Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Fethullah Gülen'den Gazze yorumu

 

http://yenisafak.com.tr/resim/site/gulen3cf57b6b3cecd774by.jpg

 

Fethullah Gülen, Ýsrail ordusunun, Akdeniz'de Gazze'nin ablukasýný delerek yardým götürmeyi amaçlayan filoya düzenlediði operasyonda 9 Türk hayatýný kaybetmesiyle ilgili görüþlerini açýkladý.

 

Gülen, ABD'nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal'a verdiði söyleþide, Türk bir kuruluþun önderlik ettiði bir filonun Ýsrail'in izni olmadan Gazze'ye yardým götürmesini eleþtirdi.

 

Gazetenin haberine göre Gülen, söyleþide olayla ilgili izlediði haberler hakkýnda, "Gördüðüm þeyler hiç de hoþ deðildi" dedi. Gülen, "Çok çirkin þeylerdi" diye konuþtu.

 

Gülen, organizatörlerin Gazze'ye yardým götürmeden önce Ýsrail'le uzlaþma yolunu seçmemelerini "faydalý sonuçlar doðurmayacak þekilde otoriteye baþ kaldýrmak" olarak tanýmladý.

 

ÝSRAÝL'DEN ÝZÝN ALINMALIYDI

 

WSJ, Gülen'in sözlerinin Ýsrail tarafýndan iade edilen aktivistlerin Türkiye'de kahramanlar gibi karþýlandýðý bir döneme denk geldiði yorumunu yaptý.

 

Gazze'ye yardým götüren gemilerin önder organizatörlerinden biri olan ve 100'den fazla ülkede yardým faaliyetleri gerçekleþtiren Ýnsani Yardým Vakfý'ndan (IHH) kýsa bir süre önce haberdar olduðunu söyleyen Gülen, "IHH'nin politik bir amaç güdüp gütmediðini söylemek kolay deðil" dedi.

 

SUÇLUYU BULMA ÝÞÝ BM'NÝN

 

Gülen, kendi hareketiyle iliþkili bir derneðin Gazze'ye yardým götürmek istediði zaman onlara Ýsrail'den izin almalarý gerektiðini söylediðini belirtti.

 

Gülen ayrýca, bu olayda suçluyu bulma iþinin Birleþmiþ Milletlere býrakýlmasýnýn en iyi seçenek olduðunu da sözlerine ekledi.

 

Söyleþiyi gerçekleþtiren muhabir, Gülen'in evinin koridorunda, büyük bir Türkiye haritasý, Kuran'dan bir ayet ve Boðaz üzerinden geçen bir Türk F-16'sýnýn resmi bulunduðunu da aktardý.

 

HÜRRÝYET, 04.06.2010

Link to comment
Share on other sites

 • Replies 70
 • Created
 • Last Reply

Top Posters In This Topic

kendi orijinal sayfalarinda yaziyor:

http://tr.fgulen.com/content/view/18467/11/

 


ABD'nin etkin gazetelerinden The Wall Street Journal (WSJ), Fethullah Gülen ve "Gülen Hareketi" konusunda geniþ bir deðerlendirme yazýsý yayýnladý.

Gülen ile Pensilvanya'da ikamet ettiði konutunda bir röportaj gerçekleþtiren WSJ muhabiri, Gülen'in, Ýsrail'in kanlý gemi baskýnýyla ilgili görüþlerine de yer verdi.

Fethullah Gülen, Gazze'ye yardým filosuna yapýlan kanlý saldýrýda hayatýný kaybedenler için bugün yayýnladýðý taziye mesajýnda þu ifadeleri kullandý: "Gazze'deki insanlýk dramýna son verebilmek beklentisiyle yola çýkan, uðradýklarý müessif saldýrýda hayatlarýný kaybederek þehit olan insanlarýmýza Allah'tan rahmet diler, baþta aileleri olmak üzere; milletimize ve insanlýða taziyelerimi bildiririm."

