Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Ýnanmadan Örtünüyorsanýz Baþ örtüsünü Çýkarýn!

 

Prof Dr Nevzat Tarhan'ýn kaleminden, hem baþörtülüler için, hem baþörtülü olmayanlar için önemli mesajlar içeren bir yazý Bir psikiyatristin gözünden baþörtüsüne ve bu duruma karþý çýkma eylemine bakmaya ne dersiniz? Kendinizle yüzleþmeye cesaretiniz var mý?

Ýnanmadan Örtünüyorsanýz Baþ örtüsünü Çýkarýn ..!

 

Baþýný örtenler:

 

Eðer inanmadan örtünüyorsanýz, baþörtüsünü çýkarýnýz

 

Eðer siyasi simge olarak örtüyorsanýz, çýkarýnýz

 

Eðer mahalle baskýsý ile örtüyorsanýz çýkarýnýz

 

Eðer babanýzýn baskýsý ile örtüyorsanýz, çýkarýnýz

 

Eðer kocanýzýn baskýsý ile örtüyorsanýz, çýkarýnýz

 

Eðer aðabeyinizin baskýsý ile örtüyorsanýz, çýkarýnýz

 

Eðer yaþadýðýnýz ortamda prim yaptýðý için örtüyorsanýz, baþörtünüzü çýkarýnýz

 

Eðer gelenek olduðu için örtüyorsanýz, çýkarýnýz

 

Eðer sizi güzelleþtirdiði için baþýnýzý örtüyorsanýz, çýkarýnýz

 

Eðer Allah için örtüyorsanýz, sizi tebrik ederiz

 

Eðer inandýðýnýz için örtüyorsanýz, sizi tebrik ederiz

 

Eðer dini gereklilik için örtüyorsanýz, sizi tebrik ederiz devam ediniz Ancak artýk özgür olmadýðýnýzý unutmayýn Baþörtüsü ile sakýz çiðneyerek dolaþamazsýnýz Karþý cinsle sarmaþ dolaþ olamazsýnýz Artýk temsil ettiðiniz bazý deðerlerin var olduðunu unutmayýnýz

 

Eðer inandýðýnýz için örtünüyorsanýz içini doldurunuz Dürüstlüðünüz, çalýþkanlýðýnýz, hoþgörünüzle örnek olurken; ahlakî anlayýþýnýz, oturup kalkýþýnýzda da daha dikkatli olmalýsýnýz

Çünkü baþörtüsü sizin için hem bir hak hem bir deðerdir

Haktýr; çünkü sonradan çýkarýlmýþ bir kavram deðildir 1400 yýllýk bir geçmiþi vardýr O halde örtündüðünüz gibi yaþayýn Yaþadýðýnýz gibi örtünün

Karþý çýkanlar:

 

Baþörtüsüne size ölümü hatýrlattýðý için karþýysanýz, vazgeçiniz Ölüm vardýr ve gerçektir

 

Baþörtüsüne din karþýtlýðýnýz sebebiyle muhalifseniz, vazgeçiniz Dinin teselli etme ve hayata anlam katma gücünü yok edemezsiniz

 

Baþörtüsüne korktuðunuz için karþýysanýz, korkunuzu analiz ediniz

 

Korkunuz dini bir veriden kaynaklanýyorsa, o veriyi tartýþýnýz

 

Korkunuz dinin yanlýþ yorumlarýndan kaynaklanýyorsa, doðru yorum bulmak ya da oluþturmak için mücadele ediniz

 

Korkunuz küçük kentler ve Anadolu’daki mahalle baskýsý ile insanlarla diyologa giriniz Birlikte yaþama bilincini oluþturmak gibi bir misyon üstleniniz Yasaðý yasakla gidermek çözüm olamaz

 

Korkunuz Ýran gibi olmaktan kaynaklanýyorsa, baþörtüsüne karþý çýkmak yerine radikalliðe karþý çýkýnýz

 

Korkunuz Atatürkçülüðün tehlikede olmasýndan kaynaklanýyorsa hangi Atatürk’ü savunduðunuzu sorgulayýnýz

 

Korkunuz Cumhuriyetin tehlikede olmasýndan kaynaklanýyorsa “Tek Parti Cumhuriyeti”ni mi, “Çok Partili Cumhuriyeti” mi savunduðunuzu sorgulayýnýz

 

Korkunuzun sebebi özgürlüklerin kaybolmasý ise, ise herkese özgür yaþayacaðý ortam saðlayacak çözümler üretiniz

 

Korkunuz laikliðin tehlikede olmasýndan ileri geliyorsa, laiklikle din karþýtlýðýný karýþtýrýp karýþtýrmadýðýnýzý sorgulayýnýz

 

Korkunuz sahip olduklarýnýzý yitirmekse, elde ettiðiniz varlýklara “düþünceye karþý düþünce” yöntemiyle mi mücadele ediyorsunuz, bunu sorgulayýnýz

 

Baþörtülü birini gördüðünüzde size ‘dinsiz’ denildiðini hissediyorsanýz, vazgeçiniz Çünkü bu sizin algýnýz olabilir Niyet okuyarak hükme varmak, insaný realite körlüðüne götürür

 

Baþörtülü bir kadýný gördüðünüzde, ‘dinde böyle bir uygulama yok’ diye düþünüyorsanýz, býrakýnýz onu konunun uzmanlarý söylesin Bilimsel cahillik yapmayýnýz

 

Baþörtüsünü ‘gericilik’ olarak deðerlendiriyorsanýz, asýl gericiliðin öðrenme hakkýný engelleme olduðunu görünüz Gericilikle mücadele cehaletle mücadeledir; dinle mücadele deðildir

