Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Okullarda baþörtüsü de haç da serbest olmalý

 

Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi (ZMD) Baþkaný Ayyub Axel Köhler, okullarda hem haçlara, hem baþörtülerine izin verilmesi gerektiðini belirtti.

 

Köln þehrinde bir açýklama yapan Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi (ZMD) Baþkaný Ayyub Axel Köhler, okullarda hem haçlara, hem baþörtülerine izin verilmesi gerektiðini savunarak, “Din kamu alanýnda görülebilir olmalý, bu bütün dinler için geçerli” þeklinde konuþtu. Almanya gibi Hýristiyanlýktan büyük ölçüde etkilenen bir ülkede dinin görülebilir olmasý gerektiðini ifade eden Köhler, bunun dinî sebeplerle baþörtüsü takmak isteyen Müslüman kadýnlar için de geçerli olduðunu, dinin kamu yaþantýsýndan uzaklaþtýrýlmasý durumunda laik anayasadan þüphe duyulmuþ olacaðýný, asýl büyük sorunu bu konuda gördüðünü söyledi. Devletin tarafsýz olmasý gerektiðini, ancak dinî cemaatler ile iþbirliði yapma yükümlülüðü bulunduðunu kaydeden Köhler, bunun için anayasanýn ideal bir temel oluþturduðunu sözlerine ekledi.

 

Yeni Asya, 28.04.2010

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...