Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Erdoðan: 'Ýsrail'in saldýrýsý cezalandýrýlmalý'

 

http://www.moralhaber.net/i/haber/295x200/77992.jpg

 

Dursun Kabaktepe'nin haberi

 

Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, Ýsrail'in insani yardým gemisine hain saldýrýsý sonrasýnda sabah Türkiye'ye geldi. Baþbakanlýk'ta yapýlan kritik toplantý sonrasýnda AK Parti grup toplantýsýnda konuþan Baþbakan Erdoðan, Ýsrail'in yapmýþ olduðu saldýrýyý lanetleyerek bu konuda uluslararsý çalýþma yapacaklarýný belirtti. Erdoðan, 'Artýk hiçbir þeyin eskisi gibi olmasý imkansýzdýr. Alenen cinayet iþleyen bir devletin özür dilemeden insanlýðýn yüzüne bakmasý imkansýzdýr. Bir sivil gemiye müdahale etmek baþlý baþýna bir suçtur.' diyerek 'Türkiye, yeni yetme köksüz bir devlet deðildir. Bir kabine devleti hiç deðildir. Kimse Türkiye ile aþýk atmaya ve sabrýný denemeye kalkmasýn' uyarýsýnda bulundu. Ýsrail'in gemide yaralananlarý biran önce teslim etmesi gerektiðini belirten Erdoðan, 'Ortadoðu'da Ýsrail, bu yaptýðýnýn bedelini ödemelidir.' diye konuþtu.

 

ÝSRAÝL'ÝN KATLÝAMI HER TÜRLÜ LANETÝ HAK EDÝYOR

 

Baþbakan Erdoðan, konuþmasýný þöyle sürdürdü:

 

Bugün sadece Türkiye'ye deðil bütün insalýða seslenmek istiyorum. Dün iki hain saldýrý gerçekleþti. Birincisi Hatay'da askerlemize saldýrý düzenlendi. Ýkincisi ise yükü insani yardým olan gemiler saldýrya uðradý. Yükü kana bulandý. Ýsrail ordusu uluslarasý sularda insani yardým götüren gemilere saldýrada bulundu ve kan döktü. Bu insaný saldýrýyý yapanlarý bir kez daha lanetliyorum. Ýsrail'in yaptýðý katliam her türlü laneti hak ediyor. Bu gemiler sadece insani yardým götürüyorlardý.

 

Bu açýk insani yardýmý denklare etmek için 30'a yakýn gazeteci de onlarla gitmiþti. Yardým götüren 600 kiþiye ve 6 gemiye yapýlan bu saldýrýný BM'in kurallarýna yapýlmýþ bir saldýrdýr. Gemilere beya bayrak çekilmiþti. Tüm bu þartlara raðmen gemiler silahlý saldýrýya maruz kalmýþtýr. Hatay'daki menfur saldýrý ve Ýsrail'in yaptýðý saldýrý sonucunda gerekn çalýþmalarý yaptýk. Türkiye olarak uluslararasý arenada gerekeni yapacaðýz ve yapmayada baþladýk. Ýsrail Büyükelçimiz Türkiye'ye çaðrýlmýþtýr. Ýsrail'le yapýlan savunma tatbikatlarýmýz iptal edilmiþtir. NATO konseyi bugün olaðanüstü toplantýya çaðrýlmýþtýr. Ýslam Konferansý Örgütü toplantýya çaðrýlmýþtýr.

 

KENDÝ YARALILARIMIZI ALACAK KUDRETE SAHÝBÝZ

 

Ýsrail, yaralýlarý biz gönderelim demiþtir. Biz kendi yaralýlarýmýzý alacak iradeye ve kudrete sahibiz dedik, ve onlarýn isteðini reddettik. Tüm yaralýlarýn tedavilerinin Türkiye'ye getirilecek gerekenin yapýlmasýný saðlayacaðýz. Ýsrail, bir an önce durumun vahemetini anlamalý ve yanlýþ yapmamalýdýr. Ýlgili arkadaþlarýmýz konvoyda vatandaþý bulunan ülkelerle gerekli temaslara ve çalýþmalarý baþladýk. Burada 32 ülkenin vatandaþý vardýr. Ýsrail, Gazze'ye yönelik insanlýk dýþý ambargoyu derhal kaldýrmalýdýr. Biz, bildiðiniz gibi ispanya ile birlikte medeniyetler ittifaký çalýþmasý sürdürüyoruz. Milletler arasýndaki farkýlýlýklar kalksýn diye çalýþýyorduk. Dünkü yaþanan geliþme büyük bir kara lekedir.

 

ZORBALARIN BÝLE BÝR KURALI VARDIR

 

Savaþýn da barýþýn da bir hukuku vardýr.Savaþta, yaþlýlara, çocuklara, kadýnlara ve beyaz bayrak çekenlere saldýrýlmaz. Savaþta deðil barýþta bunu yapanlar sadece saldýrmakla kalmazlar ayný zamanda insanlýktan çýkmýþ olurlar. Zorbalarýn, korsanlarýn bile belli bir ahlak kuralý vardýr. Hiçbir kurala uymayanlara bunlarý yakýþtýrmak bir iltifat olur. Ýsrail, dünyaya meydan okumuþtur. Ýsrail'in insan onurunu ayklar altýna alan bu saldýrýsý mutlaka cezalandýrýlmalýdýr.

