Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Þeyh Abdülaziz Buhari'nin vefatýndan Gülen Hocaefendi söylemine bir bakýþ

 

 

Kabul; Ýsrail halký "kafatasýnýn içinde Hitler beyni taþýyan yedi aptal" tarafýndan yönetiliyor.

 

Haaretz gazetesinin aptallýklarýný dünyaya ilan ettiði bu yedi bakan içinde, Gazze'ye sadece fosfor bombalarý deðil, ABD'nin Hiroþima ve Nagazaki'de yaptýðý gibi atom bombasý atmaya pek hevesli olanlar da var.

 

Gazze'ye atom bombasý atmak ile "Savaþa Hayýr" diyen Amerikalý Rachel Corrie'yi tank paletlerinin altýnda ezmek yahut Gazze'ye yardým malzemesi götüren Mavi Marmara gemisinde 19 yaþýndaki Furkan'ý 5 kere yakýn mesafeden ateþ ederek vahþetin þehvetiyle vurmak arasýnda bir fark gören varsa, o kiþi sadece aptal deðil, Said Nursi'nin tabiriyle "ahmaku'l humakadan tahammuk etmiþ sarhoþ ahmak"týr aslýnda.

 

Gerisi teferruattýr!

 

Asýl konuþmamýz gereken, ýsrarla konuþmamýz gereken, sürekli konuþmamýz gereken budur!

 

***

 

Kabul; Filistin 2. Dünya Savaþý'nda bugünkü Ýsrail yönetimine yöntemler konusunda ilham veren Yahudi Katliamý'nýn ardýndan Batý devletlerinin zorlamasýyla iþgal edilmiþ, halký soykýrýma tabi tutulmuþ, ölümlerden ölüm beðen denilerek, ölümüne direniþ ile karþý karþýya býrakýlmýþtýr. Önce El-Fetih daha sonra Hamas bu direniþin ortaya çýkardýðý onlarca örgütten öncü sýfatý kazanmýþ iki örgüttür. Uçak kaçýrmalarla, suikastlarla, bombalamalarla, intihar eylemleriyle "dikkat" çekmiþ, zaman içinde Ýsrail'i barýþ için masaya oturmak zorunda býrakmýþ, en azýndan belli þartlarý kabul etmesini saðlamýþlardýr.

 

Kabul; gerek El-Fetih ve gerekse Hamas bu direniþ sýrasýnda hiçbir zaman Ýsrail yönetimleri kadar vahþi olmayý becerememiþ ve onlar kadar masum insan öldürmemiþlerdir.

 

Fakat baskýn, bombalama, roket saldýrýlarý gibi eylemleri masum insanlarýn ölümlerine de yol açmýþtýr. Ýþte bu noktada; Gazze'de fosfor bombalarýyla öldürülen yahut tank paletleriyle ezilen Ali adýndaki Müslüman çocuk ile Tel Aviv'de otobüs duraðýna konulan uzaktan kumandalý bombayla parçalanan Eli adýndaki Musevi çocuk arasýnda fark gören kiþi de en az Ýsrail kabinesindeki Yedi Aptal kadar budaladýr aslýnda.

 

Gerisi teferruattýr.

 

Asýl konuþmamýz gereken, ýsrarla konuþmamýz gereken, sürekli konuþmamýz gereken budur!

 

***

 

Ýki aptallýktan birini tercih durumunda kalmanýn aðýr yükümlülüðü altýnda ezilmenin bunalýmýndan sür'atle çýkmaz isek; iki siyah nokta arasýnda bir beyaz alanýn varlýðýndan asla haberimiz olmayacak.

 

Oysa o alanýn farkýnda olanlar var ve o beyaz alaný geniþletmek için "can almak" yerine "can vermek" erdemini seçiyorlar.

 

Geçen hafta bu köþede rahmetle andýðýný Kudüs'teki Nakþibendi Þeyhi Abdülaziz Buhari bu erdeme sahip örnek þahsiyetlerden biriydi.

 

Hasretini çektiði barýþý saðlayacak tek ülke bildiði Türkiye'ye gelip Baþbakan Erdoðan ile görüþmenin arefesinde, Ýsrail komandolarýnýn Mavi Marmara katliamýnýn üzüntüsünden kalp krizi geçirerek vefat ettiðini yazmýþtým.

 

Onun yerine Kadiri Þeyhi Ghassan Manasra geldi, Baþbakan Erdoðan ile görüþtü.

