Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

‘MOSSAD ajaný bana kendileri için çalýþan Türk gazetecileri açýkladý’

 

ÝHH Genel Baþkaný Bülent Yýldýrým Taraf’a konuþtu...

 

Dünkü “AK Parti-Fethullah Gülen meselesi” yazým üzerine Fethullah Gülen’e çok çok yakýn olan isimlerden biri beni aradý. Uzun uzun konuþtuk... Fakat o konuyu yarýna býrakýyorum. Bugün için yazmam gereken daha acil bir mesele var...

 

Merkez medyada Ýsrail’in kanlý baskýnýndan sonra oluþan “insani hava” yavaþ yavaþ daðýlmaya baþladý. ÝHH’ya yönelik tersinden psikolojik harp yapmaya baþladý merkez medya...

 

“Aðlayan Ýsrail komandolarý fotoðraflarýný ÝHH sýzdýrdý”, “ÝHH özellikle bu fotoðraflarý basýna verdi, Ýsrail’in gemideki fotoðraflarý kendi savunmasý için kullanacaðýný bile bile ÝHH bunu yaptý” gibi iddialarý tekrarlayarak kamuoyunu ÝHH aleyhine döndürmeye çalýþýyor kimileri...

 

Bunun üzerine ben de ÝHH Genel Baþkaný Bülent Yýldýrým’la konuþtum... Yýldýrým, geçtiðimiz pazar Cine5’teki “Derin Mevzu” programýnda da konuðumuzdu. Orada da son derece ýlýmlý, saðduyulu bir dille adaletli ve vicdanlý konuþtu Yýldýrým. Þu an Ýsrail’in en çok istediði þey ÝHH’nýn, Yýldýrým’ýn ve genel olarak Ýslami camianýn tavrýnýn radikalleþmesi ve pervasýzlaþmasýdýr. Fakat ÝHH doðru tavrýyla bu oyunu bozuyor þu an...

 

Bülent Yýldýrým yukarýda belirttiðim iddialar için net konuþtu ve Taraf’a özel açýklamalarda bulundu...

 

“Yalan söylüyorlar, o kiþi kimse ismini versinler, ÝHH’dan atalým”

 

“Bu fotoðraflarý ÝHH’nýn sýzdýrdýðý baþtan sona yalandýr. Sizin aracýlýðýnýzla açýkça seslenmek istiyorum. Kimmiþ o kiþi? ÝHH gönüllüsü olduðu iddia edilen kiþi kim? O kiþi gerçekse ismini versinler, hangi konumda olursa olsun derhal ÝHH’dan ihraç edeceðiz o kiþiyi. Böyle bir þey olamaz, hadi ismini versinler o zaman. Sonra o fotoðraflarýn devamýnda Ýsrailli askerlere yardým ettiðimizin görüntüleri de olmasý lazým. Niçin o yardým ve tedavi görüntülerini yayýnlamýyorlar? Bunu kasten yapýyorlar. Görüntülerdeki o asker bir arkadaþýmýzý þehit etti. Buna raðmen biz o askerin tedavisini yaptýk, ölmesine izin vermedik. Bizim inancýmýz, kim olursa olsun yaralý insanýn tedavi edilmesini þart koþar. Bu fotoðraflar Ýsrail’in psikolojik propagandasýna destek için yayýnlanýyor. Bunu çok açýk söylüyorum.”

 

“Hürriyet, özellikle psikolojik harp yapýyor”

 

Bunun üzerine ben Bülent Yýldýrým’a bu fotoðraflarýn ÝHH internet sitesine konup konmadýðýný sordum...

 

“Basýnda yayýmlandýktan sonra arkadaþlar koymuþlar. Sonra hemen onlarý kaldýrttýk. Þu an kamuoyunu “Ýsrail askerlerine acýndýrmak” amaçlý bunu yapýyorlar. Dokuz insanýmýzý þehit eden askerleri “maðdur” pozisyonuna sokmak istiyorlar. Bu amaçla psikolojik harp yapýyorlar. Hürriyet gazetesi özellikle bunu yapýyor. MOSSAD ajanlarýnýn beni sorguladýklarý sýrada söyledikleri tek tek çýkýyor...” dedi Yýldýrým. Ben de bunun üzerine “MOSSAD ajanlarý sorgu sýrasýnda size ne söylemiþlerdi, Türk medyasýnda böyle þeylerin olacaðýný o zamandan söylediler mi” diye soruyorum...

 

“MOSSAD ajanýnýn verdiði isimleri açýklayabilirim”

 

“Rasim kardeþim, MOSSAD beni sorgularken ben onlara ‘Bu iþten siz zararlý çýkýyorsunuz, krizi iyi yönetemiyorsunuz. Türkiye ve dünya kamuoyuna bunu anlatamazsýnýz’ demiþtim. Bunun üzerine beni sorgulayan baþ adam da ‘Her þey daha yeni baþlýyor, önümüzdeki haftadan itibaren neler olacaðýný, havanýn nasýl deðiþeceðini göreceksin’ diyerek, belli yayýn organlarýnýn ve belli gazetecilerin isimlerini verdi... Maalesef bu MOSSAD ajanýnýn söyledikleri tek tek çýkýyor, dediklerinin bu kadar birebir çýkacaðýna ben de ihtimal vermemiþtim. Allah þahidimdir bu isimlerin hepsi bende saklý. Bunlarý þu an söylemek istemiyorum ama gerekirse bu MOSSAD ajanýnýn söylediði isimleri tek tek ifade edeceðim... Hiç kimse MOSSAD’la ortak çalýþýp, sonra da millete ‘Gazze için yüreðim yanýyor’ diye yalan söylemesin. Bu yalanlarý ortaya çýkar sonra...”

 

Bülent Yýldýrým’ýn açýklamalarý böyle... Gerçekten de þu an Hürriyet baþta olmak üzere malum medyada hükümeti biraz ayrý tutarak ÝHH’ya saldýrmak tipi bir hava var. Daha evvel her türlü küfrü ettikleri, “Radikal Ýslamcý, aþýrý dinci” diye itham ettikleri Bülent Arýnç’ý bir “saðduyu simgesi” olarak göstermeye çabalýyorlar. Bülent Arýnç her zaman böyleydi. Her zaman akýl ve saðduyudan ayrýlmadan hak ve adalet için mücadele eden bir politikacý oldu Arýnç. Nitekim Cine5’teki yayýndan önce konuþtuðumuzda da Yýldýrým, Arýnç’ýn “Kanlý Baskýn” olayýna bakýþýyla ilgili çok olumlu konuþtu ve Arýnç’la ayný kanaatte olduklarýný söyledi...

 

Yýldýrým’ý sorgulayan MOSSAD ajanýnýn “Türk medyasýndaki baðlantýlarýmýz” diye anlattýðý isimler kimler bilmem ama “ÝHH fotoðraflarý özellikle sýzdýrdý” yalaný üzerinden ÝHH’ya karþý yapýlmak istenen psikolojik harp tezgâhýný görmemek imkânsýz. ÝHH’nýn bu süreçteki belki tek hatasý “Fehmi Abi takýntýsý”yla malul itirafçý arkadaþýmýzýn desteðine fazla güvenip “MOSSAD sorgusu” benzeri olan o tv programýna çýkmalarý oldu...

 

 

Rasim Ozan Kütahyali, Taraf, 09.06.2010

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...