Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Kimse Yok mu: Biz de götürdük ama sýkýntý yaþamadýk

 

Burak Kara'nýn haberi

 

Fethullah Gülen’in The Wall Street Journal’a verdiði röportajda Ýsrail’in kanlý baskýnýný deðerlendirirken, ÝHH’nýn Ýsrail’den izin almamasýný eleþtirmiþ ve “Ýsrail’in onayý olmadan hareket etmek, otoriteye baþkaldýrýdýr” deðerlendirmesini yapmýþtý.

 

Gülen cemaatine yakýnlýðýyla bilinen “Kimse Yok Mu” Derneði Genel Baþkaný Mehmet Özkara ile ’Gazze Gemileri’ hadisesini konuþtuk. 2006 yýlýndan beri sorunsuz bir þekilde Filistin’e 4 milyon dolar yardým gönderen ve 2008’den sonra Gazze’ye çeþitli zamanlarda girip yardým yapan derneðin baþkaný Özkara, sorularýmýzý þöyle yanýtladý:

 

* Dernek olarak Filistin’e ne zamandýr yardým götürüyorsunuz?

 

Gerek Filistinliler, gerekse Yahudiler ayný kökten gelen topluluk. Zamanla farklýlýklar yaþanmýþ ama bu zamanda birlikte yaþama kültürünü kurmalarý gerekir.

 

Ýlk defa 2006’da Batý Þeriya’ya insani yardým götürdüðümüz zaman gördük ki kavgaya, geçimsizliðe neden olabilecek ciddi sorunlar ortada yok. Ayný sýnýrlar içindeler, ayný topraktan, sudan, güneþten, yaðmurdan istifade ediyorlar.

 

* Yardýmlarý nasýl ulaþtýrýyorsunuz? Yardýmlarý ulaþtýrýrken diplomasinin önemi var mý?

 

2006’dan beri Filistin’e gidiyoruz. Ýlk önce Batý Þeriya’ya gýda, saðlýk ve eðitimle ilgili yardýmlar götürdük. Yardýmlarý uçakla Tel Aviv’e oradan da Filistin’e götürdük.

 

Uluslararasý hukuk çerçevesinde BM tarafýndan da kabul edilmiþ Ýsrail devleti var. Filistinliler de bu Ýsrail devletinin içinde yaþýyor. Biz Ýstanbul’daki Ýsrail Baþkonsolosluðu’na ya da Ankara’daki Ýsrail Büyükelçisi’ne “niçin, kaç kiþiyle gideceðiz” bilgilerini veririz.

 

* Ýzin almadan yardýmlar yerine ulaþmaz mý?

 

Uluslararasý görüþmeler olmadan yapýlacak çalýþmalar; nasýl ki yurtdýþýndan ülkemize hükümetin haberi olmadan bir þeyler yapýlmaya çalýþýlýrsa biz de rahatsýz oluruz.

 

Onlar da rahatsýz olabilir. Bu çerçevede olduðu sürece biz bir engelle karþýlaþmadýk, bir zorluk çýkartýlmadý. Biz yoðunluk yaþanýlan dönemlerde týrlarla Türkiye’den yardým malzemeleri götürdük ama çoðunlukla Filistin’den de parasýný verip satýn aldýðýmýz ve ihtiyaç sahiplerine daðýttýðýmýz malzemeler temin ediliyor.

 

Biz yanýmýzda para götürüyoruz ve Gazze’ye giriyoruz, para ile alabilecekleriniz var, olmayan malzemeleri Mýsýr’dan alýyor ve Gazze’ye getirtiyoruz.

 

Malzemenin yüzde 25’ini Gazze’den alýyoruz. Biz genelde kapýlar açýk olduðu zamanlarda gidiyoruz, tünelleri bile kullanmýyoruz.

 

* Bizim bildiðimiz Gazze’de toplu iðne bile yok. Siz yardým malzemesinin yüzde 25’ini Gazze’den aldýðýnýzý söylüyorsunuz.

 

Gazze’ye gittiðimizde yanýmýzdaki nakit parayla Gazze’de alýnabileni alýyoruz, Mýsýr’ýn Ariþ þehrinde bir irtibat ofisi kurduk ve Mýsýr’dan satýn alýp Gazze’ye sokacaðýmýz yardýmlarý koordine ettik.

