Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

BAHÝSE KÝLÝT

 

 

 

Bir çok aile dramýnýn yaþanmasýna neden olan ve insanlarý baðýmlý hale getiren bahis oyunlarýnýn önüne geçmek için mücadele veren Bremen Yeþiller milletvekili Mustafa Kemal Öztürk'ün verdiði önerge üzerine, kentteki 37 bahis bürosunun kapýsýna kilit vuruldu. Öztürk, “Þimdi sýrada internet bahisleri var" dedi.

 

ALMANYA'NIN Bremen kentinde Türk kökenli eyalet parlamentosu milletvekili Mustafa Kemal Öztürk'ün bahis bürolarýna açtýðý savaþ baþarýyla sonuçlandý. SPD-Yeþiller iktidarý tarafýndan yönetilen Bremen parlamentosuna verdiði önerge için tüm partilerin desteðini olan Mustafa Kemal Öztürk'ün giriþimi üzerine Ýçiþleri Senatörlüðü tüm aracý bahis bürolarýnýn kapatýlmasý kararý aldý. Ancak bahis bürosu iþletenler karara karþý mahkemeye gitti. Eyalet Yüksek Ýdari Mahkemesi yeni sonuçlanan kararýnda þans oyunu tekelinin devletin elinde bulunmasý gerektiðini vurgulayarak Bremen hükümetinin kararýný onayladý. Bunun üzerine kentteki 37 bahis bürosu kapatýldý.

 

Bütün parayý yatýrýyorlardý

 

Sayýsýzca anonim tehditler aldýðýný söyleyen Mustafa Kemal Öztürk, “Aylarca uðraþtýk ama sonunda bahis bürolarýný kapattýrdýk. Ýnsanlar çocuklarýnýn rýzkýný bu bürolarda harcýyordu. Aile dramlarý yaþanýyordu. Evini, tarlasýný satan, aldýðý sosyal yardýmý bir günde bu bürolarda kaybeden insanlarý tanýyorum. Özellikle Türk gençleri bu bahis oyunlarýnýn müptelasý olmuþtu. Loto ve diðer devlet kontrolündeki þans oyunlarýnýn gelirinin en azýndan bir bölümü sosyal amaçlý kullanýlmak zorunda. Bahis bürolarýnda bu olmadýðý gibi, þans oyunu vergisi ödemiyorlardý. Doðru olaný yaptýk. Tehditler beni yýldýrmaz. Þimdi internet bahislerinin de yasaklanmasý için AB yasa taslaðý önerisinde bulunacaðýz. Çünkü internet üzerinden oynayanlarýn sayýsý da çok yüksek” dedi.

 

Þans oyunlarýna savaþ açýldý

 

Bremen'de geçtiðimiz yýl da iþletme izni bulunmayan kulüp ve kahvehanelerdeki otomat ve bahis makinalarý toplanmýþtý. Milletvekili Mustafa Kemal Öztürk, yasalara karþý gelen, uyarýlara raðmen izinsiz olarak þans oyunu makinalarý bulunduran dernek veya kahvehanelere aðýr para cezasý verildiðini söylerken "Uyarýlara uymayanlara 50 bin ile 500 bin Euro arasýnda para cezasý kesildi. Þans oyunlarý makinalarý birer kumar makinasý. Derneklerimiz bu makinalarý derneklerine almasýnlar” diye uyarýda bulunmuþtu.

 

 

Hürriyet, 17 Nisan 2010 / Kemal DOÐAN-Recep SEPLÝN

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...