Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Bülent Arýnç: 'Hocaefendi doðruyu söylüyor'

 

Devlet Bakaný ve Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç, Fethullah Gülen'in Ýsrail'in gemi saldýrýsý ile ilgili sözlerini, 'Hocaefendi her zaman olduðu gibi doðruyu söylüyor.' þeklinde deðerlendirdi. Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç, Türkçe Olimpiyatlarý'nýn ödül töreninde Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu'na, Karamanoðlu Mehmet Bey ödülünü verdi. Arýnç, ödül takdiminin ardýndan þöyle konuþtu:

 

"Müsbet hareket eden kazanýr. Bu gemi yolcularýyla birlikte müspet hareket etti. Silah kullanmadý. Rotasýný çevirdi. Ýçine insan ve insani yardým koydu. Gönlünde insan sevgisi vardý ama zorbalýkla karþýlaþtý. Ne yapabilirdik, ne yapýlmasý lazýmdý bunlar ayrý. Ortadaki hadisede zulme uðrayanlar ve onlara zulmeden zalimler var. Kazanan bu haksýz düþünceye karþý insani düþünceyle yardým götürenlerdir, kaybeden zorbalar ve zalimlerdir. Bu olay karþýsýnda Hocaefendi'nin bir konuþmasýnýn ne anlama geldiðini bana soruyorlar. Hocaefendi her zaman olduðu gibi doðruyu söylüyor. Her þart altýnda, her þeye raðmen müspet hareket etmeliyiz. Bunun için ne gerekiyorsa yapmalýyýz. Zulme uðrayabiliriz ama zalim olmayacaðýz. Hiç bir zaman zulmetmeyeceðiz, haksýzlýklara karþý da metanetle duracaðýz. Müspet hareket budur. Bu hareketi takip eden herkes Türkiye'de de dünyada da kazanmýþtýr. Adýna enstitüler açýlan, bu öðreti için parlamentolarýný üniversitelerini tahsis eden dünyada yüzlerce ülke var. Ne diyor bu insan? Ýnsanlara ne söylemek istiyor? Hangi metodu takip ediyor? Açýyorlar, bakýyorlar, inceliyorlar altýndan barýþ ve müspet hareket çýkýyor. Bütün dünyanýn takip ettiði bu sistemi biz de takip edeceðiz. Sonuna kadar müspet hareket. Bunun takipçisi olacaðýz ki insanlar bizim iyi niyetimize güvensinler. Bizim ortaya koyduðumuz davayý samimi olarak kabul etsinler."

 

Cihan, 05.06.2010

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...