Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Mevlana isteyen ikinci kadýn

 

"MEVLANA" ve "Mesnevi"si son 15 günde ikinci defa karþýma çýkýyor.

 

Ýkisi de kadýn.

 

Biri, bir tanýdýðýmýn evinde çalýþan genç bir kadýn.

 

Ýki çocuðu var.

 

Arkadaþýmýn eþinden "Mevlana"nýn hayatýný ve "Mesnevi"sini istemiþ.

 

"Okuyorum ve çok huzur buluyorum" demiþ.

 

* * *

 

Ýkincisi ise Hürriyet Pazar’da karþýma çýktý.

 

Cezaevinde yatan 29 yaþýnda bir kýz.

 

Adý Gönül Iþgýn.

 

Hapis cezasýnýn nedeni, babasýný öldürmek.

 

Tam 11 yýl boyunca babasýnýn cinsel tacizine uðramýþ.

 

"Kimselere anlatamadým" diyor.

 

Þermin Terzi’nin Çanakkale Cezaevi’nde konuþtuðu bu kýz, üniversite sýnavýnda Türkiye 33’üncüsü oldu.

 

Mülakatý gözyaþlarý içinde okudum.

 

Yanlýþ anlamayýn, bu genç kýzýn dramýna deðil.

 

"Duruþuna", söylediklerine, kararlýlýðýna.

 

En çok da bir Uzakdoðu keþiþi edasýyla kendi kendine verdiði eðitime.

 

* * *

 

Geçmiþ dediðin þey zaten geçmiþ gitmiþ...

 

Yaþý 29, önünde daha yaþanacak kimbilir neler var.

 

11 yýl boyunca kendisine cinsel tacizde bulunan babasýna býçaðý saplayýp "þahsi" iþini bitirmiþ.

 

Ama asýl intikamýný þimdi almaya hazýrlanýyor.

 

Okuyarak, enseste karþý mücadele ederek.

 

* * *

 

Yine de beni en çok Mevlana’dan bahsettiði o bölüm etkiledi.

 

"Bu aralar Kuran-ý Kerim meali okuyorum. Tasavvuf felsefesine meraklý olduðum için annem Mesnevi hediye etti" diyor.

 

Devam ediyor:

 

"Kendimle ilgili yanlýþ bildiðim ne varsa sýyrýldým, önyargýlarýmdan kurtuldum."

 

Cezaevinde ilk yýllarýnda saldýrganmýþ

 

Koðuþta kavgalar edermiþ.

 

Þimdi daha yumuþak bir karaktere sahip olmuþ.

 

Ve son iki cümle:

 

"Egomdan kurtulmaya çalýþýyorum, artýk insanlardan özür bile dileyebiliyorum..."

 

* * *

 

"Bile" kelimesi herhalde sizin de dikkatinizi çekmiþtir.

 

O noktaya gelmenin, egoyla baþ etmenin ne kadar zor olduðunu iþte dört harflik o kelime anlatýyor.

 

Cezaevi yalnýzlýðý ve "Mesnevi"nin en çarpýcý hülasasý bu.

 

Ýsimsiz güruha en güzel cevap

 

CUMHURBAÞKANI Ahmet Necdet Sezer’in, Büyükanýt Paþa’nýn Genelkurmay Baþkanlýðý kararýný imzaladýðý haberi önüme geldiðinde Doðan Hýzlan’la sohbet ediyorduk.

 

Bana, telefonuna gelen bir mesajý anlatýyordu.

 

Güya, kendine "Genç subaylar" diyen bir grup tarafýndan gönderilmiþ.

 

Kara Kuvvetleri Komutaný Orgeneral Yaþar Büyükanýt’ýn "Yahudi kökenli", "Ýsrail yanlýsý" olduðunu anlatýyor.

 

Amaçlarý, komutanýn Genelkurmay Baþkanlýðý’ný engellemek.

 

Ýsrail’in Kana katliamýnda ölen çocuklarýn cesetleri üzerinden bile melanet ticareti yapmaya utanmýyorlar.

 

Yaþar Paþa’ya karþý belli bir grubun yönettiði kampanya iþte böyle rezilane bir "belden aþaðý vuruþ" seviyesizliðine kadar inmiþti.

 

Hayatým boyunca isimsizliðin veya takma isimlerin arkasýna sýðýnýlarak yapýlan imzasýz ihbarlara iðrenerek baktým.

 

Ama Türk ordusunun þerefli ve kahraman bir subayýna karþý böylesine adi, böylesine hayasýz ve þerefsiz bir kampanyanýn yürütüldüðüne hiç tanýk olmadým.

 

Tartýþmalar sürerken Baþbakan Erdoðan, Büyükanýt kararnamesini Köþk’e iletti. Cumhurbaþkaný Sezer de teamüllerin dýþýna çýkarak bunu Yüksek Askeri Þûra’dan önce açýklamakla çok yerinde bir iþ yaptý.

 

Böylece hem Þûra’yý bu olayýn etkisinden kurtardý...

 

Hem de o maskeli güruhun iþtahýný kursaðýnda býraktý.

 

 

Ertugrul Özkök, Hürriyet, 01.08.2006

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...