Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Nakþi, Melami, Mevlevi, Nurcu ayný çizgide

 

Mehmet Þevket Eygi: Medrese hocasý da, tekke þeyhi de, Nakþî de, Melâmî de, Mevlevî de, Nurcu da hepsi ayný çizgide olmalýdýr

 

 

Müslümanlar arasýnda meþreb farklýlýklarýnýn olmasýnýn tabiî olduðunu söyleyen Mehmet Þevket Eygi, "Ümmet için bir zenginlik kaynaðýdýr. Lakin usûlde, temellerde, iman temellerinde, Þeriat esaslarýnda, zaruriyat-ý diniyede farklýlýk ve deðiþiklik olmaz, onlar kesindir, müþtereken kabul edilmelidir" dedi.

 

Milli Gazetedeki yazýsýnda, "Ýmanýn kesin þartlarý, hükümleri, rükünlerinde meþreb farklýlýðý olamaz" diyen Eygi, "Medrese hocasý da, tekke þeyhi de, Nakþî de, Melâmî de, Mevlevî de, Nurcu da hepsi ayný çizgide olmalýdýr. Þeriatýn emir ve yasaklarý da böyledir. Beþ vakit namazý kýlmak hususunda meþreb farký geçerli olmaz. Herkes kýlacaktýr" görüþlerine yer verdi.

 

Büyük zatlarýn meþreblerinin farklý olduðuna dikkat çeken Eygi, "Mevlana Celalüddin Rumî'nin, Þeyh Muhammed Bahaüddin Nakþibend'in, Muhyiddin Arabî'nin, Bediüzzaman Said Nursî'nin meþrebleri farklýdýr ama hepsi de Ehl-i Sünnet akaidini kabul etmiþlerdir, hepsi de beþ vakit namazý dosdoðru kýlmýþlardýr, Þeriatý fýkýh kitaplarýnda yazýlý olduðu þekilde anlamýþ ve uygulamýþlardýr" dedi.

 

Meþreb farklýlýðýnýn Müslümanlarý camide toplanmaktan alýkoymayacaðýný belirten Eygi, yazýsýný þöyle sürdürdü: "Ezan okununca, her meþrebten hür ve mukim Müslümanlar, arkasýnda namaz kýlýnabilecek bir imamý bulunan camiye giderler, saf tutar ve cemaatle namaz kýlarlar. Bu cemaatin içinde kimler vardýr? Ehl-i zâhir vardýr, medrese hocalarý ve talebeleri vardýr, tasavvuf ehl-i vardýr, Nakþî, Kadirî, Mevlevî, Cerrahî vardýr, Risale-i Nur talebesi vardýr, Süleyman efendi baðlýsý vardýr, Muhyiddin Arabî meþrebinde olan vardýr, Ýbn Teymiyeci vardýr. Namaz ve cemaat bunlarýn hepsi için müþterektir.Meþreb farklýlýðý onlarý camide toplanmaktan alýkoymaz."

 

 

Risale Haber, 18.04.2010

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...