Gördüðüm Þeyler Yakýþýksýz ve Çirkindi

Taziye mesajýnda Gazze'de yaþanan insanlýk dramýna dikkat çeken Gülen, WSJ'deki röportajýnda ise Gazze'ye yardým organizasyonunu düzenleme tarzýyla ilgili bazý eleþtirilerde bulundu. Gülen, organizatörlerin yardým götürmeden önce Ýsrail ile mutabakat yollarýný bulmaya yönelik giriþimde bulunmalarý gerektiðini vurgulayarak, bunu yapmadan yardým ulaþtýrmaya çalýþmanýn olumsuz sonuçlar doðurabileceðinin öngörülmesi gerektiðini dile getirdi. Gülen, Joe Laura imzasýyla yayýnlanan haberde, Ýsrail'in baskýný ve sonrasýnda yaþanan müessif hadiselerle ilgili olarak, "Gördüðüm þeyler yakýþýksýzdý, çirkindi." dedi.

Haberde, 100'den fazla ülkede faaliyet gösteren ÝHH'nýn Gazze'ye yardým filosuna öncülük ettiðinden Gülen'in son günlerde haberdar olduðu belirtildi. WSJ, olayla ilgili olarak 'itidalli' ifadeler kullandýðýný belirttiði Gülen'in ÝHH hakkýnda "siyasallaþýp-siyasallaþmadýklarýný söylemek kolay deðil." dediðini aktardý. Gülen, kendisine yakýn yardým kuruluþlarý Gazze'ye yardým etmek istediklerinde Ýsrail otoritesinden izin almalarý konusunda ýsrar ettiðini vurgularken, saldýrý sonrasý yapýlacaklar konusunda Birleþmiþ Milletler'in en iyi adres olduðunu dile getirdi.

WSJ, "Türkiye'nin en etkili dini lideri olarak bilinen" ve "Amerika'da münzevi bir hayat yaþayan" Gülen'in görüþleri ve nüfuzunun, demokrasiyi yeniden biçimlendirme mücadelesine sahne olan ABD müttefiki Türkiye'de dikkatle izlendiðinin altýný çizdi. Haberde söz konusu mücadelenin, "ülkedeki katý laikçiler ve askeri yapýlanma" ile "daha demokratik ve dine daha müsamahakar bir Türkiye istediklerini söyleyen Ýslami eðilimli hükümet üyeleri ve iktidar mensuplarý" arasýnda gerçekleþtiði belirtildi.

WSJ gazetesi muhabiri Joe Laura, Gülen'in ikamet ettiði konutta kendisini ziyaret etmeye gelen bir misafirini gezdirirken edindiðini izlenimleri de gazeteye taþýdý. Laura, Gülen'in oturduðu evdeki salonda bir Türkiye haritasý, hemen yanýnda Kur'an-ý Kerim'den bir ayet ve Ýstanbul Boðazý üzerinde uçan bir Türk F-16 jetini gösteren fotoðrafýn yer aldýðýný aktardý. Haberde Gülen'in kendisini 'siyasetle iliþkisi olmayan bir kiþi' olarak tanýmladýðý belirtilerek, Gülen'in, "Ben kendimi, müritleri olan biri kiþi olarak görmüyorum." sözlerine dikkat çekildi.

Þiddetten Uzak, Diyaloða Açýk...

WSJ, Gülen hareketinin askeri ve seküler kurumlarýn egemen olduðu Türkiye'de Ýslami eðilimli ulusal çapta bir hareket kurduðunu, bunun da varlýklý Müslüman kesimin çoðunluðunun desteðini aldýðýný yazdý. Wall Street Journal, Fethullah Gülen'in þiddetten uzak durmayý, Batý ile Ýslam dünyasý arasýnda diyaloðu teþvik ettiðini ve Ýslam dini ile bilimi buluþturan bir eðitim anlayýþýna önem verdiðine dikkat çekerek, "Onun köþe yazýlarý, internet ortamýna aktarýlan haftalýk sohbetleri ve diðer mesajlarý, 60'tan fazla kitap haline getirildi. Söz konusu harekete baðlý olanlarýn sayýsýnýn ise 3 ile 8 milyon arasýnda olduðu tahmin ediliyor." ifadelerine yer verdi.

