konvansiyonu'na aykýrý olduðunu ve Filistinlilerin kendi geleceklerini tayin hakkýný tehdit ettiðini belirtti. Falk, uzun süredir devam eden iþgalin Filistinlilerin taleplerini sessizce yok ettiðini söyledi.

 

Bu arada ABD, Falk'ýn Ýnsan Haklarý Konseyi'ne sunduðu rapora tepki gösterdi. ABD Temsilcisi Mark Cassayre, raportörün Hamas'ýn Gazze'deki olaylarýn týrmanmasýna neden olan sorumluðunu asgariye indirdiðini öne sürdü.

 

(CÝHAN) 15.06.2010

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...