Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Bediüzzaman Said Nursi’nin talebelerinden Abdulkadir Badýllý, “müsbet hareket” tartýþmalarýný deðerlendirdi…

 

 

 

 

Risale-i Nur’da geçtiði þekli ile “müspet hareket etmekten” ne anlamalýyýz?

 

Müspet; kelime manasýna bakarsak þöyle: Malum bir müspet var bir de menfi var. Menfi hareket, siyaset düþünüldüðü zaman zýddýna gitmek, zýtlaþmak anlamýna geliyor. Yani rejimi silah yolu ile yýkmaya çalýþmak, ayaklanmak þeklinde anlayabiliriz.

Müspeti ise sadece irþad, sadece teblið, sadece ikna etmeye çalýþma, yol gösterme, idareyi, iktidarý hedef almama, baþkalarýna býrakma þeklinde özetleyebiliriz. Üstadýmýz hayatý boyunca bu tarzý seçmiþ ve bizlere de tavsiye etmiþtir. Hiçbir zaman karþý koymayý ve isyan etmeyi düþünmemiþtir.

 

Gazze hadisesini müspet hareket çerçevesinde deðerlendirirsek içinde menfi denecek bir durum var mý?

 

Ben olayý detaylý incelemedim. Bu günlerde hep yolculuk yaptýðým için yakýndan takip edemedim. Ama genel olarak þunu söyleyebilirim. Bu arkadaþlar tamamen masumca ve oradaki bir zulme “dur” demek niyetiyle uluslar arasý karasularda kalarak Ýsrail’in sýnýrlarýna girmeyerek insanca bir harekette bulunmuþlar.

Fakat Ýsrail gaddar, zalim ve saldýrgan bir þekilde indirme yapmýþ, haddini aþan bir tavýr içine girmiþ o nedenle burada müspet hareket etme hadisesini bozan Ýsrail’dir.

 

Hem bunlara haddini bildirme iþini biz sivil inisiyatifin gerçekleþtirmesi mümkün deðildir. Devletin bunu düþünmesi ve tedbirini almasý gerekir. Ama tabii bu kolay deðil çok büyük bir güç var orada. Hem devletimiz menfi bir þekilde oraya saldýrýp onun Gazze’ye yaptýðý gibi bir iþgal iþine giriþse bu defa bütün dünya karýþacak. Türkiye’ye karþý çok büyük yaptýrýmlar oluþacak.

 

Ayrýca bunu yapmayýp müspet hareket edeceðim diye tamamen el etek çekerek görmezlikten gelmesi de doðru deðil. O zaman da tezellül olur. Zira bu ülke hak-hukuk tanýmýyor. Ýkisinin ortasý bir yol izlemek gerekmektedir. Güç göstermek olacaktýr ama bu müspet bir þekilde gösterilmelidir. Daha doðrusu bunu devletin yetkilileri düþünmeli. O nedenle müspet hareketi hükümetin düþünerek gerçekleþtirmesi lazýmdýr.

 

Mavi Marmara gemisi ve diðer gemilerin böyle bir harekete giriþmesini müspet hareket çerçevesinde deðerlendirirsek nasýl adlandýrýrýz? Yani bu harekete müspet mi demeliyiz? Yoksa menfi mi demeliyiz?

 

Bu harekete elbette müspet hareket demeliyiz. Bu hareket müspet bir harekettir. Silahlý bir ekip oluþturulmuþ da donanmalar eþliðinde oraya giden bir ekip deðil. Yani silah yok, tahrik yok, zorlama yok… Herkese açýk uluslararasý sularda gerçekleþtirilmiþ bir harekettir. Bu müspet bir harekettir, hem oradaki mazlum insanlara yardým amacý taþýmaktadýr.

Asýl burada müspet hareket etmeyen Ýsrail’dir. Menfi hareket içine girmiþtir. Ve bütün dünya önünde haksýz duruma düþmüþtür.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...