Hareketin gönüllü üyelerinin 100'ü aþkýn ülkede yüzlerce okul kurduðunu, finans ve medya alanlarýnda güçlü kuruluþlar oluþturulduðunu yazan WSJ; ancak Gülen'in hiçbir þirketin yönetiminde yer almadýðýný ve parasal meselelere ilgi duymadýðýný aktardý. Gazete, söz konusu hareketin üyelerinin, "gelirlerinin üçte birine kadar olan kýsmýný bu harekete baðlý baðýmsýz kurumlara baðýþladýðýný" da öne sürdü.

Gülen karþýtý eleþtirilere de yer veren gazete, bu çerçevede, Washington Enstitüsü'nde Türkiye uzmaný olarak görev yapan Soner Çaðaptay'ýn "Türkiye'de polis gücünün yüzde 70'inin Gülen yanlýsý olduðu, bunun da laikliðin kalesi olarak bilinen güçlü Türk ordusuna karþý bir denge oluþturmak için kullanýldýðý" yorumuna yer verdi. WSJ, Gülen'i küçük düþürmeye çalýþanlarýn "onun kurduðu imparatorluðun bir gün Türk devletini yeniden þekillendirecek Ýslami elite yol gösteren bir iþlev yürüttüðünü" öne sürdüklerini de ekledi. Gülen ise kendisiyle yapýlan röportajda bu türden iddialarýn sadece beyin okuma yöntemiyle desteklenebileceðini söyleyerek sözlerine þöyle devam etti: "Ayrýca, ben hiçbir grubun lideri olmadýðým gibi, hiçbir devlet görevlisinden resmi sorumluluklarýný býrakarak benim dediklerimi yapmalarýný isteyen bir insan da deðilim."

Amerikan Yönetimi Kararsýz

ABD'de Gülen ile ilgili kararsýz görüþlerin olduðunu iddia ede WSJ, CIA eski Türkiye masasý þefi Graham Fuller'in görüþlerine de yer verdi: "Bir tarafta ABD Gülen'i çok ýlýmlý ve çok iyi iþler yapan biri olarak görüyor. Ancak Washington bilindiði gibi Türkiye'de laik kesime uzun yýllar boyunca desteðini saðlamýþtýr." Haberde, Gülen'in ABD'de oturum almasýyla ilgili sürece de yer verildi.

Türkiye'de AK Parti'nin iktidara geldiði 2002 seçimlerinin Gülen ve hareketi için yeni bir sayfa açtýðýný savunan WSJ, þu ifadeleri kullandý: "AK Parti, Gülen ile siyasi bir iliþkisi olmadýðýnda ýsrar ediyor. Fethullah Gülen ise kendisinin mevcut iktidar partisi ile iliþkilendirildiðini söylüyor ve ekliyor: -Benim, siyasi emelleri olan bir hareket ile hiçbir zaman bir iliþkim olmadý. Ben sadece bir Türk vatandaþýyým.-"

Türkiye'nin Gerçekleri Dünyaya Yansýtýlmalý

Son olarak Gülen hareketinin geçtiðimiz ay ABD'de eðitim ve kültürel faaliyetlerde bulunan 180 civarýndaki kurumu "Türki-Amerikan Federasyonlarý Asamblesi" adlý çatý altýnda birleþtirdiðini hatýrlatan gazete, Gülen'in daha önce bir gazetede çýkan sözlerini hatýrlatarak, kendisini ziyaret etmek isteyenlere 'Yaþadýðýnýz yeri temsil eden milletvekillerine destekte bulunmadan beni ziyarete gelmeyin' sözlerine yer verdi. Haberde, yerel siyasetçileri desteklemenin Ýslami gelenekte de yeri olduðunu söyleyen Gülen, "Bu hem dini hem de insani bir görevdir. Bazen duyuyorum, ABD'de bazý kiþiler Türkiye'yi radikalizmin merkez üssü olarak görüyorlar." sözleriyle Türkiye'nin doðru tanýtýlmasýnýn önemine dikkat çekti. Gazete, kurulan yeni federasyonun hedefinin de, "Türkiye gerçeklerinin samimi, diyalog yanlýsý ve açýk görüþlü insanlar tarafýndan yansýtýlmasý" olduðunu vurguladý.

Link to comment
Share on other sites

Zaman Gazetesi hemen bir bildiri yayinladi:

 


Gülen'den þehitlere taziye, yönteme eleþtiri! 	

