Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Yahudi akademisyen: Ýsrail öldürmekten keyif alýr

 

http://www.moralhaber.net/i/haber/295x200/78431.jpg

 

Ýsrail'e karþý yaptýðý eleþtirilerle dikkat çeken ünlü Yahudi akademisyen Norman Finkelstein, yine aðýr konuþtu. "Ýsrail devletinin insanlarý öldürmekten keyif aldýðýný" iddia eden Finkelstein, bu ülke için önemli olanýn güç ve toprak elde etmek olduðunu savundu.

 

Birleþmiþ Milletler'de gazetecilere konuþan ünlü akademisyen, Ýsrail devletine yönelik sert eleþtirilerde bulundu. Kendisine Ýsrail'e bu kadar sert eleþtiri getirmekten korkup korkmadýðý sorulan Finkelstein, "Bence hepimiz korkmalýyýz. Onlar þimdi çok tehlikeli bir zamanda olduklarýný düþünüyor. Neden derseniz, kendilerini zayýf görüyorlar." dedi. Finkelstein, "Onlarýn umurunda deðil öldürmek, yeter ki toprak elde etsinler, güç kazansýnlar. Hatta öldürmek onlar için keyif verici bir durum." diyerek Baþbakan Recep Tayip Erdoðan'ýn Davos'da Ýsrail Cumhurbaþkaný Þimon Peres'e söylediði sözleri de teyit etti.

 

Ýsrail'in bilerek ve isteyerek Türk gemisine saldýrdýðýný ve bunu da özellikle uluslararasý sularda yaptýðýný aktaran Finkelstein, "Zira bu yardým filosunun yola çýkmasýna Türkler öncülük etmiþti. Ýsrail yetkilileri de bunu çok iyi biliyordu. Bu nedenle de Ýsrail baskýný Türklere karþý bir güç gösterisine dönüþtürdü." diye konuþtu. Mavi Marmara'ya askeri müdahale olmadan rahatça Gazze'ye gidiþinin durdurulabileceðini belirten Finkelstein; ancak Ýsrail'in her zaman olduðu gibi þiddet tercih ettiðini aktardý.

 

Türk insaný Baþbakan Erdoðan'ýn dediði gibi kanlý baskýndan sorumlu olanlarýn cezalandýrýlmasýný istemede haklý bulan Finkelstein, "Erdoðan bir þekilde halkýn bu coþkulu isteðine karþýlýk vermek durumunda ama ne yapar bilemiyorum. Bunun yolu da bence þeffaf ve baðýmsýz uluslar arasý araþtýrma grubunun kurulmasý için sonuna kadar çaba göstermek." dedi.

 

ÝSRAÝL ULUSLARARASI ARAÞTIRMADAN ÇOK KORKUYOR

 

Ýsrail'in baðýmsýz bir uluslar arasý araþtýrma grubunu asla istemeyeceðini savunan Finkelstein, "Bundan da son derece korktuklarýna inanýyorum. Ýsrail yetkilileri de biliyor ki baðýmsýz uluslararasý bir araþtýrma grubu Ýsrail'in korsan bir devlet olduðu gerçeðini ortaya çýkaracak." þeklinde konuþtu.

 

Richard Goldstone'un kaleme aldýðý ve soy ismi ile anýlan Goldstone raporunun ne kadar doðru olduðunu son olaylarýn belgelediðini anlatan ünlü akademisyen, Ýsrail'in yeniden uluslararasý camia nezdinde çocuklarýnýn gözü önünde babalarýný öldüren ülke imajýný yeniden hatýrlanmasýný istemediðini dile getirdi.

 

Amerika'da bazý çevrelerin Baþbakan Erdoðan için "çok reaksiyon gösteriyor" diye yorumlamasýný eleþtiren Finkelstein, "Peki bu saldýrý Amerikan gemisine olsaydý ne yapardý eleþtirenler acaba? Ýran devleti Basra Körfezi'nde Amerikan bayraklý yolcu gemisine kanlý baskýn düzenleseydi ne yaparlardý Erdoðan'ý eleþtirenler?" dedi.

 

Bu tür olaylarda haksýzlýða uðrayan ülkelerin reaksiyon göstermelerine Amerika'da bazý çevrelerin alýþýk olmadýðýný belirten Finkelstein; ancak böyle sert tepkilerin sadece süper güç sahibi ülkenin iþi olduðunu düþündüklerini vurguladý.

 

BASKIN, ÝRAN ÝLE VARILAN TAKAS ANTLAÞMASINA TEPKÝ DE OLABÝLÝR

 

Kanlý baskýnýn Ýran'ýn zenginleþtirilmiþ uranyumu Türkiye üzerinden takas yapacaðý antlaþmasýna varmasý için Türkiye'nin çabalarýna Ýsrail'in bir tepkisi olarak deðerlendirilebileceðini savunan Finkelstein, "Ben böyle bir þeyin olabileceðine inanýyorum." dedi. Türkiye'nin bölgesinde artan gücü Ýsrail'i rahatsýz etmeye baþladýðýný ileri süren Finkelstein, "Nasýl ki bir dönem Mýsýr'ýn güçlenmesinden rahatsýzlýk duymuþsa Ýsrail'in bugün de Türkiye'den rahatsýz olmasý kuvvetle muhtemel." ifadelerini kullandý.

 

Ýsrail devletinin çevresinde güçlü bir devletin varlýðýný asla istemediðini bunun kendisi için tehdit unsuru gördüðünü savunan ünlü akademisyen þunlarý kaydetti; "Bakýn 1967 yýlýnda Mýsýr bölgede nüfuzunu arttýrýnca önce Suriye ile bir yakýnlaþma antlaþmasý imzaladý, sonra bunlara Ürdün de katýldý. Bu üçlü ittifaký bozmak için de Ýsrail 6 gün savaþlarýna girdi. Þimdi ise Ýran ile yakýnlaþan Türkiye, yanýna Suriye'yi de kattý ve bu Ýsrail'in kafasýnda bir tehdit olarak algýlanmaya baþlandý. Ancak bugünün 1967'den farký, Ýsrail'in karþýsýnda çok daha güçlü devletlerin olduðudur. Yani Ýran ile Türkiye gibi iki güçlü ülke var ve Ýsrail bunlarla nasýl baþ edeceðini bilemiyor."

 

PKK ile Ýsrail'in eþ zamanlý olarak saldýrýlarýnýn baðlantýlý olup olduðu yolundaki soruya Finkelstein, "Ýsrail'in birçok kirli yöntemleri vardýr. Bakýn þimdi Ermenistan kozunu Türkiye'ye karþý kullanmaya kalkýyorlar. Dubai'de Filistinli askeri yetkiliye karþý düzenlenen suikast da bunu gösteriyor, Lübnan ya da Gazze operasyonlarý da. Ýsrail sorun olarak gördüðü þeyleri kirli yollarla çözmeye alýþýk bir ülke." dedi. Finkelstein son olarak, "Ýsrail her sorununu askeri güç kullanarak çözmeye çalýþýyor ki bu aslýnda Ýsrail'in sorunlarýnýn giderek daha da büyümesine neden oluyor." diye kaydetti.

 

CÝHAN, 11.06.2010

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...