Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Ýslamcý yazarlarda Fethullah Hoca korkusu

 

 

FEHMÝ Koru, geçtiðimiz pazar akþamý evinde gazetecileri aðýrlamýþ. Taraf’ta Rasim Ozan Kütahyalý’nýn yazdýðýna göre seçkin bir topluluk varmýþ, yemek yenilip, sohbet edilmiþ. Meselenin bu kýsmýyla ilgili deðilim, afiyet olsun demekle yetinmeliyim.

 

Yemekte güncel konulardan biri olan “Fethullah Gülen’in WSJ demeci” de tartýþýlmýþ.

 

Kütahyalý, Fethullah Hoca’nýn söylediklerinin yanlýþ olduðunu düþündüðünü belirttikten sonra þöyle yazýyor:

 

“Bir yandan yazýlmamak kaydýyla olan özel konuþmalarda birçok isim Gülen’e karþý burukluðunu belirtiyordu, bir kýsmý þaþýrmýþtý. Burukluðunu ve sitemlerini anlatanlarýn bir kýsmý Gülen’den çok içten biçimde ‘Hocaefendi’ diye bahsetmeye devam ediyordu, çünkü Gülen’le manevi gönül baðlarý vardý. Öte yandan kimi isimler Gülen’i eleþtirmeye çekindiklerini de ifade ettiler. ‘Eskiden böyle deðildi, Gülen’e dair daha rahat yazýlýyordu, þimdi herkes söyleyeceðini yutuyor’ dedi bir davetli. Buradaki ‘çekinti’ Türkiye’nin çýkarýný düþünerek olan bir çekinti de deðil, bildiðiniz korkuya benzer ‘Acaba baþýma bir þey gelir mi?’ duygusuyla karýþýk bir çekintiydi bu. Ýslami kesim içinde bile Fethullah Gülen ve hareketine dair bu hisler yükselmeye baþladýysa durum iyi deðil demektir.”

 

Kütahyalý, bunu “ulusalcýlar tarafýndan uydurulmuþ þehir efsanelerinin etkisinde kalmaya” baðlýyor.

 

Ama yazýdan anlýyoruz ki bu konuda Ýslamcý gazetecilerin çoðunluðu gerçekten düþündüklerini yazamýyorlar. Kütahyalý “Karnýndan konuþmalar, içinden geçeni saklamalar artýyor” diye yazýyor.

 

Demek ki Fethullah Gülen’i eleþtiren bir þeyler yazdýðýmýzda bizlerin baþýna gelenler, yandaþ arkadaþlarýn da baþýna geliyormuþ!

 

 

Mehmet Yilmaz, Hürriyet, 09.06.2010

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...