Bugün Wall Street Journal gazetesinde, Fethullah Gülen'le yapýlmýþ bir röportaj yer aldý.

Röportajda Gülen, Türk kamuoyunda Gazze olayýyla ilgili görüþlerden farklý bir bakýþ açýsý ortaya koyuyor. Baþka konularýn da ele alýndýðý röportajýn Gazze'yle ilgili kýsmýný ve Gülen'in bu mevzuya yaklaþýmýný 3 noktada deðerlendirebiliriz: Bir, yardým gönüllülerinin bulunduðu gemiye yapýlan o korkunç müdahale öncesi izlenen yöntem ki Gülen bu noktada diplomatik yollarýn sonuna kadar zorlanmasýnda ýsrar ediyor. Ýki, Ýsrail askerlerinin müdahale biçimi ki onu 'çirkin bir manzara' diyerek eleþtiriyor. Üç, þehit olan vatandaþlarýmýz ki, bunun için Gülen taziye yayýnlayarak üzüntülerini ifade ediyor.

1,5 milyon Filistinli'nin yaþadýðý açýk hapishane Gazze'ye 4 yýldýr uygulanan ambargoyu delmek için yola çýkan insani yardým gemilerine Ýsrail'in yaptýðý kanlý müdahale millet olarak hepimizi öfkelendirdi. Hadisenin duyulduðu andan itibaren boþalmayan meydanlar ve dün Fatih Camii avlusunda kýlýnan cenaze namazýnda ortaya çýkan tablo, milletimizin duyduðu tepkinin göstergesiydi.

Aslýnda 9 insanýmýzýn þehit olmasýyla sonuçlanan bu vahþi saldýrýya duyulan tepki Türkiye ile de sýnýrlý kalmadý. New York'ta Türk bayraklarýyla Ýsrail'in bu hareketini telin eden Yahudilerden BM Güvenlik Konseyi'ne, Batý medyasýndan Ýsrail medyasýna, Arap Birliði'nden NATO'ya bütün dünya Ýsrail'i kýnama noktasýnda bir araya geldi. Konu, El Cezire, BBC, CNN gibi uluslar arasý kanallarda birinci haber olma özelliðini koruyor.

Ýsrail'in vahþi saldýrýsýyla hayatýný kaybedenlerin acýsýný paylaþanlarýn arasýnda Fethullah Gülen Hocaefendi de vardý. Gazetemizde yayýnlanan taziyesinde Gazze'de bir insanlýk dramý yaþandýðýna dikkat çeken Hocaefendi þöyle diyordu: "Filistin'de yaþanan bu drama son verebilmek beklentisiyle yola çýkan, uðradýklarý müessif saldýrýda hayatlarýný kaybederek þehit olan insanlarýmýza Allah'tan rahmet diler, baþta aileleri olmak üzere, milletimize ve bütün insanlýða taziyelerimi bildiririm."

Belki birçoðumuzun gündemine Ýsrail'in kanlý müdahalesinden sonra giren bu hadise, böyle bir eylemin yapýlacaðýnýn duyulduðu ilk günden itibaren Hocaefendi'nin gündemindeydi. Ýyi niyetle atýlan bu adýmýn, olumsuz bir þekilde sonuçlanacaðý endiþesi içindeydi. Çünkü Ýsrail'in benzer durumlardaki tepkilerine bakýldýðýnda, endiþe etmekte de haksýz sayýlmazdý. Nitekim yakýnýndaki insanlara, daha gemiler daha harekete geçmeden, Ýsrail'in nasýl tepki vereceðini tahmin etmenin güç olduðunu, bir sorun çýkmamasý için diplomatik yollarýn sonuna kadar zorlanmasý gerektiðini söylüyordu. Bu saðlanamayacaksa, kritik bir zamanda Türkiye'yi savaþýn eþiðine getirecek bir krize meydan vermemek için baþka yollarýn aranmasý gerektiðini düþünüyordu.

