Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Kemal Bey heyhat!

 

 

Ben sanýyordum ki...

 

Kemal Bey bütün bilinen ezberleri tersyüz edecek.

 

Ben sanýyordum ki...

Kemal Bey partiye bütün aðýrlýðýný koyarak bir destan yazacak.

Ben sanýyordum ki...

Kemal Bey öyle bir samimiyet duvarý örecek ki kurþun geçmeyecek.

Ben sanýyordum ki...

Kemal Bey en küçük bir þaþkýnlýk yaþamadan olaya hakim olacak.

Ben sanýyordum ki...

Kemal Bey halka dokunan, halka geçen taraflarýna çok þey ekleyecek.

* * *

Ankara’ya gittim...

Kendisiyle üç saat geçirdim.

Sorulara verdiði cevaplara dikkat kesildim.

Yaklaþýmlarýna baktým, cesaretini ölçtüm, risk alýp almadýðýný kontrol ettim, gözlem yaptým.

Sonuç?

Heyhat ki heyhat!

Hadi “kocaman bir hayal kýrýklýðý” demeyeyim de “hayal kýrýklýðýna ramak kala” diyeyim.

Ne de olsa umuda minicik de olsa bir kapý aralamak lazým.

* * *

Nasýl bir “Kemal Kýlýçdaroðlu portresi” ile mi karþýlaþtým?

Hemen anlatayým:

Karþýmda aradan geçen bunca süreye karþýn lider olduðunun sýmsýký bilincine varamamýþ bir Kemal Kýlýçdaroðlu duruyordu.

Þaþkýn ve ürkekti.

Bir planý yokmuþ gibiydi.

En haklý olduðu konularda bile masaya yumruðunu vurup son sözü söyleyemeyecekmiþ edasýndaydý.

Etrafý kolluyor, dengeleri gözetiyordu.

En fenasý risk almaktan fena halde çekiniyordu.

Cesur þeyler söyleyip hata yapmaktansa bilinenleri tekrarlayarak cesaretsiz kalmaya razý olmuþ gibi bir hali vardý.

Tipik bir Ankaralý gibiydi...

Laf çeviriyor, konunun özüne gelmiyor, en aþýlmýþ mevzularda bile bir çift laf edemiyordu.

Açýk konuþamýyordu.

Bu durum, en önemli silahýný, yani samimiyet silahýný elinden alýyordu.

“Kürt sorunu” konusunda en kliþe çözümlere yaslanýyordu.

“Üniversiteler bin çiçeðin açtýðý yerlerdir. Kýyafet yasaðý da neymiþ? Üniversite çaðýna gelmiþ delikanlýlarýn kýyafetine devlet ne karýþýrmýþ?” cümlelerini kurmaktan bile kaçýnýyordu.

* * *

Son sözüm þudur:

Eðer bu böyle giderse...

Üç vakte kadar “Kemal Kýlýçdaroðlu efsanesi” yer ile yeksan olur.

Ne demiþler?

Acý konuþ ama doðru bildiðinden þaþma...

 

 

 

 

Ahmet Hakan, Hürriyet, 13.06.2010

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...