Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

KRM: 'Okullarda namaz yasaðý din özgürlüðünü sýnýrlar

 

'Okullarda namaz yasaðý din özgürlüðünü sýnýrlar'

 

 

 

Almanya'daki Ýslami çatý kuruluþlarý, Berlin-Brandenburg Yüksek Ýdare Mahkemesi'nin (OVG) okulda namazý yasaklayan kararýný eleþtirdi.

 

 

 

Konuyla ilgili bir açýklama yapan çatý kuruluþu Almanya Müslümanlar Koordinasyon Konseyi (KRM), Diyanet Ýþleri Türk Ýslam Birliði (DÝTÝB) ve Ýslam Toplumu Milli Görüþ (IGMG), kararýn anayasal güvence altýnda olan din özgürlüðünü sýnýrlandýrýr nitelikte olduðunun altýný çizdi. Mahkeme söz konusu kararýyla, okulda öðle namazlarýný kýlmak isteyen Müslüman bir kýz öðrencinin talebini reddetmiþti.

 

 

 

Konuyla ilgili bir açýklama yapan KRM dönem sözcüsü Ali Kýzýlkaya, mahkemenin kararýna çok þaþýrdýklarýný vurguladý. Kýzýlkaya, "Anayasamýz çoðulcu bir toplum düzenini savunur. Bu mahkeme, tam da çoðulculuk ve tolerans içinde neden çatýþma görüyor anlaþýlýr þey deðil. Bunun yaný sýra okul, öðrencilerin içinde kendilerini doðal çevrede hissetmeleri, toplumsal çoðulculuðu, çeþitliliði oraya taþýyabilecekleri bir yer olmalýdýr. Ancak bu þans okul yönetimi tarafýndan kaçýrýlmýþtýr." dedi. Hem okul yönetiminin, hem de mahkemenin tutumlarýný eleþtiren Kýzýlkaya, "Okul yönetimi ve OVG mahkemesi ayný zamanda maalesef, farklý dinlerin artýk Almanya'da bir realite olduðunu anlayamamýþlardýr. Bu durumda mahkemenin tarafsýzlýk anlayýþý oldukça sorunludur. Din ve dünya görüþü açýsýndan tarafsýz olmasý gereken öðrenciler deðil, okuldur. Ancak bu tarafsýzlýk, aktüel tutumlarýyla okul, okul görevlileri ve mahkeme tarafýndan zedelenmiþtir." diye konuþtu.

 

 

 

Diðer yandan mahkemenin kararýnýn Anayasa'nýn seküler anlayýþýna da aykýrý olduðunu vurgulayan KRM sözcüsü Ali Kýzýlkaya, "Böyle kararlarla sadece Ýslam deðil, dinler bütün olarak sürekli artan þekilde hayatýn dýþýna atacaðýndan korkulmaktadýr. Bu tehlikeyi hepimizin dikkate almasý gerekir. Okulda namaz yasaðý, din özgürlüðünü sýnýrlandýrmaktadýr." dedi.

 

 

 

DÝTÝB: ACEMÝCE BÝR KARAR

 

 

 

DÝTÝB yönetimi ise, mahkemenin verdiði kararda, namazýn bir ibadet ve müminlerin Allah'a yönelme þekli olduðu hususunu yeterince göz önünde bulundurmadýðýnýn altýný çizdi. Açýklamada, "DÝTÝB olarak bizler, kendine baðlý 890'ýn üzerinde derneðinde ilahiyat eðitimi almýþ, uzman din adamlarýna sahip olan teþkilatýmýzýn görüþü alýnarak, kararýn deðerlendirilmesinin en doðru ve gerçekçi yol olurdu diye düþünüyoruz. Uzman görüþü alýnmaksýzýn alýnan kararý bu yönüyle eksik ve acemice bir karar olarak deðerlendiriyoruz. Karar gerekçesinde, namazýn asýl amacýnýn dýþýna çýkýlarak, baþka bir niyetle ifa edildiði iddiasýný ise esefle karþýlýyoruz. Ayrýca, namazýn genel olarak okuldaki huzur ve barýþý tehlikeye sokan bir durum olarak algýlanmasý, anayasal hak olan din hürriyetinin kýsýtlanmasý ve böylelikle okulun dünya görüþlerine karþý tarafsýz olmasý görüþünün daha üstün tutulmasý, anlaþýlmaz ve ön yargýlarla dolu bir tutumdur. Bu mantýða göre, dünya görüþleri karþýsýnda tarafsýz olmakla mükellef olan okullarda, tüm dini sembollerin ortadan kaldýrýlmasý, din içerikli faaliyetlerin ve din bilgisi sunulmasýnýn da yasaklanmasý gerekmektedir. Müslümanlara namaz kýlma imkânýný saðlamak mahkeme kararýyla alýnan bir hak deðil, doðal bir ibadet özgürlüðü alaný olmalýdýr. Birçok Müslüman bu kararý ve gerekçesini hayretle karþýlayacaktýr. Bu konunun öneminden ötürü, bir üst mahkemeye býrakýlmasýný ise, sevindirici bir durum olarak deðerlendiriyoruz." denildi.

 

 

 

IGMG: KARAR ÝNSANLARI TEK TÝPLÝLÝÐE ZORLUYOR

 

 

 

IGMG Genel Sekreteri Oðuz Üçüncü ise okulda namazý yasaklayan kararý talihsiz bir karar olarak niteleyerek, "Okul düzenine herhangi bir þekilde zarar vermemelerine raðmen öðrencilerin namaz kýlmalarýnýn yasaklanmasý hiçbir þekilde izah edilemez. OVG bu kararýyla dini kamusal alanýn biraz daha dýþýna itmiþtir. Mahkemenin kararý önyargý ve korku içermektedir. Özgürlükçü hukuk anlayýþýna açýk bir þekilde ters düþen bu karar ayný zamanda insanlarý, toplumun yaþam biçimi ile uzaktan yakýndan alakasý olmayan tek tipliliðe mecbur etmektedir." ifadelerini kullandý. Kamu idaresinin avukatýnýn namazý "siyasi karakterli toplu bir ayin" olarak tanýmlamasýna da dikkat çekip yakýþýksýz olarak niteleyen Üçüncü, benzer bir üslubun baþörtüsünün siyasallaþtýrýlýp dýþlanmasý sürecinde de görüldüðünü hatýrlattý. (CÝHAN)

 

 

 

30 Mayýs 2010, Pazar

 

Zaman Gazetesi

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...