Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

O adamlar yat gezisinde þehit olmadý ahmak!

 

 

Bu yazýmý, teke tek koltuðundan vatan kurtarmaya çalýþan reyting Don Kiþot’una, kumsalda kule dikip bronzlaþmýþ magazin martavallarýyla Gazze’ye ahkam kesen romantik yazar Oraya Buraya Þuraya, onurun ve þerefin zaferi karþýsýnda panikleyerek kalemiyle kurþun sýkan Panik Ataklý’ya sýçrama hareketiyle özgürlük gemisine çakýlmayý bile becerememiþ kutsal Çekirgeye, hala þeriat geyiði yaparak hurdaya çýkan yazýlarýyla gündem nanesi olan Çölaþan adamlara ithaf ediyorum! Bravo!

 

SÝZE FOTOROMAN GÝBÝ GELEBÝLÝR

 

Siz ne alçaklýðýn zirvesinden uçan Ýsrail’in son öldürücü pozlarýna, insanlýða ibret çeken þehit Cevdet’in cesaretine þahit olabilirsiniz ne de gençliðini Allah’a vererek alnýnýn aklýðýyla kurþunu beyniyle yakalayan þehit Furkan’ýn geride býraktýðý adamlýða talip olabilirsiniz.

 

Buradan size konforlu manþetler çýkmaz! O gemi sahilde levrek yiyip gevrek kahkahalar atmanýn cazibesiyle kaleme aldýðýnýz Ýsrail’in canýna minnet olacak yazýlarýnýzýn þerefine kalkmadý. O gemi iyi adamlarýn þerefiyle kalktý ki bu mücadeleyi þov olarak örselemenize hiç þaþýrmadýk! Size fotoroman gelen Gazze’nin onurlu topraðýna insanlýk yüzdüren bu gemiyi kaleminizin insafýna býrakacak kadar küçülmedik þükür!

 

Sayýn Aziz Altaylý, serseri dedikleriniz þehit oldu, geride kalan züppeler de namlunun ucundan çýkacak ilk mermiyi elleri ceplerinde bekleyecek kadar cesur, ne yapacaksýnýz þimdi? Bu cesaret sizin korkaklýðýnýzýn sebebi olsa gerek! Ne kutsal gazeteciliktir bu? Ne yüce bir dengedir tanrým!

 

VÝCDAN SEFÝLÝ GAZETECÝLER

 

Bu yazdýklarýnýzý Ýsrail’in ölüm eklerinde yazan erdemsiz gazetecilerin yanýna koysalar Ýbranice hit olursunuz azizim! Bu yazdýklarýnýz, diplomasi adýna hoþgörü savunan esnek zihniyetin sýrtýný sývazlayacak kadar palazlanmýþ! Bu yazdýklarýnýzý, yeryüzünden aldýðý helallikle cennete doyan iyi adamlarýn alnýna hadsizce çakamazsýnýz...

 

Ýsrail’e gelince! Hepimiz gördük! Sýktýklarý kurþundan daha öldürücü bir aptallýða sahip olan askerlerin neler yapabileceðini yani bildiðimizi alýþýðý olduðumuz gaddarlýða yabancý olmadýklarýný kahrederek izledik... Onlarýn hiçliðini her þeylerini feda edenlerin topraðýna bir cümle sarf etmeksizin gömmeye alýþtýk da bu sýnýrlar içerisinde oturduklarý yerden palavra sýkan vicdan sefili gazeteciler nereye gömülmeli onu düþünüyorum!

 

 

Esra Elönü, Star, 06.06.2010

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...