Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Fethullah Gülen ve laiklerin beyin ölümü

 

Türkiye'de tüm dünyada yankýlarýný bulacak ve çaða damgasýný vuracak çok önemli bir olay yaþanýyor.

 

 

Laik insanlarýn beyin ölümü gerçekleþti ve fiþin çekilmesi zamaný çoktan geldi.

 

Aydýnlanmanýn inanç ile tanýþmasý ve onunla uzlaþmasý zamanýnýn geldiðini bir türlü anlamak istemeyen laikler, eski retçi tavýrlarýný sürdürerek bir anlamda intihar ettiler. Beyin ölümleri önceden gerçekleþmemiþ olsaydý kendi fiþlerini kendileri çekip tarihin sahnesinden çekileceklerdi.

Onlarýn içinden gelen, lisanlarýný anlayan bir insan olarak bu duruma üzülmekle birlikte daha çok elimizden kaçmakta olan büyük fýrsata yanýyorum.

 

Oysa biraz açýk fikirlilik gösterilebilseydi, biraz karþýmýzdaki insaný direkt düþman ilan edip hemen saldýrýya geçmek yerine karþýmýzdaki insaný anlayýp anlamlandýrmaya imkan verecek iletiþim/diyaloða uygun dili bulmak üzerine çalýþýlsaydý; Türkiye'nin geleceði çok daha parlak olabilirdi.

Ama yok bunu ýsrarla yapmadýlar yapmýyorlar. Çarþamba akþamý Habertürk kanalýnda Balçiçek Pamir'in sunduðu karþýt görüþ programýnda bir ara umudumu tamamen kaybetmek üzereydim.

 

Bir süredir kendi hayatýmda ve arayýþlarýmda uyguladýklarýmýn tamamen boþuna mý olduðu duygusu belirdi içimde.

 

***

Ben bir süredir, ülkemizde insanlarýn birbirlerini anlamaya/anlamlandýrmaya yönelik diyalog dilini arayýp oluþturamadýklarý takdirde, ülkemizi büyük bir felaketin beklediðini düþünmekteyim.

 

Türkiye'nin en hayati meselesi cemaate karþý tavrýmýzýn nasýl olduðu, onu nasýl düþünmeye çalýþtýðýmýzdýr. Çünkü bu konuda atýlan yanlýþ bir adým, yanlýþ bir yaklaþým bir dizi büyük yanlýþlarý zincirleme olarak getirmekte, diyaloðun tamamen ölümüne yol açýp savaþý çaðýrmaktadýr.

Ýþin ilginç tarafý cemaat verdiði bütün mesajlarda konuþmak arzusunu göstermektedir. Kendisine laik denilen kesim ise büyük tarihsel bir hata yaparak, her türlü diyalog dilini reddedip çatýþmacý lisanýný kullanmayý sürdürmedir.

 

Böylece kendi beyin ölüm

süreçlerini hýzlandýrdýlar.

Þimdi tek mesele onlarýn

fiþlerinin kim tarafýndan çekilip

tarihsel sürecin gereðinin tamamlanacaðýdýr.

 

 

***

Ýnanç artýk, ekmek su gibi bir maddi ihtiyaç haline gelmiþtir.

19'uncu yüzyýla ait kavramlarla konuþup bir ekonomik maddi emel tanýmlayýp inancý da manevi üstyapýnýn soyutluðuna atmak 21'inci yüzyýlda artýk mümkün deðildir. Baþta dediðim gibi bu yüzyýlda hala daha bitmemiþ bir süreç olan aydýnlanma inanç ile tanýþmýþ ve kendini inanca uyumlu hale getirmek için çalýþmaya baþlamýþtýr.

 

Jürgen Habermas gibi büyük felsefeciler, bunun nasýl olabileceði ve bunu nasýl gerçekleþtireceðimiz üzerine uygun düþünme ve konuþma dilini aramak için beyinlerini çalýþtýrýyorlar.

 

Bizde ise laik kesim beyin ölümü gerçekleþtiði için aydýnlana sürecinin dünyadaki en önemli örneklerinden bir tanesi olan cumhuriyet sürecimizde sanki hiçbir sorun yokmuþ, sanki cumhuriyet süreci kendinde belirgin þekilde eksik olanýn farkýnda deðilmiþ ve inanç meselesi hakkýnda hiç kafa yormamýþ olmasýnýn yarattýðý büyük sorunlar hiç yokmuþ gibi, davranmayý sürdürerek önünde durmakta olan meselenin kendiliðinden ortadan çekilip gitmesini arzuladý.

 

***

Tabii ki ortada duran ve çözüm arayan mesele, bazý insanlar onu yok farz ediyorlar diye ortadan çekilip gitmez.

