Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Otoriteye baþkaldýrmamak!

 

 

Otoriteye baþ kaldýrýlýr mý kaldýrýlmaz mý? Bu soruya verilecek cevap þudur:

 

Hangi otoriteye?

 

Çünkü bu durum otoriteden otoriteye deðiþir!

 

Kimi otorite vardýr ki baþkaldýrmak asla caiz deðildir!

 

Allah'a baþkaldýrmak haþa isyan olur!

 

Peygambere baþkaldýrmak Allah'a karþý gelmek olur!

 

Ana babaya baþkaldýrmanýn adý da asiliktir!

 

Allah'ýn emirlerine uyan yöneticilere baþkaldýrmak da uygun deðildir!

 

Yüce kitabýmýzda Allah'a, Resulüne, ana babamýza ve bizden olan idarecilere itaat etmemiz yani baþkaldýrmamamýz emredilmektedir!

 

Amma!

 

Allah'a isyan eden ve O'nun yap dediðini yapamazsýnýz diye yasaklayan otoriteye karþý da baþkaldýrmamak olmaz!

 

Aslýnda böyle bir otoriteye baþkaldýrmamak Allah'a isyan olur!

 

Efendim böyle düþünür de otoriteye baþkaldýrmaya kalkarsanýz lüzumsuz yere ölürsünüz diyenlere verilecek cevabýmýz da hazýrdýr!

 

Behey gafil!

 

Ýnsanlarý isyana yönlendiren otoriteye karþý baþkaldýran bu kutsal mücadelede hayatýný kaybederse ölmüþ olmaz ki!

 

O'na þehit derler þehit!

 

Þehitler hakkýnda verilen müjdeler de hepinizin malumudur!

 

Evet, hem baþ kaldýrýlmayacak otorite vardýr!

 

Hem de mutlaka baþ kaldýrýlacak otorite vardýr!

 

Ýkisini birbirine karýþtýrmamak gerektir!

 

Baþ kaldýrýlmasý gereken otoriteye karþý mücadele veren insanlarý küçümsemek, onlarýn yolunu yanlýþ göstermeye çalýþmak, biz olsak böyle yapmazdýk demeyi hayra alamet geliþmeler olarak görmüyoruz.

 

Biz inanýyoruz ki baþ kaldýrýlmasý gereken otoriteye zillet içinde yaranmaya çalýþarak yaþamaktansa bu ruhu sahibine teslim etmek her zaman evladýr!

 

Baþ kaldýrýlmasý gereken otoritenin himayesine girerek bu dünyada imparator(!) olmaktansa o otoriteye baþ kaldýrarak can vermek elbette tercih sebebimiz olmalýdýr!

 

Otoriteye baþ kaldýrýlmamalý diyenlere insanlýk tarihine bakmalarýný öneriyoruz.

 

Þayet iddia edildiði gibi otoriteye baþ kaldýrýlmasaydý hiçbir peygamber davasýnda baþarýlý olamazdý!

 

Hz. Musa'nýn yaptýðý Firavun'a baþ kaldýrmak deðil miydi?

 

Peygamberimiz, efendimiz Hz. Muhammed'in (SAV) yaptýðý da Mekke müþriklerine baþ kaldýrmak deðil miydi?

 

Diðer peygamberlerin ömrü de hep Allah'a isyan halindeki otoriteye baþ kaldýrmakla geçmedi mi?

 

Bu gerçekleri göz önüne alýrsak uluorta otoriteye baþ kaldýrýlmamalý demenin anlamsýzlýðý ortaya çýkmýyor mu?

 

Þimdi sormak gerek: Anlamsýz konuþmalara gerek var mý?

 

 

Zeki Ceyhan, Milli Gazete, 09.06.2010

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...