Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Bugün Veda filmiyle ilgili teþekkürlerime devam edecektim ama ortaya çýkan kaset ve bunun yarattýðý siyasi deprem, bu konudan söz etmemi zorunlu kýldý.

 

Duygularým bu iþin komplo yönüne isyan ediyor.

 

Sekiz yýl önce gizli eller, bir odaya kamera yerleþtiriyor, insanlarýn en mahrem anlarýný videoya çekiyor.

 

Sonra bu kaseti sekiz yýl boyunca saklýyor; belki þantaj için kullanýyor ve zamanýnýn geldiðine karar vererek piyasaya sürüyor.

 

Bundan daha aþaðýlýk bir siyasi mücadele þekli olamaz.

 

 

 

***

 

 

Ýkinci konu bu iþi kimin yaptýðý.

 

Mantýðým bana bu iþi AKP’nin ya da ona yakýn çevrelerin yapmadýðýný söylüyor.

 

Çünkü seçim öncesinde deðiliz.

 

Ayrýca Tayyip Erdoðan’ýn bu yayýna tepki göstererek sitelerden kaldýrtmasý, Gül’ün üzüntülerini belirtmesi, RTÜK’ün ve yargýnýn acele biçimde yayýn yasaðý getirmesi bunu açýkça ortaya koymakta.

 

Geriye kalýyor iki seçenek:

 

Ya CHP’ye yakýn bazý çevreler sýzdýrdý bu kaseti

ya da CHP’de deðiþim isteyen bazý uluslararasý güçler.

 

Çünkü önümüzde kurultay var.

 

Kasetin zamanlamasý 14 ay sonraki seçimle deðil, bu ay içindeki kurultayla ilgili.

 

Belki de Baykal’ý istifaya zorlayarak CHP’nin baþýna yeni bir kiþiyi geçirme niyetinin baþlangýç hamlesidir bu.

 

Böylece önümüzdeki seçimlerde CHP’yi iktidara getirme hesaplarý yapýlýyor olabilir.

 

Uluslararasý bazý çevreler de yapýyor olabilir bu hesabý.

 

Yani Ýran’la yakýnlaþan ve Ýsrail’e kafa tutan Erdoðan’ý tasfiye edebilmek için önce Baykal’ý ortadan kaldýrmaya yönelik bir satranç oyunun ilk hamleleri.

 

Uluslararasý siyasetin bir satranç gibi yürütüldüðünden kimsenin kuþkusu yoktur herhalde. Bunlar ilk hamleler. Bakalým daha neler göreceðiz.

 

 

***

 

 

Siyasi analizler bir yana iþin insani yönü çok ama çok çirkin.

 

Kiþisel sorumluluklarý ve iþin ahlaki boyutu ne olursa olsun Baykal’a ve Baytok’a bir insan haklarý ihlali uygulanmýþtýr.

 

Hem de en aðýrýndan.

 

 

 

zlivaneli@gazetevatan.com

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...