Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Bu felaketten kim sorumlu?

 

Olay Edirne'de. Eþi beþ yýl önce ölen 67 yaþýndaki Ü. D. yataða baðlý felçli. Ýki kýzý var, ama kýzlarýnýn çalýþabilecekleri bir iþleri yok. Kocasýndan kalan dul ve yetim aylýðý ve komþularýn yaptýðý yardýmlarla geçiniyorlar. Alýnan yetim aylýðý ihtiyaca kafi gelmediði için elektrik borçlarý birikiyor. Faizleriyle birlikte 600 lirayý bulan faturalarýný ödeyemiyorlar. Geçen cuma günü elektrikleri kesiliyor. Mum yakarak aydýnlanmaya çalýþýyorlar ve mumu yanýk býrakýp uykuya dalýyorlar. Sabahýn erken saatlerinde kýz kardeþler duman kokusuyla uyanýyorlar. Felçli annelerinin yattýðý odanýn kapýsýný açtýklarýnda ortalýðý alevler sarýyor. Kýzlar, birinci katta bulunan evden komþularýn yardýmýyla kurtuluyorlar. Beþ katlý apartmanda mahsur kalan 10 kiþi yangýný söndürmeye gelen itfaiye tarafýndan kurtarýlýyor, ama ne yazýk ki, felçli anne yanarak can veriyor.

 

Evet, bu felaketin sorumlularý kim?

 

Kimse kimsenin üzerine atarak vicdanýný rahatlatma yolunu seçmesin; çünkü vicdan gibi vicdan böyle sahte mazeretlerle rahatlamaz!

 

Sorumluluk bu ailenin akrabasýndan baþlýyor; yakýndan uzaða doðru bunlar sorumlu.

 

Hali vakti yerinde olduðu halde mübrem ihtiyaçlarýný karþýlamayan komþular sorumlu.

 

Hallerini tespit edip elinden geleni yapmayan muhtar sorumlu.

 

Muhtarýn baðlý bulunduðu -kaymakama, valiye kadar- üst düzey görevliler sorumlu.

 

Dul ve yetim aylýðý yetmiyorsa -temel ihtiyaçlarý karþýlayacak kadar- gelir temin etmeyen, bunun yollarýný ve imkanlarýný hazýrlamayan devlet ve toplum sorumlu.

 

Temel ihtiyaçlarýný karþýlayamayýp zorluða düþen insanlarýn ezilip büzülmeden baþvuracaklarý, devletten maaþ alýr gibi haklarýný alacaklarý yardým kuruluþlarýný hazýrlamayan sivil toplum sorumlu.

 

Bu durumlarýn meydana gelmemesi, birilerinde ihtiyaçtan fazlasý var iken birilerinin aç ve açýk kalmamasý için gerekli tedbirleri almak farz-ý kifayedir. Bunu topluluk adýna birileri yeterli miktarda yaparsa diðerleri sorumluluktan kurtulurlar; eðer yapýlmazsa bu ülkede yaþayan her Müslüman sorumlu olur.

 

Bu sorumluluk þuuru ve buna baðlý en geniþ sýnýrda yardýmlaþma araçlarý oluþmadýkça bu felaketleri ne dul ve yetim maaþý, ne de "aile sigortasý" engelleyebilir.

 

Sahi aile sigortasý demiþken, yeni muhalefet liderinin yoksulluða çare olarak sunduðu bu kuruma da -gelecek yazýda- bir bakalým.

 

 

Hayrettin Karaman, Yeni Safak, 28.05.2010

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...