Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Merkez Camii'nin camlarýný kýrdýlar

 

ALMANYA'nýn Bielefeld kentinde DÝTÝB’e baðlý Merkez Camii'nin camlarý kimliði belirsiz kiþiler tarafýndan kýrýldý.

 

Caminin büro olarak kullanýlan odasýnýn caddeye bakan camlarýnýn kýrýlmasý ile ilgili soruþturma baþlatan polis, camlarýn aðýr bir cisimle vurularak kýrýlmýþ olabileceðini açýkladý. Olayýn önceki gece meydana geldiðini dile getiren cami derneði baþkaný Hüseyin Sevinç þunlarý söyledi:

 

Nöbet tutuyorlar

 

”Sabaha karþý cemaatten biri arayarak caminin camlarýnýn kýrýlmýþ olduðunu belirtti. Camiye gittiðimde caddeye bakan camlarýn kýrýldýðýný gördüm. Hemen polise haber verdim. Ýlk yapýlan incelemede camlarýn hýrsýzlýk amacýyla kýrýlmadýðý tespit edildi. Çift katlý ve kalýn camlarý nasýl kýrdýklarýný hala anlamýþ deðilim.”

Din görevlisi Mehmet Cebeci ise son zamanlarda camilere yönelik saldýrýlarýn arttýðýna dikkat çekti. Olay üzerine cemaatten bazý kiþiler tedbiren camide geceleri sýrayla nöbet tutmaya gönüllü oldular. Geçtiðimiz haftasonu da yine Bielefeld'de Brackwede Vatan Camii'ne gamalý haç çizilmiþ ve üst katýn camlarýna Yahudi 'Jude' yazýlmýþtý .

 

Ýki saldýrgan gözaltýnda

 

ALMANYA'nýn Bielefeld kentinde pazar günü Vatan Camii'nin duvarlarýna gamalý haç çizdikleri þüphesiyle iki kiþi yakalandý. Polis zanlarýn izlerine tanýklarýn ifadeleri doðrultusunda ulaþýldýðýný, birinin suçunu kýsmen itiraf ettiðini açýkladý. Ýçkili olduðunu ve olay sýrasýnda ne yaptýðýný tam olarak bilmediðini ileri süren zanlý sorgulanýyor. Ýki gencin siyasi baðlantýlarýnýn tespit edilmediðini kaydeden emniyet yetkilileri soruþturmanýn sürdüðünü bildirdiler.

 

 

Hürriyet, 04.05.2010

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...