Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Gülen sözünün arkasýnda

 

 

 

ÖNCEKÝ akþam ilk kez Türkçe Olimpiyatlarý'nýn kapanýþýna gittim.

 

Doðrusu çok hoþuma gitti.

 

Yüz küsur ülkeden, deðiþik renklerden çocuklarýn Türkçe'yi anadili gibi konuþmasý, Türk kültürüyle yoðrulmasý, herhalde hepimizin genlerinde yer alan unsurlardan olsa gerek beni mutlu etti.

 

Ýtiraf etmeliyim ki, gözlerim doldu.

 

Tabii bu arada Fethullah Gülen cemaatinin önemli isimleriyle de, Gülen'in son yaptýðý çýkýþý konuþma fýrsatým oldu.

 

Önce Zaman Gazetesi Genel Yayýn Yönetmeni Ekrem Dumanlý'ya sordum, "Gülen'in sözlerini ilk gün pek görmediniz. Özel bir nedeni var mýydý?" diye.

 

Özel bir nedeni yokmuþ.

 

Röportajý yapan muhabirin, "Röportajým sansür edildi" dediði iletilmiþ onlara. Bu yüzden ilk gün, haberi küçük görmüþler.

 

Sonra büyütmüþler.

 

"Peki" dedim, "Bazýlarý Gülen'in böyle bir þey demediðini iddia ediyorlar. Dediyse yanlýþ yapmýþtýr diyenler var. Demiþ mi, dememiþ mi?"

 

Dumanlý net ve açýk konuþtu:

 

"Aynen öyle demiþ. Hiçbir saptýrma falan yok. Daha sonra kendisine sordurduk, 'Dedim, sözümün arkasýndayým' dedi. Hocaefendi, Ýsrail'e yardým gemisi konusunda bunun yanlýþ olduðunu açýkça söylemiþ."

 

Dün de cemaatin en önde etkili isimlerinden biriyle beraberdim.

 

Ayný soruyu ona da sordum.

 

O da "Hocaefendi o sözü aynen öyle söyledi" dedi.

 

Ýlk günkü kafa karýþýklýðýnýn nedeni ise Türkiye'de son zamanlarda çok tartýþýlan bir gazetenin genel yayýn yönetmeniymiþ. Bu genel yayýn yönetmeni, Zaman Gazetesi yönetimini aramýþ ve ABD ile yakýn iliþkileri olan yardýmcýsýnýn Wall Street Journal muhabiriyle konuþtuðunu, sözlerin çarpýtýldýðýný iletmiþ. Ýlk gün bu yüzden kafalar karýþmýþ ama daha sonra Gülen'in bu sözleri aynen söylediði ortaya çýkmýþ.

 

Gülen'in neden böyle bir cümle sarf ettiðini sordum ben de.

 

Þöyle dedi:

 

"Türkiye'nin zarar görmesinden korkuyor. Bütün diplomatik yollar tüketilmeden Türkiye'nin böyle bir giriþimde bulunmasýnýn Türkiye'yi uluslararasý alanda sýkýntýya sokmasýndan çekiniyor. Türkiye'nin Arap milliyetçiliðine endekslenmiþ bir konuda taraf olmasýný istemiyor. Türkiye'nin bölgedeki eþsiz, tarafsýz, aklýselim ülke konumunu korumasýný istiyor. Türkiye'nin maceraya girmesini istemiyor. Türkiye'nin çatýþmanýn deðil, çatýþmalarý önleyen aklýn merkezi olmasýný istiyor. Bu yüzden de bu olayýn geliþme biçimini yanlýþ buluyor."

 

Bunlar bence çok doðru fikirler.

 

Ancak Türkiye'de akýl tutulmasýndan mustarip olanlar, dün bayrak yaptýklarý Gülen'i þimdi görmezden gelmeye çalýþýyorlar. Çünkü bize yapýþtýrdýklarý yaftalarý ona yapýþtýrmaya çekiniyorlar.

 

Ama yarýn öbür gün onu da yapabilirler.

 

Kimse þaþýrmasýn.

 

Not: Gülen'in çýkýþýna raðmen Baþbakan Erdoðan'ýn Türkçe Olimpiyatlarý'nýn kapanýþ törenine gelmesi ve orada belki de ilk kez "Said-i Nursi"ye atfen cümleler okumasý oldukça ilginçti.

 

 

 

Fatih Altayli, Habertürk, 11.06.2010

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...