 

Baþörtülüleri ‘kendilerini kýsýtlayan insanlar’ olarak görüyorsanýz, inandýðý deðerler için zevklerinden vazgeçenlere saygý duyunuz

 

Baþörtülüler size ‘Usame Bin Ladin’i hatýrlatýyorsa, zihin haritanýzý deðiþtiriniz Radikal din anlayýþýnýn, Ýslam dininin ilk doðuþunda üç halifeyi öldürdüðünü unutmayýnýz

 

Baþörtüsünü görünce ‘dinî faþizm’den korkuyorsanýz, Hitler’den hareketle ‘bütün Almanlar faþisttir’ deme adaletsizliðini yapmayýnýz

 

Baþörtülüler, size ‘tehdit altýnda olduðunuz’ izlenimini veriyorlarsa, kendinize konuyu kiþiselleþtirip kiþiselleþtirmedið inizi sorunuz Baþörtülülerle konuþmayý deneyiniz Önyargýlarý, diyaloglar aydýnlatýr

 

Bir insanýn baþýnýn zorla kapatýlmasýndan yana iseniz, ceberutsunuz Ýslam tarihinde selefi, harici radikalizm yorumu bunu öngörmüþtür

 

Bir insanýn baþýný zorla açtýrýyorsanýz yine ceberutsunuz Bu durum, din karþýtlýðýný dogma haline getirdiðinizin ispatýdýr: Kendinizle yüzleþiniz Belki de ‘Modern Tiran’lýðý savunuyorsunuz

 

Güç kullanarak kendi dogmalarýnýzý kabul ettirmek istiyorsanýz, siz Ortaçað’a aitsiniz Dinî görünümlü ya da modern görünümlü olmanýz fark etmez

Siyasî talebi olmayan bir genç kýzýn inançlarýnýn gereðine göre yaþamasýna karþý çýkýyorsanýz, laikliðe de karþý çýkýyorsunuz demektir

 

Siyasî talebi olmayan bir ailelerin çocuklarýna dinin öngördüðü ahlakî normlarý öðretmeyi, din dersi vermelerini laikliðe aykýrý görüyorsanýz; bu davranýþ bilimsel, çaðdaþ, ilerleme ve aydýnlanmaya uygun deðildir Alternatif üretiniz

Siyasî talebi olmayan ama dinini yaþamak isteyen doktora, mühendise, subaya karýþmayýnýz Aydýnlanmanýn Descartes döneminde takýlýp kalmýþsýnýz demektir Allah’a hesap verme duygusu yaþayan bir subay ya da doktor ülke için þanstýr

Siyasî talebi olmayan ama dinin teselli gücünü, yaþama anlam katma özelliðini ve ölümden sonraki hayatý öngörme fikrini bilimle birleþtirenlere karþýysanýz, bilimsel geliþmeye ve düþüncenin ilerlemesine de karþýsýnýz demektir

 

Baþörtüsüne ‘bazý siyasîler sahip çýkýyor’ diye karþýysanýz, demokratlýðýnýzý sorgulayýnýz

 

‘Baþörtüsü istismar ediliyor’ diye düþünerek muhalefet ediyorsanýz, istismar edenle etmeyeni anlamanýn en iyi yolunu deneyiniz

 

Bu konuyu istismar edeni etmeyenden, önyargýlý olaný olmayandan ayýran laboratuar, sosyal alanlardýr Üniversitelerde serbest býrakýn Üç, beþ sene gözlemleyin Eðer kamu düzeni bozulursa ve baþý açýklarýn haklarý ellerinden alýnýrsa, aptallýk yapmayýn; mücadelenizi verin

 

Eðer askerseniz ve sezgileriniz, Türkiye’nin geleceðini tehdit edecek bir tehlikeyi haber veriyorsa; üniversiteler sizin için birer sosyal psikoloji laboratuarý olacak Böylece siz de deneyecek ve göreceksiniz:

 

Kamu düzeni, provokasyonlara raðmen bozuluyor mu bozulmuyor mu?

 

Ýnsan davranýþlarýnýn dilini, yalan söylenip söylenmediðini, niyetleri anlamayý ve korkularý yenmeyi gösterecek en iyi yol, deneme sýnamadýr

 

Deneme-sýnama yöntemi her zaman risklidir, ancak radikalliði önlemek için bu riski göze almak gerekir

Adalet, cesaret istediði gibi doðrularý bulmakta, risk almayý gerektirir

 

Özgürlük ve barýþ tarihte hiç kolay elde edilmemiþtir

Bazýlarý baþýnýn dýþýný örtüyor, bazýlarý içini örtüyor Bunun için sosyal psikoloji laboratuarý en etkili bilimsel deney ve gözlem yeridir

 

Türkiye kendi modernizmini geliþtirmek dünyaya model olma þansýný yakalayabilir

Bu konuda da rehberimiz akýl ve bilim olmalýdýr

Bilim inancý taklit etmez ama tehdit de etmez Ýnceler, rapor eder ve tarih sahnesine sunar Özellikle üniversiteler hiçbir fikre kapýsýný kapamazlar Analiz ederler, yorumlarlar Evrensel yaklaþým bu olmalýdýr

 

Ýnanç bilimsel kategoridir Üniversitelerin sosyal psikolojik laboratuvar olmasý fýrsatýný kaçýrmayalým Türkiyemiz bu sýnavý dünyaya örnek olacak þekilde aþmasý dileðiyle…

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...