Endiþe etmekte haklýydý. Gerçekten de Ýsrail Hükümeti, ne yapacaðý kolay kolay kestirilemeyen, küçük bir sebeple bile dünyayý ateþe verebilecek hamleler yapan bir ülke haline gelmiþti. Ýki askeri esir düþtüðü için Lübnan'ý yerle bir eden, yine bir askeri Hamas tarafýndan esir alýndýðý için iþgali altýndaki Gazze'ye savaþ açarak 400'ü çocuk 1500 insanýn ölümüne yol açan, Türkiye gibi bölgedeki en yakýn ülkeye büyükelçisini alçak koltuða oturtarak ders vermeye kalkýþan bir yönetim. Bunlarý hesaba katýnca, hele meydan okur gibi tavrýn iyice tahrik edeceði bir yardým hareketinin nereye varacaðýný kestirmek zor deðildi. Önce bu insani yardým konvoyuna katýlacaðý duyurulan bazý Ak Partili vekillerin, daha sonra bundan vazgeçmiþ olmasý da aslýnda bu endiþelerin ve doðabilecek sonuçlarýn öngörüldüðünün iþareti.

Nitekim Gülen, dün Wall Street Journal'da yayýnlanan röportajýnda da bu büyük endiþelerden kaynaklanan görüþlerini dile getirdi. Saðduyunun, aklý selimin yorumuydu söylenenler. Sivil insanlara, uluslar arasý sularda yapýlan müdahaleyi ve ortaya çýkan tabloyu çirkin bulduðunu söyleyen Gülen, devletin ve bu iþin öncülüðünü yapan ÝHH'nýn, çocuk, yaþlý ve kadýnlarýn baþýna gelebilecek sýkýntýlarý, can kaybý hatta savaþ riskini öngörerek diplomatik yöntemleri sonuna kadar zorlamasý gerektiðini vurguluyordu. Acý da olsa bunca olay yaþandýktan sonra, Gülen'e göre yapýlmasý gereken ilk iþ, gerçeðin ortaya çýkmasý için Birleþmiþ Milletler öncülüðünde þeffaf ve baðýmsýz bir soruþturma yapýlmasý.

Bu görüþlerin doðru anlaþýlmasý için röportajla ilgili bir hususu bilmek lazým. Öðrendiðim kadarýyla ve okunduðunda da anlaþýlacaðý gibi bu görüþme, Gazze krizi üzerine düþünülmüþ bir röportaj deðildi. Olaydan birkaç hafta önce yapýlmak istenen bir röportajdý ve yazýlý cevaplarý günler öncesinden gazetecilere ulaþtýrýlmýþtý. Fotoðraf çekimi için kýsa süreli bir araya geldiklerinde tüm dünya bu konuyu konuþtuðu için, Gazze meselesine girilmiþ ve bu konu diðerlerinin önüne geçmiþti. Meseleyi bu boyutundan çýkararak, sanki sadece bu mevzu için röportaj verilmiþ gibi deðerlendirmek doðru olmaz. Link to comment
Share on other sites

Simdide IHH Gülene karsi tepki gösterdi

 

IHH Baskani su an Kanal 7 de. Kendisi "Ben bir kac gün beklemegi dogru buluyorurm. Hocaefendinin aciklamalarini degerlendirmek icin." tarzinda konustu.

 

Bencede hemen tepki vermek dogru degil. Ne, ne zaman, nicin söylendi insallah aciklanir.

Link to comment
Share on other sites

az önce IHH Sky Türk´te baska bir aciklama yapti. Benim yukarida yazdigimi söylediler.

 

Hatta Abdurrahman Dilipak canli yayinda konustu. Kendisi kulaklarina inanamamis, onun icin FG Cemaatinden arkadaslarini telefonla aramis ve hususi olarak sormus. Onlarda böyle söylendigini dogrulayinca, cok üzüldügünü belirtmis.

Link to comment
Share on other sites


Fethullah Gülen'in ABD’nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal’a verdiði söyleþide, ÝHH'nin önderlik ettiði bir filonun Ýsrail’in izni olmadan Gazze’ye yardým götürmesini eleþtirmesi gündeme bomba gibi düþtü.

Gemi baskýnýnda yaþamýný yitiren ÝHKK Ýnternet Sayfasý sorumlusu gazeteci Cevdet Kýlýçlar'ýn cenaze törenine katýlan ÝHH Genel Baþkaný Bülent Yýldýrým, cami çýkýþýnda gazetecilerin sorularýný yanýtlarken þunlarý söyledi: "Fethullah Gülen büyük iyilikleri dtokunmuþ, deðerli bir Hoca Efendi.

