Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Bir palavracý var ama kim karar veremedim!

 

 

TARAF yazarý Rasim Ozan Kütahyalý’nýn ÝHH Baþkaný Bülent Yýldýrým ile yaptýðý özel görüþmeyi aktardýðý yazýsýnýn baþlýðý þöyleydi:

 

“Mossad Ajaný bana kendileri için çalýþan Türk gazetecileri açýkladý.”

 

Yazýda “týrnak içinde yazýlmýþ” yani ÝHH Baþkaný’nýn aðzýndan öyle çýktýðýný varsaymamýz gereken bir bölüm var. Þöyle:

“Mossad beni sorgularken ben onlara ‘Bu iþten siz zararlý çýkýyorsunuz, krizi iyi yönetemiyorsunuz. Türkiye ve dünya kamuoyuna bunu anlatamazsýnýz’ demiþtim. Bunun üzerine beni sorgulayan baþ adam da ‘Her þey daha yeni baþlýyor, önümüzdeki haftadan itibaren neler olacaðýný, havanýn nasýl deðiþeceðini göreceksin’ diyerek, belli yayýn organlarýnýn ve belli gazetecilerin isimlerini verdi. Maalesef bu Mossad ajanýnýn söyledikleri tek tek çýkýyor, dediklerinin bu kadar birebir çýkacaðýna ben de ihtimal vermemiþtim. Allah þahidimdir bu isimlerin hepsi bende saklý. Bunlarý þu an söylemek istemiyorum ama gerekirse bu Mossad ajanýnýn söylediði isimleri tek tek ifade edeceðim. Hiç kimse Mossad’la ortak çalýþýp, sonra da millete ‘Gazze için yüreðim yanýyor’ diye yalan söylemesin. Bu yalanlarý ortaya çýkar sonra.”

Ben de bu yazý üzerine ÝHH Baþkaný’nýn palavra attýðýný, bildiði isimler neyse açýklamasý gerektiðini yazdým.

ÝHH Baþkaný, Kütahyalý ile ertesi gün yine konuþmuþ. Þöyle diyor:

“Bu meselenin iki tarafý var. Birincisi, Ýsrailli bir muhalif ismin bize aktardýðý. O muhalif isim bu süreçte bir devlet yetkilisiyle görüþmesi esnasýnda kendisine söyleneni bize söyledi. O yetkili ‘beslediðimiz kalemler’ ifadesini aynen kullanmýþ, bu sadece Türkiye’ye özgü de deðil. Ýsrail devletinin her yerde böyle adamlarý var anlamýnda söylenmiþ bir þey. O devlet yetkilisi ‘Öyle bir duruma düþtük ki, Türkiye’de sadece beslediðimiz kalemler bizden yana çýkýyor’ diye kendini ifade etmiþ. Öbürü bana bizzat söylenen bir þey. Size de salý günü aktardýðým gibi, Mossad’ýn beni sorguladýðý sýrada o yetkilinin ‘Yakýnda hava deðiþecek, belli medya kurumlarý nasýl davranacak göreceksiniz’ diyerek saydýðý medya kurumu isimleri var. Orada somut gazeteci ismi verilmedi. Ama kurum isimleri söylendi. Ben bizzat duydum. Beni herkes tanýr, Bülent Yýldýrým asla yalan söylemez. Allah þahidimdir o Mossad sorgusu sýrasýnda bana bu kurumlar söylendi.

Beni sorgulayan yetkilinin söylediði kurumlarý açýklamayý doðru bulmuyorum. Düþündüm, vicdan muhasebesi yaptým ve buna karar verdim. O Mossad’çý, içimizdeki bütünlüðü bozmak için, aramýza nifak sokmak için o kurumlarý bana söylemiþ olabilir. Sonra bu söylediði yalan ve çarpýtma da olabilir. Bu önemli bir ihtimal. Ýsrail’in en çok istediði þey, birbirimize düþmemiz. O da bunu amaçlayarak söyledi muhtemelen.”

ÝHH Baþkaný ayný gün Ahmet Hakan ile konuþmuþ.

Ahmet Hakan “Ancak bu sözler Türk medyasý için deðil, Avrupa ve Amerika medyasý için geçerliymiþ. Türk medyasý kastedilmemiþ” diye yazýyor.

Demek ki týrnak içinde ÝHH Baþkaný’na ithafen yazýlan “Mossad ajaný bana kendileri için çalýþan Türk gazetecileri açýkladý” sözleri hayal mahsulü!

ÝHH Baþkaný’nýn Rasim Ozan Kütahyalý ve Ahmet Hakan’a yaptýðý açýklamalardaki çeliþkileri ve farklarý da aktardýðým yazýlardan kolayca görebiliyoruz.

Ortada bir “palavracýnýn” olduðu kesin ama onun kim olduðuna karar veremedim.

Kütahyalý, ÝHH Baþkaný’nýn o sözlerini neden týrnak içinde yazdý? Baþkan böyle bir þey söylemedim diyor.

ÝHH Baþkaný, Kütahyalý’ya ikinci açýklamasýnda “kurum isimlerinden” söz ediyor, Ahmet Hakan’a “onlar yabancý gazeteler” diyor. Hangi açýklamasý doðru?

Dedim ya, bir palavracý var. Ama kim, karar veremedim!

 

 

Mehmet Y. Yilmaz, Hürriyet, 14.06.2010

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...