Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Fethullah Gülen memnun, yakýnlarý rahatsýz

 

 

Baðýmsýz araþtýrmacý-gazeteci Joe Lauria, büyük yanký uyandýran Fethullah Gülen mülakatýný, mülakat sonrasý yaþadýklarýný anlattý. Lauria, Wall Street Journal için yaptýðý mülakattan Gülen’in memnun, yakýnlarýnýn rahatsýz olduðunu söyledi.

 

Joe Lauria’nýn deðerlendirmeleri þöyle:

 

"Fethullah Gülen’e önceden BM’de tanýþtýðým bir yardýmcýsý aracýlýðýyla ulaþtým. Görüþmeden sonra röportaj için aracýlýk yapan kiþi Türkiye’ye gitmiþti. Döndüðünde makaleden hoþlanmadýðýndan, birçok Gülenci’nin de onunla ayný fikirde olduðundan bahsetti. Benim onlarýn güvenine ihanet ettiðimi söyledi. Fakat Fethullah Gülen’in kendisi sonuçtan gayet memnun. Onunla makale çýktýktan sonra görüþtüm ve sadece bir bölümün deðiþtirilmesini istedi. Makalede Washington’da Türk Amerikan Federasyonu Topluluðu (Assembly of Turkic American Federation) açtýðýný yazmýþtým. Açmak kelimesi yerine kurmak kelimesini kullanmamýn doðru olacaðýný düþünüyordu.

 

Gülen son derece akýllý bir adam. Söylediklerinin kaydedildiðini biliyordu. Ýsrail’i eleþtirmek yerine ÝHH’nin tutumunu yanlýþ bulduðunu söyleyerek üç þey yaptý. Birincisi Amerika’yý ve buradaki güçlü Ýsrail lobisini yanýna çekti. Ýkincisi Ýsrail ve Türkiye arasýndaki tansiyonu düþürmeyi amaçladý. Üçüncüsü kendi cemaatiyle AKP’yi ayrýþtýrmak, onlardan baðýmsýz düþünebildiðini göstermek istedi."

 

 

Hürriyet, 09.06.2010

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...