Erzurumlu olduðum için kendisini oradan da tanýrým. Keþke bu açýklamayý yapmadan önce bizimle görüþseydi. Bu konuyu kendisi ile görüþeceðim. Hemen deðil belki ileride. Belki de yüzyüze görüþürüm. Ama üzüldüm. Keþke açýklama yapmadan önce bizimle de konuþsaydý..." 

Link to comment
Share on other sites

Ben merakla bu konu hakkinda Hocaefendinin aciklamasini bekliyorum.

 

Üstadim, daha ne aciklam bekliyorsun ;)

 

Sana cok basit bir soru:

 

Yukaridaki haberde "Fethullah Gülen" yazan yerleri sil ve yerine "Deniz Baykal", "Kemal Kilicdaroglu", "Cübbeli", "Merkel" veya bunlara benzeyen baska bir sey yaz.

 

Tepkin nasil olurdu? Tepkin nasil olurduysa, aynen onu buraya yaz...

 

cünkü Adalet makam ve sahis tanimaz... müslüman adaletlidir...

Link to comment
Share on other sites

Yani herkesin fikri degisik olabilir, ama sonucta koca bir cemaati temsil ettiginden dolayi...biraz ilginc diyelim. Oysaki bu konular cemaat isi degil. Sahsi görüsü.

Ama size bisey diyim- o cemaatden olmayip kendime cok yakin bir kisi ayni tepkiyi ilk gecede ifade etmisdi, simdi aklima geldi :smirk:

Yani böyle büyük bir ise koyuluyorsun, adamin misafirperver olmadigini biliyorsun, tedbirli davranmak gerekirdi vs. vs. Bu demek degildir ki, olaya üzülmemek, Israile karsi sinirlenmemek.

Suc araniyorsa, tabii ki suc orani nerdeyse tamamen Israilde.

 

Demek istedigim, hocaefendiden ayrilarak, her cemaatden bazi kisiler vardir ki, bu biraz "stratejik" ve ihtiyatli görüsü benimserler.

 

Ama zaten bu kadar su-i zan güdülürken bi cemaate ve sahsa karsi, belki bu kadar acik ve net medyaya belirtmemek gerekirdi. Belki.

Link to comment
Share on other sites

Fethullah Gülen tabiki sahis olarak ne düsünüyorsa, düsünsün. O beni baglamaz. Herkes düsüncesinde özgürdür.

 

Fakat Nur Efsaninda belirttigi gibi, sen bir cemaatin lideriysen, o zaman ne söyledigini 5000 kere düsünmen gerekiyor...

 

Korkarim bu sözler maalesef yine Nur Talebelerinin üstüne yikilacak :(

Link to comment
Share on other sites

ilginc olani da fethullah gülenin ifadesi joe bidenin bu konudaki fikri ile denk olmasi... hemen hemen yani:

  Biden: Israel right to stop Gaza flotilla from breaking blockade
   
  (Biden said: ) "So what's the big deal here? What's the big deal of insisting it go straight to Gaza? Well, it's legitimate for Israel to say, 'I don't know what's on that ship. These guys are dropping… 3,000 rockets on my people.
   
  "Look, you can argue whether Israel should have dropped people onto that ship or not -- but the truth of the matter is, Israel has a right to know -- they're at war with Hamas -- has a right to know whether or not arms are being smuggled in."
   
  source: http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/biden-israel-right-to-stop-gaza-flotilla-from-breaking-blockade-1.293833

Link to comment
Share on other sites

Fethullah Gülenin su sözlerini babam bile olsa asla müdafa etmem:

 

1. "ÝSRAÝL'DEN ÝZÝN ALINMALIYDI"

 

Ne izini alinacakmis tam olarak?? Hem zaten cikarken haber vermisler. Israel bastan biliyordu geldiklerini. Hem kim izin alacakti?

 

ve

 

2. "IHH'nin politik bir amaç güdüp gütmediðini söylemek kolay deðil"

 

Ayni hatayi Fethullah Gülen Milli Görüse karsida yapti. Simdide IHH ya nasil ´politik´ deniliyor, anlam veremiyorum.