Bilakis o insanlarý haydi biraz düþünmeye baþlayýn diye daha da zorlamaya baþlar.

 

 

***

Bizler cemaat ve Fethullah Gülen'i anlamak ve anlamlandýrmamýz için uygun lisaný bulmak zorundayýz.

Daha da önemlisi onlarýn nasýl konuþtuklarýný ve ne demek istediklerini, kendilerini nasýl tanýmladýklarýný doðru anlamamýzý saðlayacak kavramlarý edinmeliyiz.

 

Bu Türkiye'nin en önemli meselesidir, televizyon programýnda bunu anlatmaya çalýþtým ama gördüm ki bazý insanlarýn bunu baþarabilmesi katiyen mümkün olmayacak.

 

Bu durum bir ara umutsuzluða düþürdü ve hatta o an yakamdaki mikrofonu da çýkarýp fýrlatýp attým artýk konuþmama gerek yok diye düþündüm.

Ama sonra kendime geldim bir tür insan illa da kendi fiþini çekerek beyin ölümünü sonuçlandýrmaya ýsrarlýysa öyle olsun ne yapalým, bu da bir tür bireysel tercih özgürlüðüdür ama sadece bu benim umutsuzluða düþmeme yetmemeli.

 

Türkiye'nin bu aradýðým ve yolunu bulmaya çalýþtýðým diyalog ortamýna ve buna uygun rasyonel ve uzlaþmaya hazýr insanlar arasý iletiþim lisanýný oluþturmaya büyük ihtiyacý var.

Paylaþmakta olduðumuz bu hayatýn geleceði için bunu baþarmak zorundayýz.

Ben üstüme düþenleri yapacaðým. Konuþmak isteyenle sonuna kadar konuþmaya açýðým, yok illa da düþman olmak isteyene de bir Gandhi sabrýyla yaklaþýp, sadece sabýrla bekleyeceðim. Baþka çarem de gözükmüyor.

 

Ýnanç ile aydýnlanmanýn nasýl barýþabileceðinin yöntemini bulmak gibi aðýr bir iþi omzumuza yüklemiþ olan tarih sürecinin sorumluluðundan gözümüzü kapayarak kaçmaya çalýþmak artýk imkansýz gibi gözüküyor.

 

 

***

Habertürk'teki konuþmamýzýn bence en önemli yaný, Marksistlerin aslýnda Ýslami kesim ile ortak dili bulmaya çok yakýn olduklarýný tekrar görmeye baþlamam oldu.

Habermas da Frankfurt okulunun bir kurucusu eski Marksist olarak bunu gördü ve sol ile dini kesimin otak dilini oluþturmaya kalkýþtý.

Marksizmin insanlar arasý eþitlik, haksýzlýða karþý baþkaldýrý, sömürüye karþý mücadele, ahlaklý olmak gibi kavramlarý inançlý inanlarýn rahatlýkla benimseyebilecekleri kavramlardýr.

Kendi Marksistlerini öldürmüþ ve sindirmiþ olan Türkiye, bugünlerde anlamlý bir sol siyaset oluþumu olmamasýnýn bedelini ödüyor.

Çünkü güçlü bir sol olsaydý; cemaat ile konuþma, anlaþma lisanýmýzý çok daha rahat oluþturabilecektik.

 

Fýrsat henüz kaçmýþ deðil. Kitlesel bir siyasi hareketi var olmasa da Marksist düþünce hala daha çok güçlü ve anlamlý.

Birikim dergisi, zaman zaman Marksizmin dini kesim ile konuþup anlaþabilmesi için uygun dili ve paylaþýlan alanlarý aramayý sürdürüyor.

O lisaný ve ortak alanlarýmýzý bulmak için içten arzular beslediðim için onlarýn bu çalýþmalarýný da heyecanla izliyorum.

 

***

Türkiye'de laisizm eski haliyle çoktan öldü. Cumhuriyet de can çekiþiyor. Ýkisinin de acilen yenilenmesi gerekiyor.

Post-seküler modern ülke olmak bir global trenddir. Türkiye de post-seküler olmak zorundadýr.

 

Bu tür bir büyük dönüþüm cemaat olmadan gerçekleþtirilemez, onlarýn da yeni fikirlere, eleþtiriye, tartýþma ve konuþmaya ihtiyaçlarý var.

Beyni çoktan ölmüþ laiklerin panik ataklarýnýn yerine inancýn hayattaki önemini anlayan insanlarýn geçip konuþma alanlarýný açmaya baþlamasý gerekiyor.

 

 

Serdar Turgut, Aksam, 07.05.2010

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...