 

Hem Gazze’ye yardým getirdik, hem alýþveriþ yaparak ekonomisine can verdik. Gazze’de alýþveriþ tabii ki yapýlýyor. Her þey bulmak zor.

 

* Fethullah Gülen, ÝHH’nýn Ýsrail’den izin almamasýný eleþtirmiþ ve “Ýsrail’in onayý olmadan hareket etmek, otoriteye baþkaldýrýdýr” demiþti. Sanýrým sizin uyguladýðýnýz yöntemi kast etti...

 

Mesajlarda þunu görmek lazým; güzele ve doðruya odaklanalým, ülkenin yararýna olan þeylerde birbirimize destek verelim, ülkemizin her alanda kalkýnmasý ve geliþmesi için çabalayalým, katký saðlayalým.

 

Devlet kurumlarý kadar sivil toplum kuruluþlarýna da büyük görev düþüyor. Dünyanýn muhtelif yerlerinden Filistin’e yardým giderken, Türkiye’den biz neden gitmeyelim. Ama Gazze’ye gitmenin de bir yolu yöntemi vardýr.

 

* Gemi yola çýkýnca bu iþin sonu iyi deðil diye hissetiniz mi?

 

Gazze’de ortak çalýþtýðýmýz dernek siyasi görüþü olmayan, baðýmsýz, Mahmud Abbas yönetiminden de onaylýdýr. Ayrýca Ýsrail’den de onaylarý vardýr. Batý Þeriya’da çalýþtýðýmýz dernekler de Ýsrail’den onaylýdýr.

 

Bizim usulümüz kanuni prosedürlere uygun meþrudur. Televizyondan gemileri çok izlemedik, kendi iþimize baktýk. Ýsrail ve Filistin yetkililerinin onaylamadýðý kuruluþlarla bile çalýþmayýz.

 

* Yardýmlar Hamas’a mý gidiyor, yoksa sivillere direkt mi ulaþýyor?

 

Türkiye’den hiçbir parti ile ortak çalýþma yapmýyoruz. Biz halkla ve sivil toplum kuruluþlarýyla çalýþmayý tercih ederiz. Türkiye’de de yurtdýþýnda da bunu uyguluyoruz. Filistin’de iki parti var, El Fetih ve Hamas. Bunlar Türkiye’deki gibi siyasi kuruluþlar.

 

Bunlarýn hangisi daha faydalýdýr o ülkenin halký oy vererek karar verir. Biz ne El Fetih’le ne de Hamas yetkilileriyle görüþürüz. Biz resmi bakanlýklarla görüþürüz. Yardýmlarý da direkt ihtiyaç sahiplerine daðýtýrýz.

 

Ýsrail’le hiçbir diplomatik sýkýntý yaþamadýk

 

* Siz tam olarak nasýl bir yol izliyorsunuz?

 

Ocak 2008’de Gazze’ye gittik. Refah Kapýsý iki defa açýldý ve gittik. Kapý kapanacaðý zaman talimat gelir ve “sivil toplum kurumlarý ayrýlsýn” denince de ayrýlýrýz.

 

Bu bir ülkenin kararýdýr ve o ülkenin de bir yardým kuruluþu olarak kararýna saygý duymamýz gerekir. Gazze’de siyasi görüþlerden uzak, yardýmlaþma derneði olan Sulh Derneði ile ortaklaþa çalýþýyoruz.

 

Biz oradan ayrýlýnca onlar proje geliþtiriyorlar ve bize anlatýyorlar. Proje onaylanýnca, Gazze’deki Sulh Derneði’ne para havalesi yapýyoruz.

 

Onlar da Kimse Yok Mu Derneði adýna projeyi hayata geçiriyor. Kapý kapandý diye yardýmlarýmýz kesilmedi. Havaleyi bizim tüm bankalar üzerinden Gazze’deki derneðin kurumsal hesabýna resmi olarak gönderebiliyoruz.

 

Bu süreçte Ýsrail’le hiçbir diplomatik sýkýntý yaþamadýk. Her þey Ýsrail’in onayýyla oluyor. Çünkü uluslararasý hukukta ve görünürlükte Gazze, Ýsrail devletinin içinde bir þehir. Türkiye’deki Edirne, Erzurum’dan farký yok. Ýsrail izin vermediði zaman kapý kapalý kalýyor.

 

vatan, 11.06.2010

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...