Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Serdar Turgut Fethullah Gülen'in safýna geçti

 

http://www.gazeteciler.com//data/news/240x180/1275944289-7201006071932191024x768.jpg

 

Ahmet Tezcan'dan sonra yoluna Serdar Turgut'la devam eden Ýkide Bir yine Habertürk ekranlarýndaydý. Turgut ve Nihal Bengisu Karaca gündemdeki Ýsrail eksenli tartýþmalarý konu aldýlar.

 

Ýki gazetecinin en hararetli tartýþtýklarý konu Fethullah Gülen'in açýklamalarý oldu. Serdar Turgut daha soðukkanlý bir deðerlendirme yaparken Nihal Bengisu'nun tavrýný 'Ýslam romantizmi' olarak tanýmladý.

 

Program Fethullah Gülen’in organizatörlerin Gazze`ye yardým götürmeden önce Ýsrail`le uzlaþma yolunu seçmemelerini "faydalý sonuçlar doðurmayacak þekilde otoriteye baþ kaldýrmak" sözleri ekseninde devam etti..

 

Serdar Turgut’un, “Gülen rasyonel davranýyor, devlet adamý mantýðýyla davranýyor” sözlerine karþýlýk, Nihal Bengisu Karaca, “Ben meselenin þu boyutuyla ilgiliyim dindar vicdandan ayrý düþerse dinden geriye ne kalýr? Vicdan ve dindarlýk birlikte akan bir nehirdir,ikisini ayýrdýðýnýz zaman geriye þekli kurallar kalýr” dedi.

 

“Hangi otorite” sorusunu soran Karaca, “Ýsrail uzlaþýlabilir,insani itirazlarý ciddiye alan bir ülke olsaydý, zaten oraya gemi götürmeye gerek kalmazdý, Ýsrail meþru bir otorite olsaydý Gazze diye bir yer de olmazdý” diye davam etti..

 

Karaca’ye itiraz eden Turgut, Gülen cemaatinin modern Türkiye Cumhuriyetine uygun bir cemaat olduðunu, böyle bir açýklama yaparak devlet adamý gibi mesaj verdiðini, rasyonel ve akýlcý tavra yönlendirmek istediðini söyledi.

 

Siyasetçilerin siyasi ve dini söylemler içeren sözler sarfetmesi geminin anlamýna aykýrýdýr, diyen Turgut, “Fethullah Gülen’in konuya duyarlý olmadýðýný sanmýyorum, ama böyle bir dil kullanmayarak kitlelere mesaj vermiþtir” ifadesini kullandý.

 

“Fethullah Gülen’den beklentim vicdani duruþunun yanýnda bir þeyler söylemesi, ya da madem uluslararasý konjonktür uygun deðilse hiçbir þey söylemeyerek durumu geçiþtirmesiydi, açýklamasý benim kalbime yakýn bir açýklama olmadý” diyen Karaca, “Kendisine saygýmý yitirmedim, ama açýklamalara üzülmüþ bulunmaktayým. Onun muhatabý sadece uluslararasý aktörler deðil, ayný zamanda kitleler de onu dinliyor” dedi.

 

Video:

[flash=425,350]

 

GAZETECÝLER, 07.06.2010

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...