 

Fakat sonradan öðrendik ki durum sandýðýmýzdan daha vahim ve daha acý imiþ.

 

Þeyh Buhari, Þeyh Manasra gibi Ýsrail'de hahamlar, papazlar ve imamlarla birlikte Kudüs'te barýþ için çabalayan sufi liderler, sadece kafatasýnýn içinde Hitler beyni taþýyan yedi ahmakýn zulmüyle deðil, görüntü ve söz itibarýyla Müslüman olduklarýný iddia eden barýþ karþýtý Hamasçýlarýn zulmüyle, iki ateþ arasýnda yaþýyorlar imiþ.

 

Nitekim Haham Menahem Froman ile Türkiye'ye gelip Baþbakan Erdoðan'la görüþeceði öðrenilince, bu görünüþte Müslüman olan serseriler, Ýmam Buhari Hazretleri'nin torunu olan Þeyh Abdülaziz Buhari'nin evini basýp öldüresiye dövmüþler imiþ.

 

Þeyh Buhari'nin vefatýndan sonra onun yerine heyete katýlýp gelen Þeyh Ghassan Manasra, Ankara'da Baþbakan Erdoðan ile görüþürken, ayný Müslüman kýlýklý serseriler onun da evini basýp talan etmiþler, oðlunu öldürmeye kalkýþmýþlar. Þeyh Manasra, týpký merhum Þeyh Buhari gibi hem Hitler kafalý Ýsrail yönetiminin, hem de Þaron kafalý Müslüman Hamasçýlarýn zulmü ile inlemesine, iþsiz ve aþsýz býrakýlmasýna raðmen, bize hiç belli etmeden "Türkiye dünya barýþýnýn lideri olacak" derken, birden 22'ye fýrlayan tansiyonunun sebebi, Kudüs'te baskýna uðrayan evi ve ailesi imiþ meðer.

 

Haham Froman ile birlikte Ýstanbul'da aniden rahatsýzlanýp tansiyonu 22'ye fýrlayýnca, onlarý aðýrlayan Türkiyeli dostlarý, kerpetenle söker gibi almýþlar aðzýndan bu bilgileri. Yangýnlarý bizim bildiðimizden iki kat daha büyük, acýlarý zannettiðimizden daha farklý imiþ meðer. Gerçeði rehberi olduklarý sufi geleneðin "acýyý bal eyledik" tebessümüyle gizlemeyi baþardýklarý için haberimiz olmamýþ, farkýna varamamýþýz.

 

***

 

Sýrf bu "teferruat" bile durup yeniden düþünmemizi, bütün hesaplarý yeni baþtan yapmamýzý, bütün söylemlerimizi ve eylemlerimizi yeniden tartýya vurmamýzý gerektiriyor.

 

Bir tarafý yaparken öbür tarafý yýkýp yýkmadýðýmýzý anlamamýz gerekiyor.

 

Bu gerçekle birlikte olaný biteni düþününce....

 

Nutuklar atmak, sloganlar savurmak, yumruklar sallamak, bombalara çýplak beden ile kalkan olmak, marþlara ayarlý sesimizle þehadete hoþ geldin diyebilmek, evet ablukayý delmek ve aç çocuklara yardým götürmek "kolay" görünüyor gözüme!

 

Zor olaný her þeye raðmen, düþmanýn olduðu kadar dost bilinenin zulmü altýnda inlemesine raðmen bir kez bile ah etmeden "ille de barýþ" diyerek hizmete tebessümle devam ederek ölümü göðüsleyebilmek olmalý!

 

Bu noktadan bakýnca Þeyh Buhari'nin ölümüne uzanan eylemi ile Fethullah Gülen Hocaefendi'nin, fitneye alet edilmek istenen söylemi arasýnda çok da derin bir fark olmadýðýný görüyorum!

 

Bu noktadan bakýnca hüznüm kadar artýyor ümidim!

 

Hýristiyan olmak, Musevi olmak, Müslüman olmak çok kolay ama "insan" olmak çok zor anlaþýlan diye düþünüyorum.

 

Hani o "Onlara de ki" diye baþlayan ayetteki gibi; "Sizler Müslüman oldunuz fakat iman henüz kalplerinize yerleþmedi!"

 

Ben çok alýndým bu olanlardan...

 

Lütfen siz de alýnýnýz!

 

Asýl düþünmemiz gereken, ýsrarla düþünmemiz gereken, sürekli düþünmemiz gereken ise iþte budur!

 

 

Ahmet Tezcan, Zaman, 13.06.2010

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...