Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

 

1Düyahaber.com

 

 

Ýþyerindeki erkeði emziren kadýnlar tacizden kurtulur

 

30 Mayýs 2010, 12:23 Ýhsan Sefer

 

Ýslam dünyasýnýn en itibarlý eðitim kurumlarýndan Mýsýr’daki El-Ezher Üniversitesi’nin Hadis Bölümü Baþkaný Prof. Ýzzet Atiya, “Kadýnlar, ayný iþyerindeki erkekleri emzirirse, akrabaya dönüþür, tacize uðramaktan kurtulur” fetvasý verdi. Bu þaþýrtýcý fetva, Ýslam dünyasýnda tartýþma yarattý.

 

 

GELÝÞMÝÞ ya da geliþmemiþ tüm ülkelerdeki iþ ortamlarýnýn ciddi sorunlarýndan biri olan kadýna yönelik taciz konusuna Mýsýr’ýn en prestijli üniversitelerinden El-Ezher Üniversitesi Hadis Bölüm Baþkaný Prof. Dr. Ýzzet Atiya’dan gelen ve Ýslami kurallarý alt üst eden fetva, tartýþmalara neden oldu. Kadýnlarla erkeklerin ayný ortamlarda çalýþmasýnýn yarattýðý sorunlarý gidermek amacýyla kadýnlarýn erkekleri emzirmesi gerektiðini söyleyen Atiya, dini otoriteleri de kýzdýrdý.

 

Akraba olmalarý için

 

Tüm dünyada islami araþtýrmalarda referans olarak kullanýlan El-Ezher Üniversitesi Profesörü Atiya önerisinde, “Eðer bir kadýn bir erkeði emzirirse sembolik olarak akraba haline gelirler ve bu da kadýnlara yönelik tacizin önüne geçilmesini saðlar” dedi. Tartýþmalara yol açan bu öneri ile ilgili El-Ezher Üniversitesi Baþkanlýðý’ndan yapýlan açýklamada ise, Prof. Dr. Atiya’nin fetvasýnýn Ýslam’ý küçük düþürücü nitelikte olduðu kaydedilerek þöyle denildi: “Ýslam dinine göre, emzirmek doðum sonrasý belli bir süreyi kapsar, sadece çocuðun annesi deðil çocuðun bakýcýsý için de bu kýsa süre geçerlidir.”

 

5 kez emzirmeli

 

Ancak Hadis Bölümü Baþkaný Dr. Atiya buna karþý çýkarak, þöyle konuþtu: “Bu öðreti yetiþkinler için de uygulanabilir. Eðer bir kadýn iþ arkadýþýný en az 5 kez emzirirse aralarýnda artýk ailevi bir bað kurulmuþ olur. Böylece de iþ yerinde yalnýz kalmalarýnda bir mahzur olmaz.”

 

Ýnsana uyumlu fetva

 

Prof. Dr. Atiya, Mýsýr’dan ve Arap dünyasýndan yönelen tepkilere karþýlýk iddiasýnýn arkasýnda durarak, “Hz. Muhammed’in dönemine ait bililerin yanlýþ çevirisi nedeni ile bugün söylediðimin aksi düþünülüyor” dedi. Mýsýr Dini Ýliþkiler Bakaný Mamut Zaqzouq ise Dr. Atiya’ya bir sonraki fetvasýnda insan doðasýna uyumlu fetvalar vermesi çaðrýsýnda bulundu.

 

Süt akrabalýðý nedir

 

ÝSLAM dininde “süt hýsýmlýðý” statüsü bulunuyor. Buna göre erkekler süt annleri ve süt hemþireleri ile evlenemiyorlar. Sütün direk kadýndan emilmesi þart deðil, bir þekilde bir erkek bir kadýnýn sütünü içmiþ ise o erkeðin sütünü içtiði kadýnla evlenmesi yasaklanmýþ durumda. Kardeþ olmasalar bile bebek iken ayný kiþinin sütü ile beslenmiþ çocuklar büyüdüklerinde evlenemiyorlar.

 

Emzirdiði erkeðin yanýnda baþörtüsünü çýkarabilir

 

KADIN ile erkeðin bir arada kalabalýk ortamlarda çalýþmasýnýn sorun yaratmadýðýný belirten El-Ezher Üniversitesi Hadis Bölüm Baþkaný Prof. Dr. Ýzzet Atiya, þöyle devam etti: “Asýl sorun bir kadýn ile bir erkeðin iþ için de olsa iþyerinde yalnýz yapmasý gereken özel toplantýlarda yaþanýyor. Emzirmek özel toplantýlarda yaþanan sýkýntýlarý ortadan kaldýrýyor. Ayrýca bir kadýn emzirdiði bir kiþinin önünde iþyerinde baþörtüsünü de çýkarabilir.”

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...