Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Mehmet Paksu Ýmza Rekoru Kýrdý

 

Mehmet Paksu Türk Günü Yürüyüþü’nde imza rekoru kýrdý…

 

Almanya’nýn Hannover kentinde 30 Mayýs günü muhteþem bir coþku vardý. “Türk Günü Yürüyüþü” adýyla gerçekleþen etkinlikte mehter marþý eþliðinde ay-yýldýzlý bayraklara bürünmüþ gençler, çocuklar, büyükler bir bayram havasý içinde sevinçlerini dile getirdiler. Her yaþtan, her baþtan insanlar yaðmura raðmen bir araya geldiler, buluþtular, hasret giderdiler.

 

Hannover’in Opera meydanýnda gerçekleþen “!Yürüyüþ”te Hannover Jamaati’n-Nur ‘un organizesinde/ev sahipliðinde Nesil yayýnlarýnýn kitaplarý sergilendi. Özel olarak Türkiye’den davet edilen yazar Mehmet Paksu Pazar günü etkinlik süresince okurlarýyla buluþtu, tanýþtý ve kitaplarýný imzaladý.

 

Özellikle baskýsý 1 milyonu bulan Peygamberimizin Örnek Ahlaký kitabý 2000 adet gelenlere Jamaati’n-Nur’un hediyesi olarak katýlanlara daðýtýldý. Hediye kitaplarýný alanlar yazarýna imzalattýlar.

 

Diðer kitaplarýný da okucularýna imzalayan Mehmet Paksu gurbetçi dostlarýyla sevinç, dostluk ve kardeþlik dolu anlar yaþadý. 5 kitaplýk “Nur Dede Anlatýyor” setini imzalarken de “Bu kitaplarla çocuklarýnýzý ve gençlerinizi buluþturursanýz iman konusundaki problemlerini halledersiniz” dedi.

 

Bu arada Jamaati’n-Nur’un’un kütüphaneden/kitaplardan sorumlu olan aþk/þevk ve heyecan insaný Ýsmail Erdem de “Çocuklarýnýzýn baþýna bir polis dikemezsiniz. Fakat Nur Dede Anlatýyor setini ellerine verir, okutursanýz kalpleriine birer manevi polis yerleþtirirsiniz, imanlarýný korursunuz, imanlý, ibadetli birer insan olmasýna yardýmcý olursunuz” diyerek standda mevcut olan kitaplarý eritti.

 

Bu organizede görev alan Hannover Jamaati’n-Nur Cemiyet Baþkaný Hüsameddin Kudu, üyelerden Bekir Eraslan, Osman Kudil, Veysel Vasi ve Hüseyin Abik saðanak yaðmura raðmen hizmetten geri durmadýlar. “Ancak bir yýl içinde tüketebileceðimiz kitaplarý birkaç saat içinde okuyucuyla buluþturmanýn hizmet sevincini ve mutluluðunu yaþadýk” diyerek yorgunluklarýný unuttular.

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...