Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Atatürk’ün Muhalifleri

 

 

Resmî ideoloji tarihçileri pek önemsemezler, üzerinde durmazlar amaAtatürk'ün saðlýðýnda da, ölümünden sonra da her kesimden muhalifleri olmuþtur. Bunlardan bazýlarýný zikr edeyim:

 

1. Müslüman kesimden:

 

* Bediüzzaman Said Nursî: Onun saðlýðýnda da, ölümünden sonra da kesin ve köklü muhalefet yapmýþ, bu yüzden ömrü mahkemelerde, cezaevlerinde, sürgünlerde geçmiþtir. Bediüzzaman bu muhalefetinde en ufak bir tâviz vermemiþtir.

 

* Þeyhülislâm Mustafa Sabri Efendi: 1922'den sonra yurt dýþýna çýkmýþ, en sonunda Mýsýr'a yerleþmiþ ve Türkiyedeki Kemalist devrimleri islâmî açýdan tenkit eden Arapça kitaplar yayýnlamýþtýr.

 

* Þeyh Abdülhakim Arvasî: Bu zat da Mustafa Kemal'e kökten karþý olmuþ, 1944'te Ankarada sürgünde vefat etmiþtir.

 

Mustafa Kemale karþý olan ulema ve meþayih, onu Þeriatý ve Hilafeti kaldýrmakla, Ýslâm medreselerini ve tasavvuf tekkelerini kapatmakla, Ýslâm'a açýktan açýða cephe almakla, Müslüman kadýnlarý açmakla ve diðer devrimlerle suçlamaktadýr.

 

Müslüman kesimdeki Atatürk'e muhalefet bugün de vardýr.

 

2. Marksist kesimden:

 

NazýmHikmet.

 

Mustafa Suphi.

 

KemalTahir.

 

Fikret Baþkaya.

 

Ýdris Küçükömer.

 

Ve daha niceleri.

 

3. Türkçü ve milliyetçi kesimden:

 

Dr. Rýza Nur. Bu zat, aslýnýn bir nüshasý Londra British Museum kütüphanesinde bulunan "Hayat ve Hatýratým" adýndaki mufassal hatýralarýyla Paþayý yerden yere vurmaktadýr.

 

Milliyetçi ve Türkçü kesimdeki Atatürk muhalifleri saymakla bitmez.

 

3. Ordu kesiminden:

 

Doðu Fâtihi KazýmKarabekir Paþa "Ýstiklâl Savaþýmýz" adýndaki büyük kitabýnda Atatürk'e çok aðýr tenkitler ve ithamlarla yüklenmiþtir.M. Kemal'in ölümüne kadar Erenköy'ündeki evinde hapis hayatý yaþamýþtýr.

 

Rauf Orbay, Refet Bele, Ali Fuat Cebesoy, Sakallý Nureddin Paþa gibi askerler de ona muhalefet etmiþlerdir.

 

4. Kürt kesimden:

 

Bir kýsým Kürtler Atatürk'e ve devrimlerine karþý silahla karþý koymuþ ve muhalefet etmiþlerdir. Nakþibendî þeyhi Þeyh Said bunlardan biridir. ÞeyhSaid idam edilmiþ, doðu ve güneydoðu bölgesindeki Kürt âyan ve eþrafý Batý bölgelerine, Trakyaya sürgün edilmiþlerdir.

 

5. Ýsmet Ýnönü:

 

Resmî ideoloji tarihçileri her ne kadar Ýsmet Paþa'yý Atatürk'ün en candan arkadaþý gibi göstermektelerse de o, 1938'den önce muhalefete geçmiþ, "Ben raký sofrasýndan emir almam" diyerek rest çekmiþ ve baþbakanlýktan istifa etmiþtir. Onun ölümünden sonra takipçisi gibi görünmüþse de (1) Paralardan, pullardan resmini kaldýrarak, (2) Devlet dairelerinden resimlerini indirerek, (3) Kendisini Millî Þef ilan ederek, (4) KazýmKarabekir Paþayý ev hapsinden çýkartýp Millet Meclisi Baþkaný yaparak. (5) Yurt dýþýnda yaþayan Atatürk düþmanlarý için af çýkartýp onlara memlekete gelme imkâný vererek dolaylý bir muhalefet sergilemiþtir.

