Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Antisemitizm ve Ýslam

 

 

Türkiye Yahudi cemaatinden Mario Levi, "Ýstanbul Yahudileri olarak Gazzelilerle dayanýþma içinde olduklarýný" söylüyor ve þunlarý ekliyor:

 

"Erdoðan harika bir beyanat verdi. Onun partisinin sosyal demokratlar ve milliyetçilere oranla çok daha iyi þeyler yaptýðýný da söylemek lazým. Ben Türkiye'de bir Yahudi aleyhtarlýðý görmüyorum. Ýsrail'e sempati duyuyorum; buna raðmen Ýsrail Baþbakaný Netanyahu'yu þovenist, dýþiþleri bakanýný faþist, savunma bakanýný da ahmak olarak görüyorum." (Zaman, 3 Haziran 2010) Levi, üç noktanýn altýný çiziyor:

 

1) Yahudi cemaati, AK Parti hükümetinden þikâyetçi deðil, hatta sosyal demokrat veya milliyetçi bir hükümete göre tercihe þayan buluyorlar;

 

2) Ýçimizdeki Ýsraillilerin iddia ettiklerinin aksine Levi, Türkiye'de bir 'Yahudi aleyhtarlýðý' görmüyor;

 

3) Levi dürüstçe Ýsrail'e sempatisi olduðunu belirtiyor, ama mevcut yöneticileri þovenist, faþist ve ahmak kimseler olarak görüyor.

 

Ýsrail'e karþý büyük bir öfke var. Bu, Ýsrail halkýna yönelmiþ bir 'nefret' deðil. 'Halk' esasýnda amorf bir kavramdýr, nasýl nitelendirildiði önemli. "Ýsrail halký" dendiðinde "soyut bir ulus" akla gelir. Bu ulus, kimliðini "Yahudilik" üzerinden kurmaktadýr. Þu halde "Ýsrail halký"nýn bizim kolektif hafýzamýzdaki karþýlýðý "Yahudilik" ve "Yahudi dini"dir. Eðer bizde bir antisemitizm aranacaksa, hangi ölçeklerde Yahudi ve Yahudi düþmanlýðý olduðuna bakmak lazým. Ýstisnai-marjinal örnekler dýþýnda sevad-ý azama baktýðýmýz zaman, Müslümanlarda þu veya bu derecede "Yahudiliðe veya Yahudilere karþý bir nefret" müþahede edilemez.

 

Yahudiler antisemitizm konusunda haklý olarak hassastýrlar. Çünkü tarih boyunca baþlarýna geleni tetikleyen ana faktör antisemitik nefret ve düþmanlýk olmuþtur. Bunun Avrupa tarihinde son derece trajik örnekleri var ki, 11. yüzyýla kadar Yahudiler ancak gettolarda yaþayabiliyorlardý. Nazi katliamýnýn arkasýndaki asýl saikin de bu olduðu muhakkaktýr.

 

Hýristiyanlar, Yahudileri "tanrý katili" görmektedirler. Biz ise Hýristiyanlarýn tanrýlaþtýrdýðý Hz. Ýsa'nýn haça gerilmediðine ve öldürülmediðine, yani Yahudilerin teþebbüslerinin akim kaldýðýna inanýyoruz. Kur'an-ý Kerim, Yahudi ve Hýristiyanlarý, "niçin Tevrat ve Ýncil'e inanýyorlar?" diye deðil, tam aksine niçin hükümlerine uymuyorlar ve niçin vahyi tahrif ediyorlar ve olmadýk yorumlarla anlamlarýný çarpýtýyorlar diye eleþtiriyor. Bunun yanýnda bütün "Ehl-i kitabýn bir olmadýðý"ný, içlerinde iyi insanlarýn da olduðunu belirtiyor.

 

O halde bizde antisemitizm yoksa bunun kökleri Ýslam dinindedir, baþka bir ifadeyle Yahudilerin asýl korkmalarý gereken Ýslam dini ve Müslümanlar deðil, felsefi ve politik fikirlerini Batýlý kaynaklardan edinen laik çevrelerdir ki, Levi'nin, Ýslami kökeni olan AK Parti hükümetini, sosyal demokrat ve milliyetçilere göre daha olumlu bulmasý bununla ilgilidir. Antisemitizmi besleyen Hýristiyan din telakkisi ve Aydýnlanma'nýn bir bölüm entelektüel kaynaklarýdýr. Bu yüzden Netanyahu, Gazze yardým gemisini kan gölüne çeviren katillere madalya takarken, R. Tayyip Erdoðan, "Aman vatandaþlarýmýz Musevilere zarar gelmesin" diyordu. Avrupa'da Yahudiler yasalar ve anayasalarla korunmaktadýrlar. Yasalar ve anayasalar beþeri metinlerdir, bir gün gelir deðiþtirilebilirler. Ama Kur'an Ýlahi vahydir, hiç kimse onu deðiþtirmeye kalkýþamaz.

 

Bir baþka husus, Ýslam'ýn koruyucu kanatlarý altýnda Yahudilerin tarihte bizimle yaþamalarý bizde köklü bir birlikte yaþama refleksi geliþtirmiþtir. Bu tarihî tecrübe, Ýsrail adil ve hukuka saygýlý bir çizgiye gelebilmeyi kabul ettiði takdirde, aradaki husumetin bir þekilde kalkabileceðini gösterir. Batý ile Yahudiler arasýndaki husumet ise hem dinî kaynaklara dayanýr hem tarihsel trajik tecrübeler tarafýndan beslenmektedir. Eðer Ýsrailli yöneticilerde akýl olsa, ilk yapacaklarý iþ, Filistinlilere topraklarýný iade etmeleri ve Müslümanlarla iyi iliþkiler kurmalarý olmalýdýr. Ýslam dini ve Müslümanlar Yahudilerin hayat haklarýnýn teminatýdýr. Filistin sorununa raðmen bugün Türkiye, Ýran, Fas ve baþka Müslüman ülkelerde Yahudilerin korunarak yaþýyor olmalarý bunun somut kanýtlarýndan biridir..

 

 

 

Ali Bulac, Zaman, 09.06.2010

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...