 

ve

 

3. "otoriteye baþ kaldýrmak"

 

Israili nasil bir otoriter olarak görebilirsin?! Zaten bu düsünce yüzünden Gazze ve Filistin olayi cikmadimi?!

Link to comment
Share on other sites

"izin alma" edati "orta-dogu-sorunu" konusunda abes´ten öte yani! - sanki gülen dalga gecercesine, düsünmeden kelam etmis...! politik bile degil, bir bütün cemaat kitlesi icin rezil bir durum meydana gelmis durumda.

 

bakalim, yarin Almanya capinda farkli büyüksehirlerde düzenlenecek olan "miting"/protestolarda gülen cemaatinden adam görebilecekmiyiz...?

Link to comment
Share on other sites

"otorite" konusu dogru. buna bisey denemez (özür, almanca: "hoheitsrechte" denilen olay var elbette) - ki bu bir gercek. uluslararasi kanundan bahsedecek olursak.

lakin argümanlari sacma.

arti: kanundan, hak ve hukuktan bahsedilemez; israil orada yasayan filistinlilerin her türlü hakkini gasp etmis, ediyor...! dolayisi ile "hukuk devleti" denilen olay yok!

allahumme salli ala seyydina muhammad!!!!

Link to comment
Share on other sites

orijinal haber, türkce haberden dahada beter!!

 

Hocaefendi resmen, "Israili neden baskaldirdiniz? Bizim gruptan birileri gittiginde, ben önce Israilden izin istemelerini söylüyorum" demeye getiriyor.

 

Buyun orijinal haber:

http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704025304575284721280274694.html

 


Reclusive Turkish Imam Criticizes Gaza Flotilla 

SAYLORSBURG, Pa.—Imam Fethullah Gülen, a controversial and reclusive U.S. resident who is considered Turkey's most influential religious leader, criticized a Turkish-led flotilla for trying to deliver aid without Israel's consent.

Speaking in his first interview with a U.S. news organization, Mr. Gülen spoke of watching news coverage of Monday's deadly confrontation between Israeli commandos and Turkish aid group members as its flotilla approached Israel's sea blockade of Gaza. "What I saw was not pretty," he said. "It was ugly." 

Mr. Gülen said organizers' failure to seek accord with Israel before attempting to deliver aid "is a sign of defying authority, and will not lead to fruitful matters."

Mr. Gülen's views and influence within Turkey are under growing scrutiny now, as factions within the country battle to remold a democracy that is a key U.S. ally in the Middle East. The struggle, as many observers characterize it, pits the country's old-guard secularist and military establishment against Islamist-leaning government workers and ruling politicians who say they seek a more democratic and religiously tolerant Turkey. Mr. Gülen inspires a swath of the latter camp, though the extent of his reach remains hotly disputed.

His words of restraint come as many in Turkey gave flotilla members a hero's welcome after two days of detention in Israel. Prime Minister Recep Tayyip Erdogan of the ruling Justice and Development Party condemned Israel's moves as "bullying" and a "historic mistake."

Mr. Gülen said he had only recently heard of IHH, the Istanbul-based Islamic charity active in more than 100 countries that was a lead flotilla organizer. "It is not easy to say if they are politicized or not," he said. He said that when a charity organization linked with his movement wanted to help Gazans, he insisted they get Israel's permission. He added that assigning blame in the matter is best left to the United Nations.

Mr. Gülen has long cut a baffling figure, as critics and adherents have sparred over the nature of his influence in Turkey and the extent of his reach. Leading a visitor on Wednesday past his front corridor—adorned with a map of Turkey, a verse from the Quran and a photograph of a Turkish F-16 jet over the Bosphorus—he portrayed himself an apolitical teacher. "I do not consider myself someone who has followers," he said.

Born in eastern Turkey in 1941, Mr. Gülen became a state-licensed imam at 17, after three years of formal education and studies with Sufi masters. In a Turkey largely under the sway of a military-secularist establishment, he built a national organization of Islamic study and boarding halls, gaining support of many wealthy Muslims but at times running afoul of the law.

