Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Ýsrail'den Rachel Corrie'ye son ihtar!

 

"Rotanýzý deðiþtirin yoksa komandolar gemiye çýkacak"

 

Ýsrail donanmasý, Filistin'e giden son yardým gemisi olan Ýrlanda bandýralý Rachel Corrie'nin Gazze'ye 35 mil kala yolunu kesti. Gemi, Ýsrail'in Aþdod limanýna yönelme çaðrýsýný reddederek, Gazze'ye doðru seyrini sürdürüyor. Ýsrail ordusu, gemiye rotasýný deðiþtirmesi için son ihtarýný yaptý.

 

TSÝ 10.22'de gelen bilgiye göre, Reuters haber ajansýna konuþan Ýsrailli Yarbay Avital Liebovich, Ýrlanda gemisinin rotasýný deðiþtirmeyi reddetmeye devam etmesi durumunda, Ýsrailli komandolarýn gemiye çýkacaðýný söyledi.

 

Liebovich, "Bize baþka seçim býrakmazlarsa, gemiye çýkmak zorunda kalacaðýz" diye konuþtu.

 

Ýsrail ordusu bundan yaklaþýk bir saat önce, aralarýnda Nobel ödüllü bir aktivistin de bulunduðu 20 kiþi ve yaklaþýk bin tonluk yardým malzemesi taþýyan gemiye defalarca Aþdod'a yönelmesini söylediklerini, ancak geminin bu çaðrýlara uymadýðýný açýklamýþtý.

 

Ýrlanda gemisinin, en az üç savaþ gemisi tarafýndan takip edildiði bildiriliyor. Geminin, Aþdod limanýna çekilmesini talep eden Ýsrail, gemideki yardým malzemelerinin, kontrol edildikten sonra karayoluyla Gazze'ye ulaþtýrýlmasýný istiyor.

 

BBC, gemide 5 Ýrlanda vatandaþý, 6 Malezyalý ve 9 mürettebat bulunduðunu bildirdi.

 

"BM KONTROL ETSÝN"

 

“Rachel Corrie” gemisinde bulunan 1976 Nobel Barýþ Ödülü sahibi Mairead Maguire, BM'den ya da baðýmsýz bir uluslararasý kuruluþtan yetkililerin, Gazze'ye ulaþmadan önce gemideki yardým malzemesini kontrol etmesine açýk olduklarýný söylemiþti.

 

"Rachel Corrie" isimli bin 200 tonluk yük gemisinin, Ýsrail'in askeri operasyonuna hedef olan yardým filosundaki diðer gemilerle birlikte Gazze'ye ulaþmasý planlanmýþ, ancak Ýrlanda'dan kalkan gemi geç kaldýðý için Kýbrýs açýklarýndaki buluþma noktasýna zamanýnda varamamýþtý.

 

Ýsrail komandolarýnýn yardým filosuna yönelik düzenlediði kanlý baskýnda tamamý Türk 9 kiþi ölmüþ, onlarca insan da yaralanmýþ ve gemilerin Aþdod limanýna çekilmesi saðlanmýþtý.

 

 

Habertürk, 05.06.2010

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...