Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Aslýnda bu muhabbet(!) bizi sýkmaya baþladý ama öyle kiþilerden öyle açýklamalar geliyor ki üzerinde durmadan edemiyoruz!

 

Malum Ýsrail'den izin alma ve otoriteye baþkaldýrmama tavsiyeleri bizi çok rahatsýz etti!

 

Kimileri ne kadar tevil etmeye çalýþýrlarsa çalýþsýnlar zýrvanýn tevil götürmediðini bildiðimizden hiçbiri ile tatmin olmadýk! Bu arada iktidar kanadýndan gelen bir açýklama bizi tekrar tartýþmanýn içine çekti!

 

Açýklamada "Her zaman olduðu gibi doðruyu söylüyor" deniliyordu!

 

Anladýðýmýz kadarýyla politik kaygýlar iktidar sözcülerini Ýsrail'den izin alma ve otoriteye baþkaldýrmama tavsiyelerine karþý ölçülü konuþmaya sevk ediyor ve böyle açýklamalar yapma ihtiyacýný duyuyorlar!

 

Bu da ortaya garip bir durum çýkarýyor.

 

Söylenen doðruysa bu arkadaþlarýn yaptýklarý yanlýþ!

 

Yani Mavi Marmara'ya verdikleri destek yanlýþ!

 

Ýsrail'e rest üzerine rest çekmeleri yanlýþ!

 

Baþbakan Erdoðan'ýn yaptýðý konuþmalar yanlýþ!

 

Okyanus ötesinden yapýlan açýklamalarý ne kadar yadýrgamýþ ve karþý çýkmýþsak iktidar kanadýndan gelen bu onaylamayý o kadar yadýrgýyor ve karþý çýkýyoruz! Politik kaygýlara hak vermesine veririz de bu denli kaygý duymayý da doðru bulmayýz!

 

Politik bir kaygý ile insan yaptýðý güzel iþleri nasýl berbat eder?

 

Ýktidar kanadýndan gelen açýklamalarda aslýnda ciddi sýkýntýlar var!

 

Bir yandan "kalben onlarýn yanýndayýz" denilirken bir yandan "reel politika" endiþeleri ile açýklama yapmalarý iktidar kanadýný çifte standart izler bir görünüm içine sokuyor!

 

Allahtan bu açýklamalar iktidar kanadýndan sadece bir kiþiden geliyor!

 

Ýktidar kanadýnýn öteki mensuplarý daha tutarlý ve daha mantýklý açýklamalar ile iþi götürmeye çabalýyorlar!

 

Açýklamalarý ile bizleri tedirgin eden kiþinin de asla art niyetli olmadýðýný ama dilini bir türlü tutamadýðýný düþünüyoruz!

 

Nasýl fevri hareketleri olan kiþileri kontrol altýnda tutmak zor ise fevri açýklamalarýn sahibi olan bu zat-ý muhteremi de kontrol altýnda tutmanýn güç olduðunun farkýndayýz!

 

Açýklamalarý ile Baþbakan Erdoðan'ý oldukça zorda býrakýyor! Olaylarýn en heyecanlý olduðu anlarda, her türlü restin çekildiði günlerde kalkýp "Kimse bizden Ýsrail'e savaþ açmamýzý beklemesin" açýklamasýný da ayný zat-ý muhterem yapmýþtý! Tamam, savaþ ilaný akýllarýndan geçmiyor olabilirdi ama bunun açýkça ilan edilmesine gerek var mýydý?

 

Ayný zat-ý muhterem þimdi de politik kaygýlar ile "söylenenler doðru" diye kendi icraatlarýný kýnayan kiþiyi göklere çýkarýyor!

 

Söylenenler doðruysa iktidarýn yaptýklarý yanlýþ demektir!

 

Ýktidarýn yaptýklarý doðruysa söylenenler yanlýþtýr!

 

Böyle bir dönemde herkesin yaptýðý açýklamalara özel itina göstermesi gerektiðine inanýyoruz! Hiç kimse aklýna geleni ulu orta söylememeli diyoruz. Çünkü söylenen her söz sahiplerini baðlýyor!

 

 

 

Zeki Ceyhan, Milli Gazete, 10.06.2010

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...