While in the U.S. in 1999 for medical treatment, he was charged in Turkey with attempting to create an Islamic state— anathema under Turkey's secularist constitution. He stayed in Pennsylvania, where he now lives on a 25-acre estate in the Pocono Mountains. Over the years, he said, he has left the estate twice.

Mr. Gülen preaches nonviolence, dialogue between Western and Muslim worlds, and an educational tradition that combines study of science and Islam. His newspaper columns, weekly Internet sermons and other messages have been collected into more than 60 books. His adherents number, by various estimates, three million to eight million.

Followers have established hundreds of schools in more than 100 countries and run an insurance company and an Islamic bank, Asya, that its 2008 annual report said had $5.2 billion in assets. They own Turkey's largest daily newspaper, Zaman; the magazine Aktion; a wire service; publishing companies; a radio station and the television network STV, according to Helen Rose Ebaugh, a University of Houston sociologist and author of "The Gülen Movement." She says followers donate up to one-third of their income to independent Gülen-linked foundations.

Ms. Ebaugh said Mr. Gülen doesn't sit on the boards of Asha bank nor any foundation or editorial boards of Gülen-sympathetic magazines, newspapers or television stations. In the interview, the imam said he had no financial interest in any holdings.

Mr. Gülen's detractors see him as a cult-like leader whose empire aims to train an Islamic elite who will one day rebuild the Turkish state. Soner Cagaptay, a Gülen critic who is a Turkey analyst at the Washington Institute for Near East Policy, says the Turkish police force may be largely influenced by the imam through Gülen sympathizers in key positions—effectively creating a counterbalance to Turkey's powerful military, a secularist bastion.

"I am not a leader of a faction or someone who would cause some state officials to follow me despite their official duties," Mr. Gülen said in the interview.

The U.S. has "immense ambivalence" about Mr. Gülen, said Graham Fuller, an ex-Central Intelligence Agency officer who is a resident consultant at the Rand Corp. in British Columbia.

"On the one hand they do perceive him as very moderate and doing many positive things," Mr. Fuller said. But Washington has long thrown its lot behind the secularist followers of Mustafa Kemal Ataturk, he says, viewing them "as the only narrative to what Turkish politics is all about."

The U.S. State Department declined to comment about Mr. Gülen for this article.

In 2007, U.S. Homeland Security moved to deny Mr. Gülen permanent-resident status in the U.S., rejecting his claim of exceptional ability as an educator. "The record contains overwhelming evidence that plaintiff is primarily the leader of a large and influential religious and political movement with immense commercial holdings," the government wrote.

Mr. Gülen won on appeal after getting 29 letters of support, including one from Mr. Fuller.

The imam disputed Homeland Security's characterization. He goes only so far as to provide guidance to those who ask, he said.

The 2002 election of the Justice and Development Party, or AKP, opened a new era for Mr. Gülen and those he inspires, given their common foe in the military-secularist establishment.

The AKP says it has no political ties to Mr. Gülen. The imam says critics have linked him, falsely, to Turkey's current and previous leaders. "I do not have and have never had any relationship with a movement that has political aspirations," he said. "I am just a Turkish citizen."

Last month, Mr. Gülen's followers founded the Assembly of Turkic American Federations in Washington, a lobbying and umbrella organization for some 180 local non-profit foundations around the U.S. involved in education and culture.

An English-language Turkish newspaper reported that Mr. Gülen has told his followers they couldn't visit him on his Poconos estate if they didn't first donate to their local congressman. Mr. Gulen denies making the remark.

Mr. Gülen said that for Muslims, benefiting their community is both an Islamic and humanitarian duty, and that he would be happy if those who respect him support their lawmakers in the name of democracy and humanitarianism.

"I hear that some people in the United States consider Turkey as sitting at the epicenter of radicalism," Mr. Gülen said. The new federation's lobbying would aim "to reflect through sincere, pro-dialog and open-minded people the true nature of Turkey's realities."

Write to Joe Lauria at newseditor@wsj.com 

Link to comment
Share on other sites

ingiliz haberinde de dediler: BM bilgilerine göre israil üzerinden yardimlarin sadece 20%si gazzeye ulasiyormus.

Bunu ehli insaf kabul edemez. Bunu müdafa etmekden uzak durmak lazim. Korkarim bu zülme ortaklik etmis oluruz.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
 • Create New...