Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Helal sertifikasý olmayan et alýnmayacak

 

Türkiye, Avrupa'da en pahalý eti tüketen ülke konumunda. Sürekli yükselen fiyatlar akýl almaz boyutlara ulaþýnca hükümet çareyi et ithalatýnda buldu.

 

Et ve Balýk Kurumu'na fiyat spekülasyonunu önlemek amacýyla ithalat yetkisi verilmesinin ardýndan hangi ülkelerden alým yapýlacaðý da netleþti. Tarým Bakanlýðý'nýn çalýþmasýna göre et ithalatýnýn aðýrlýklý olarak Avrupa Birliði (AB) ülkelerinden yapýlmasý planlanýyor. Et ithalatýnda saðlýðýn yaný sýra kesimlerin helal kriterlere göre yapýlýp yapýlmadýðýna da dikkat edilecek. Ayrýca deli dana hastalýðýnýn görülmediði bölgeler tercih edilecek. Ýthalat izninin ardýndan 18 liradan satýlan karkas etin kilosu 15 TL'ye kadar indi.

 

Canlý hayvan ithalatýnda hastalýk çýkma ihtimalinde geri gönderme problemi yaþandýðý için sýký denetim gerçekleþtirilecek. Koruma Kontrol Genel Müdürlüðü et ithalatýnda ise saðlýk konusuna aðýrlýk verecek. Dünya Saðlýk Örgütü'nce herhangi bir risk görülmeyen ülkeler tercih edilirken kesimlerin yapýlacaðý yerlerde saðlýk kontrolünün yapýldýðýna dair belge istenecek. Bakanlýkça görevlendirilecek personel de yurtdýþýndaki kesimhanelerde incelemede bulunacak. Et ithalatýnda saðlýðýn yaný sýra kesimlerin helal kriterlere göre yapýlýp yapýlmadýðý konusuna da dikkat edilecek. Ýhtiyaç halinde et ithalatýnda helal sertifikasý þartý da aranacak.

 

SamanyoluHaber, 28.04.2010

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...