Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Fethullah Gülen aslýnda ne dedi?

 

 

Fethullah Gülen'in, yakýnlarýnýn verdiði bilgiye göre, bir fotoðraf çekimi sýrasýnda aðzýný yoklayan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi muhabirine birkaç cümleden ibaret açýklamasýnýn bizim medyada nasýl deðerlendirildiðini görüp de þaþýrmamak elde mi?

 

En çarpýcý cümle þu: "Yardým malzemesi taþýyan gemiler için Ýsrail'den izin alýnmasý gerekirdi; otoriteye meydan okumak yanlýþtýr."

 

Þimdiye kadar Fethullah Gülen ve hareketi için en galiz ifadeleri kullanmaktan çekinmeyen, kendisini ülkemiz için 'tehlike' gören, hayatýnýn en deðerli yýllarýný 'gurbet cehennemi'nde geçirmesine sebep olan kalemler, kendilerini haklý çýkarmak için, bu tek cümleyi sakýz gibi çiðneyip duruyorlar.

 

Lâfý fazla uzatmadan söyleyelim: Gülen Hareketi her çeþit fikrin meþheri olan Ýslâm Dünyasý'nda en 'ýlýmlý' görüþü temsil ediyor. Aþýrýlýktan uzak, günümüzün þartlarýný göz önünde bulunduran, inançlýlarýn 'demokratik bir hukuk devleti' çatýsý altýnda güven ve huzur içerisinde yaþayabileceðini savunan bir görüþ bu.

 

'Ulu'l emre itaat' ilkesini hep gözönünde bulunduran bu anlayýþýn, ülkemizdeki yönetimler tarafýndan 'aþýrýlýk' ile suçlanýp neredeyse 'el-Kaide' muamelesi yapýlmasýnýn vebali, WSJ mülâkatýna can kurtaran simidi gibi yapýþan medyanýndýr. Kendisine ve yakýnlarýna 'vebalý' muamelesi yapýp huzurlarýný kaçýran tipler þimdi Hocaefendi'yi övme yarýþýnda...

 

Oysa Fethullah Gülen'in WSJ'a söyledikleri hareketin yýllardan beri savunageldiði çizgiye uyuyor. Ýçinde yaþadýklarý toplumla uyumlu, 'demokratik' ve 'hukukun üstünlüðüne inanan' her devletin kurallarýna ters düþmeyen insanlar yetiþtirmeyi hedef almýþ bir hareketi, geçmiþte, baðlamýndan kopartýlmýþ iki cümleyle mahkum etmeye kalkýþýyorlardý, þimdi de iki cümleyle baþlarýnýn üzerine yerleþtirme giriþimini baþlattýlar.

 

Amaç mý? Amaç, kendi yanlýþ tezlerine destek arayýþý olduðu kadar, Gülen Cemaati ile o hareket içinde yer alanlara saygý duyanlarýn arasýna 'kuþku' tohumlarý ekmek...

 

Söyledikleri temelde yanlýþ deðil Fethullah Gülen'in; bir ülkenin uluslararasý hukuka uygun olarak 'karasularý' ilân ettiði bölgeye izinsiz girerek sorunlara yol açmak, kan dökülmesine sebep olmak elbette yanlýþtýr... Gazze'ye insani yardým götüren gemiler bunu yapmadý zaten; uluslararasý karasularýnda Ýsrail'in izin vermesini beklediler... Ýsrail izin verseydi, ya da silâhsýz gönüllülere saldýrýp kan dökmek yerine yüklerini Gazze'ye ulaþtýrma sözüyle gemileri bir limana yöneltseydi, 'çirkin manzaralar' olmayacaktý.

 

Ýsrail bildiðimiz anlamda bir 'demokrasi' olmadýðý gibi uluslararasý hukukun geçerliliði konusunda duyarlýlýðý da yok; kendi bildiðini okuyan politikacýlar ve insan canýnýn kutsiyetini önemsemeyen bir ordu, maðduriyet ve mazlumiyet iddiasýyla kurulmuþ bir ülkeyi, kendisine hoþgörüyle bakmaya hazýr dünyanýn gözünde itibarsýzlaþtýrmayý becerdi.

 

Helikopterlerden ellerinde canlý kurþun kusmaya hazýr makinalý tüfek bulunan komandolar indirmeyip "Ýsrail karasularýna girmeyin" uyarýsý yapsa ve kendi sýnýrýna çekilseydi Ýsrail ordusu, sorun kansýz çözülebilecekti.

 

Gemiler Gazze ablukasýnýn vahametini dünyaya hatýrlatmýþ, Ýsrail de 'çaðdaþ normlarda bir ülke' görüntüsünü kaybetmemiþ olurdu.

 

Bir üst otoriteye meydan okuyan kim oluyor bu durumda? Yüzyýllarýn deneyimiyle oluþmuþ 'uluslararasý hukuk'a ve ona dayalý Birleþmiþ Milletler sistemine meydan okuyan Ýsrail deðil mi?

 

Fethullah Gülen'in aðzýndan çýkan cümledeki ilke doðru, ancak o ilkenin masumlarý kast eder biçimde yorumlanmasý yanlýþ... Yanlýþý kim yaparsa yapsýn yanlýþ yanlýþtýr.

 

'Ilýmlý' bir çizgiyi 'aþýrý' diye mahkum edip ülkede barýnamaz hale getirdikten sonra 'ýlýmlý' olduðunu yeniden keþfedip arkasýnda saf tutmak nasýl bir duygu acaba?

 

 

 

Fehmi Koru, Yeni Safak, 06.06.2010

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...