Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

 

 

Bediüzzaman Said Nursi vefatýnýn 50. yýlý münasebetiyle çeþitli faaliyetlerle anýlýyor. Kültürlerarasý Eðitim Ve Dostluk Derneði (KADDER) “Bediüzzaman Said Nursi ve Eðitimde Yeni Açýlýmlar” baþlýklý sempozyum düzenliyor.

 

Alanýnda tanýnmýþ çok sayýda akademisyen ve uzmanýn katýlacaðý sempzyum 16 Mayýs 2010’da Ankara Kocatepe Kültür Merkezi’nde düzenlencek.

 

Konuyla ilgili Risale Haber’e bilgi veren KADDER Baþkaný Mücahit Sarýyýldýz, Anadolu kültürel mirasýný, birikimini ve medeniyetler ittifakýný bütün dünya ile paylaþan kiþiler arasýnda günümüzde Bediüzaman’ýn özel bir yeri ve önemi olduðunu söyledi.

 

Bediüzzaman’ýn eserlerinin dünden bugüne yalnýzca ülkemizde deðil dünyanýn her yanýnda insanlarýn sadece dini ve manevi olarak deðil, zihinsel olarak gerçek hürriyete ve düþünme yeteneðine kavuþmasýna, insani deðerlerle tanýþmasýna vesile olduðunu belirten Sarýyýldýz, “Artýk Mevlânâ, Yunus Emre, Hacý Bektaþ Veli, Ýmam Gazali, Ýbn-i Haldun, Farabî, Ýbn-i Sina, Bediüzzaman gibi kendi deðerlerimizi de dikkate almanýn zamanýdýr diye düþünmekteyiz. Kaynaklarýmýzý yeniden keþfetme ve çaðýmýzýn ilerlemeci ruhuyla terkip etmenin gereðine inanýyoruz. Kuran'ýn ýþýðýnda hakikatleri keþfeden Bediüzzaman yakýn geçmiþte, özgürlüklerin kýsýtlandýðý, aðýr baskýlar altýnda olmasýna raðmen, neþrettiði eserler ve ortaya koyduðu yeni eðitim ufku ve bakýþ açýsý ile ülkemiz ve insanlýk için çok önemli deðiþime ve geliþime vesile olmuþtur” dedi.

 

Sarýyýldýz sözlerini þöyle sürdürdü:

 

“Bediüzzaman problemlere Kuran’ýn ýþýðýnda çözümler üretmiþ, çaðýn getirdiði yenilikleri karþýsýna deðil yanýna almýþtýr. Birçok kiþiden farklý olarak onun öðretisi sadece kütüphane raflarýnda kalmamýþ insanlarýn ruh dünyalarýný kuþatarak zaman içinde bir ‘Bediüzzaman Okulu’ haline gelmiþtir.

Hem bu okulun eðitim dünyamýza yapacaðý katkýlarýn dile getirilmesi hem de bilgi ve medya çaðýnýn getirdiði yeni atmosferde Risale-i Nur’un eðitim dünyamýza getirdiði yeniliklerin açýða çýkarýlma ihtiyacý bulunmaktadýr.

Bilimsel verilere ve evrensel deðerlere sýrtýmýzý dönmeden yerli ve yenilikçi bir yol haritasý belirleme ihtiyacý içindeyiz. Bu amaçla düzenlemiþ olduðumuz ‘Said Nursi ve Eðitimde Yeni Açýlýmlar’ konulu toplantýnýn önemli açýlýmlara ve dönüþümlere olmasýný diliyoruz.”

 

16 Mayýs Pazar günü düzenlenecek olan sempozyum programý þöyle:

 

1.OTURUM 09.30 – 11.00

Prof. Dr. Alpaslan Özyazýcý

Prof. Dr. Mustafa Kýlýç - Risale-i Nur’un Bilimlere Bakýþý ve Fen Bilimleri Eðitimi

Dr. Ýdris Görmez - Eðitim-Öðretim Dünyamýzda Yeni Bir Açýlým: Bediüzzaman Okulu

Prof. Dr. Adem Tatlý - Okullarda Din ve Fen Bilimlerinin Birlikte Okutulmasý Ýhtiyacý ve Risale-i Nur Eðitim Modeli

 

2. OTURUM 11.00 – 12.30

Öner Ergenç

Prof. Dr. Yunus Çengel - Bilim ve Risale-i Nurda Bilimsel Yaklaþým

Prof. Dr. Himmet Uç - Risale-i Nur’da Aklýn Eðitimi ve Tefekkür Yolunun Ýnþasý

Necmettin Þahiner - Irkçý Bölücülüðe Karþý R. Nurun Sunduðu Reçeteler ve Bediüzzaman’ýn Üniversite Planý

 

3. OTURUM 14.00 – 15.30

Doç. Dr. Ahmet Yýldýz

Dr. Ramazan Balcý - Bediüzzaman’ýn Ýlk Said Döneminde Osmanlý Medreselerini Islah Projesi ve Fen Ýlimleri ile Dinî Ýlimlerin Telifi/mezci Konusundaki Açýlým

Prof. Dr. Osman Çakmak - Modern Eðitim Deðerleri ve Risale-i Nur’un Eðitime Getirdiði Yeni Açýlýmlar

Yrd. Doç. Dr. Adnan Küçük - Modern Batý ile Türkiye’nin Dinî Eðitim Bakýmýndan Mukayesesi.Risale-i Nur’un Dinî Eðitime ði Yeni Bakýþ Açýsý

 

ARA

 

4. OTURUM 15.45- 17.15

Prof. Dr. Yunus Çengel

Ali Çankýrýlý - Eðitilmenin ve Ýyi Ahlakýn Engelleri Olan Egeoizm/enaniyet ve Zevkçiliðin TedavisindeRisale-i Nur’un Yeni Yaklaþýmlarý

Ali Erkan Kavaklý - Bediüzzaman’ýn Keþfettiði Manevi Dinamikler ve Baþarý Yöntemleri

Yrd. Doç. Dr. Ýbrahim Kandemir, Rasim Soylu - Sanat eðitiminde yeni bir model: Kainat Kitabýný Okuyabilen Ýnsan Yetiþtirmede Risale-i Nur okulu

 

ARA

 

DEÐERLENDÝRME KONUÞMALARI VE KAPANIÞ 17.30-18.00

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...