 

TÜRKÝYE OLARAK BU ÝÞÝN PEÞÝNÝ BIRAKMAYACAÐIZ

 

Türkiye, yeni yetme köksüz bir devlet deðildir. Bir kabine devleti hiç deðildir. Kimse Türkiye ile aþýk atmaya sabrýný denemeye kalkmasýn. Türkiye'nin dostluðu ne kadar kýymetliyse düþmanlý ise o kadar da serttir. Türkiye'nin dostluðunu kaybetmek de baþlý baþýna bir sorundur. Mesele Türkiye ile Ýsrail arasýndaki bir sorun deðildir. Mesele Ýsrail'in kural tanýmaz bir tavrýdýr. Ýsrail, þimdi bölgedeki en büyük barýþ temsilcisini de kaybetmiþ bulunmaktadýr. Artýk mýzrak çuvala sýðmamaktadýr. Artýk þiddeti politika haline getiren kan akýtmaktan çekinmeyen bir devlet bulunuyor.

 

ÝSRAÝL BU YAPTIÐININ BEDELÝNÝ ÖDEMELÝ

 

Birleþmiþ Milletler de bu akþam aldýðý kýnama kararýyla da yetinmemelidir. Ýsrail yönetiminin saldýrgan tutumu bir yerleden aldýðý güçden kaynaklanýyor. Bu konuda Türkiye olarak gerekli hassasiyemiz ortadadýr. Bu durum sonlandýrýlýmalýdýr.

 

Ortadoðu'da Ýsrail, bu yaptýðýnýn bedelini ödemelidir. Ýnsan yaþamýna deðer vermeyen bir anlayýþýn insana ve insan haklarýna saygý duymasý mümkün deðildir. Kendi insanýndan baþkasýna insan diye deðer vermeyen bir ülkenin barýþ demesinin bir anlamý olmaz. Uluslararasý toplum bu gidiþe biran önce cevap vermelidir. Buradan Ýsrail halkýna da seslenmek istiyorum. Biz her zaman anti-semitizme karþý çýktýk. Artýk bundan sonra Ýsrail halkýnýn da görevini yerine getirmesi gerekmektedir. Yalanla, hile ile ve masumlarý yok etmekle bir yere varýlmaz. Musevi vatandaþlarýmýza karþý kimsenin kem gözle bakmasý söz konusu bile olamaz.

 

BUGÜN BÝR MÝLATTIR, ARTIK HÝÇBÝR ÞEY ESKÝSÝ GÝBÝ OLAMAZ

 

Bugün bir milattýr. Artýk hiçbir þeyin eskisi gibi olmasý imkansýzdýr. Alenen cinayet iþleyen bir devletin, özür dilemeden insanlýðýn yüzüne bakmasý imkansýzdýr. Bir sivil gemiye müdahale etmek baþlý baþýna bir suçtur. Masum insanlara saldýrýda bulunmak ve insanlarý öldürmek devlet terörüdür. Artýk sizin bu yalanlarýnýzdan býktýk. Dürüst olun. El konulan gemiler derhal serbest býrakýlmalý. Bu saldýrý, Ýsrail'in yýllardýr Gazze'ye reva gördüðünü bir kez daha ortaya çýkarmýþtýr. Daha öncede söylediðim gibi öldürmeyi iyi bilen bir devletin yöneticilerinin tavrý yine ortaya çýkmýþtýr. Yeryüzünün tüm devletlerinin bu saldýrýyý kýnayacaklarýný biliyorum. Ama kuru kuruya lanetlemek yetmiyor. Gerekenin yapýlmasý lazým. Türkiye, bu süreçte uluslararsý toplumun tüm imkanlarýný kullanacak, uluslararasý toplum ile hareket edecektir. Ýsrail hiçbir þekilde elindeki kaný temizleyemez. Artýk Akdeniz'de yaþanan bu durum iki ülkenin sorunu deðil, tüm dünyanýn sorunudur. Ýsrail bu kanlý saldýrýlarýna her kim göz yumarsa bu kanlý saldýrlarda onlarda suç ortaðýdýr. Meselenin bir teröre karþý saldýrý olmadýðýnýý, meselenin bir þehri ortadan kaldrýmaya yönelik bir þey olduðu görülmüþtür.

 

KÝMSE TÜRKÝYE'YÝ BAÞKA ÜLKELERLE KARIÞTIRMASIN

 

Herkes sinsice bu saldýrrýyý deslekleyebilir. Ama kimse Türkiye'yi baþka ülkelerle karýþtýrmasýn. Bedeli aðýr olur. Ýsrail bu kanlý eylemiyle bütün dünyaya karþý yalnýz kalmayý tercih etmiþtir. Herkes sussa biz Türkiye olarak Filistin ve Gazze halkýna sýrtýmýzý dönmeyeceðiz ve Gazze için haykýrmaktan vazgeçmeyeceðiz.

 

ÞEHÝTLERÝMÝZÝ BAÐRIMIZA BASACAÐIZ

 

Milletimiz metin olmalýdýr. Þehitlerimizi baðrýna basacaðýz. Ýnsanýmýza yakýþan davranýþ tarzý da bu konuyu hukuki çerçevede sürdürmesidir. Bu insanlýk dýþý ve hukuk dýþý operasyonlarýn arkasýnda olanlara buradan sesleniyorum. Siz ne kadar hukuk dýþýlýðýn arkasýndaysanýz bir o kadar da hukukun arkasýndayýz. Siz ne kadar kan dökmenin arkasýndaysanýz bir o kadar da karþýsýndayýz. Siz ne kadar Gazze'deki sivillere saldýrýlarýn arkasýndaysanýz bir de o kadar bu duruma karþýyýz. Ýsrail bir an önce sivilleri ve yaralýlarý Türkiye'ye teslim etmeklidir. Yoksa sonuçlarý daha da aðýr olur.

 

 

 

Moral Haber, 01.06.2010

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...