 

6. Alevî kesimden:

 

Nice Alevî babasý ve dedesi de M. Kemal paþaya muhalefet etmiþtir. Bunu inkâr edenlere sadece gülünür ve acýnýr. Atatürk devrindeki Tunceli vak'alarýna raðmen bu gerçeði inkâr edebiliyorlarsa onlarla tartýþmanýn lüzumu ve imkâný yoktur.

 

7. Ýslâm dünyasýnda:

 

Millî mücadelede Ankara rejimini tutan ve destekleyen nice Arap ulemâsý da devrimlerden sonra M. Kemal'e cephe almýþtýr. Bunlardan Mýsýrlý Abdülaziz Þavik'in "El-Kumbuletü'l-Kemaliyye 'alâ Hayati'l-Ýslâmiyye" adýnda bir kitap yazmýþ olduðunu duymuþsam da bir nüshasýný ele geçirmek mümkün olmadý.

 

8. Osmanlý saltanatý ve Hilafeti Ýslamiyye taraftarlarý da M. Kemal'e muhalefet etmiþlerdir. Bu zümre, Atatürk'ün ölümünden sonra Mýsýr'da yaþayan, Halife Abdülmecid zâde Þehzâde Ömer Faruk Efendiyi tahta çýkartma teþebbüsünde bulunmuþlardýr.

 

9. Necip Fazýl Kýsakürek yakýn Tarihimizdeki Atatürk muhalifleri listesinin baþýnda gelen Müslüman bir düþünür ve yazardýr.

 

10. Ýzmir Suikasti davasýnda asýlarak idam edilen eski Ýttihadçýlar da M.Kemal'e muhaliftir.

 

11. Gazeteci Arif Oruç, Ýstanbul'da Yarýn gazetesini yayýnlarken, M. Kemal'e ve Ýsmet Paþa'ya muhalefet ettiði için canýný kurtarmak için Bulgaristana kaçmýþ, gazetesini orada Osmanlý alfabesi ile yayýnlayarak aðýr muhalefet yapmýþtýr.

 

12. Sabataycýlardan da M. Kemal'e muhalefet edenler olmuþtur. Asýlarak idam edilen meþhur Maliye Nazýrý Cavit bey bunlardan biridir.

 

Atatürkü Koruma Kanunu dolayýsýyla, yukarýda bazýsýný saydýðým muhalefetler hakkýnda þimdiye kadar araþtýrma ve yayýn yapýlamýyordu. Bundan sonra, ciddî olmak, hakaret etmemek, seviyeyi düþürmemek þartýyla bu gibi araþtýrmalarýn yapýlmasý temenni olunur.

 

Hakkýnda on binden fazla kitap, risale, makale, þiir yayýnlanan, yüz binlerce heykeli, büstü dikilen, portresi asýlan M.Kemal (ne gariptir ki) ülkemizin ve yakýn tarihimizin en büyük bilinmeyenidir.

 

Doðum tarihi bile belli deðildir.

 

Babasý olarak gösterilen Ali Rýza bey hakkýnda çeþitli iddialar vardýr.

 

Keþke "Türkiye Millî Mücadelesi ve M. Kemal Araþtýrmalarý Enstitüsü" adýnda ilmî bir merkez kurulsa ve yakýn tarihimiz hakkýnda ciddî (gayr-i ciddî ve fasafiso deðil) deðerli incelemeler yapýlýp yayýnlansa.

 

 

 

Mehmet Sevket Eygi, Milli Gazete, 11.06.2010

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...