Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Sivil Toplum Kuruluþlarýnýn Basýn Açýklamasý

 

Almanya’da faaliyette bulunan sivil Toplum Kuruluþlarý, Deutz-Mülheimer Straße 22-24, 50670 adresindeki Dorin Oteli’nde biraraya gelerek, Ýsrail’in, barýþ filosuna yönelik saldýrýyla ilgili bir basýn açýklamasý yayýnladý.

Deðerli Basýn Mensuplarý,

Bilindiði gibi, dünya kamuoyu 31 Mayýs Pazartesi sabahý eþine nadir rastlanan insanlýk dýþý bir saldýrýyla çalkalanmýþtýr. Sadece sýradan bir insan hayatýnýn sürdürülebilmesi için elzem olan insani malzemelerle yüklü gemiler, 32 ayrý ülkeden farklý millet ve dinlere mensup yüzlerce yardýmsever insanla, “Gazze’ye Ýnsani Yardým” götürmek üzere yola devam ederken, hiçbir ülkenin egemenliðinde olmayan uluslararasý sularda Ýsrail ordusunun kanlý baskýnýna maruz kalmýþtýr. Gemide bulunan bazý insan haklarý savunucularý Ýsrail komandolarý tarafýndan katledilmiþ, onlarca insan yaralanmýþ, yüzlerce insan da tutuklanmýþtýr. Saldýrý sonucunda hayatýný kaybeden þehitlere Allah’tan rahmet, yakýnlarýna baþsaðlýðý, yaralananlara da acil þifalar temenni ediyoruz.

Basýn açýklamasýnýn altýnda imzasý bulunan sivil toplum kuruluþlarý olarak Ýsrail’i sivillere yönelik bu kanlý eyleminden dolayý þiddetle kýnýyor, saldýrýyý bölgeye yönelik barýþ umutlarýný sabote etmeyi maçlayan bir eylem olarak deðerlendiriyoruz. Kanlý baskýn, uluslararasý hukukun hiçe sayýldýðý, en temel insani deðerlerin çiðnendiði izahtan yoksun bir zorbalýktýr.

Baþta Birleþmiþ Milletler olmak üzere deðiþik uluslararasý kurum ve kuruluþlarýn gösterdiði tepki yerinde ve doðru bir adým olduðu gibi, Birleþmiþ Milletlerin bu güne kadar verdiði kararlarý Ýsrail’in tanýmadýðý da bir gerçektir. Uluslararasý topluluk bu sefer de sadece kýnama kararýyla yetinmemeli, uluslararasý hukuku tanýmadýðý sürece Ýsrail’e karþý uluslararasý hukukun gereði uygulanmalýdýr. Bilinmelidir ki, uluslararasý hukuk her devlet için geçerlidir ve hiç bir devlet bu hukukun üstünde deðildir.

Biz, bu açýklamada imzasý bulunan sivil toplum kuruluþlarý olarak, hiçbir þekilde din, dil ve ýrk ayrýmý gözetmeksizin, her türlü þiddeti, radikalizmi ve ýrkcýlýðý reddedip, insanlýðýn ortak vicdaný adýnakamuoyuna sesleniyoruz:

Ýsrail hükümeti, herþeyden önce kendi halkýna saygýsýnýn gereði olarak kanlý eyleminden dolayý dünya kamuoyundan özür dilemelidir.

Barýþ filosuna katýlmýþ olan insan haklarý savunucularý insanlýðýn ortak vicdanýný temsil etmektedirler. Gemileriyle birlikte eksiksiz derhal serbest býrakýlmalýdýrlar.

Þehid olanlarýn ailelerine, yaralýlara ve gemi sahiplerine hukukun gereði olarak tazminat ödenmelidir.

 

Ýsrail, Filistin halkýna gönderilen insani yardýmlarýn yerine ulaþmasýna engel olmamalýdýr.

Israil dünya kamuoyu önünde kendine biçtiði özel rolden vazgeçmeli, kanlý saldýrý, Birleþmiþ Milletlerin belirleyeceði baðýmsýz bir heyet tarafýndan incelenmeli ve suçlular tesbit edilip yargýlanmalýdýr.

Dünya kamuoyu artýk Filistin halkýna yönelik zulme ve Gazze’deki insanlýk dramýna seyirci kalmamalýdýr.

Ýsrail, Birleþmiþ Milletlerin kararlarýna riayet etmeli ve Gazze’ye yönelik abluka bir an evvel kaldýrýlmalý, Filistin Devletine yönelik iþgale son verilip, Filistin halký özgürlüðüne kavuþmalýdýr. Özellikle Alman kamuoyuna seslenmek istiyoruz:

Almanya tarihi sorumluluðunu ve Ýsrail’le özel iliþkisini de dikkate alarak, Gazze dramýna son verilmesi için tüm diplomatik imkanlarýný seferber etmelidir.

Ýmzasý bulunan kuruluþlar:

 ATÝB – Avrupa Türk-Ýslam Birliði

 ADV – Avrupa Demokrasi Vakfý

 ATB – Avrupa Türk Birliði

 ATCB – Avrupa Türk Caferiler Birliði

 DÝTÝB – Diyanet Ýþleri Türk Ýslam Birliði

 ABAF – Avrupa Ehli Beyt Alevi Federasyonu

 AEKB – Avrupa Ehli Beyt Kadýnlar Birliði

 IGMG – Ýslam Toplumu Milli Görüþ

 IKMB – Ýslam Kültür Merkezleri Birliði

 IRH - Hessen Ýslam Cemaati

 IHH – Uluslararasý Ýnsani Yardým Kurumu

 Ýslamrat – Almanya Ýslam Konseyi

 MÜSÝAD – Müstakil Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði

 TIDAF – Türk-Alman Ýþadamlarý Dernekleri Almanya Federasyonu

 UETD – Avrupa Türk Demokratlarý Birliði

 ZMD – Almanya Müslümanlarý Merkez Konseyi

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...