Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Hangi Diyanet

 

"Konuya girmeden önce Ýslam anlayýþýnda "kutsal metin" ve "Allah kelamý" hakkýnda þunlarý belirtmek isterim: Ýslam anlayýþýnda tartýþmasýz tek kutsal, uluhiyettir. Ancak Kur'an'ýn Allah kelamý mý, yoksa Allah kelamýnýn yansýmasý mý olduðu son derece tartýþmalý olduðundan Kur'an'ý kutsal kitap olarak nitelendirmek daima sorunludur." (...)

 

"Modernizm kendi kural ve deðerlerini yerleþtirerek her þeyi tersine çevirdi. Müslümanlarýn ek olarak Kur'an'la alakalý deðiþim ve yenilik fenomeni üzerinde düþünmeleri gerekti. Çünkü Kur'an vahyi hayatýn hiçbir alanýnda güne uymuyordu. Kur'an ne güncel kavramlarla konuþmakta ne de güncel sorunlarý irdelemekte. Bu nedenle Kur'an'ýn vahyi ile güncel dýþ dünya arasýnda birebir baðlantý bulunmamakta..."

 

Yukarýdaki paragraflar, Prof. Dr. Ömer Özsoy'un Almanya'nýn Frankfurt þehrinde 2008 Haziran'ýnda düzenlenen bir sempozyumda sunduðu tebliðde geçiyor.1 Özsoy, Ankara Ýlahiyat'ta görev yaparken 2006 yýlýnda þimdiki Diyanet yönetimi tarafýndan Frankfurt Üniversitesi'ne baðlý Ýslam Dini Vakýf Profesörlüðü'ne atanmýþ. Liberal Frankfurt Üniversitesi'nin mezhepler üstü geleneðini sürdüreceði belirtilen bu kurum, 2003 yýlýnda Frankfurt Üniversitesi ile Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý arasýnda imzalanan bir protokol doðrultusunda Almanya'da Ýslam Din Dersi Öðretmenliði, Ýmamlýk... gibi görevleri deruhte edecek gençlerin eðitilmesi/yetiþtirilmesi amacýyla oluþturulmuþ. Türkiye Diyanet Vakfý tarafýndan finanse edilen bu kuruma baðlý Ýslam Din Bilimi bölümünde halen 100 civarýnda Müslüman öðrenci eðitim alýyor.

 

Yukarýda sözünü ettiðim sempozyum tebliðinde tam bir müsteþrik edasýyla konuþan Özsoy, "Anlaþýlan Hz. Muhammed Kur'an'ý yazýlý hale getirmeyi kendi ödevi olarak görmedi" demiþ. Özsoy'a göre bu þekilde düþününce kendiliðinden þu soru ortaya çýkýyor: Tanrý gerçekten yazýlý bir metin mi istiyordu, yoksa inananlarla olan esnek iletiþimini korumak için tam tersini mi?2

 

Din'in, kurumsallaþmasý halinde mesajýný kaybedeceðini söyleyen Özsoy'un görüþlerine baþvurulan yarý resmi qantara.de sitesinde þu satýrlarla karþýlaþýyoruz: "Özsoy'a göre Kur'an'da anlatýlmak istenen içeriðin yalnýzca yüzde 10'u Kuran'ýn ayetlerinde bulunabiliyor. Geri kalan kýsým, tarihsel baðlamda yorum gerektiriyor. Dolayýsýyla Özsoy Kur'an'ý ne ebediyen geçerli, ne de evrensel bir belge olarak kabul ediyor. Bu tarihsel-eleþtirel görüþleriyle, Kur'an'ýn emirlerini günümüzde de baðlayýcý olarak gören muhafazakar Müslümanlarýn tepkisine neden oluyor."3

 

Burada mesele Ömer Özsoy'un görüþlerinin mahiyeti deðil. Türkiye'deyken de katýldýðý ilmî toplantýlarda, kaleme aldýðý metinlerde benzeri görüþleri dillendirdiðini biliyoruz. Burada bizim için önem arz eden soru þu: Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Prof. Dr. Ömer Özsoy'un bu görüþlerini paylaþýyor mu?

 

"Evet"se Diyanet yönetimi bu görüþleri paylaþtýðýný ve onayladýðýný dürüstlük ve açýk yüreklilik örneði göstererek millete duyursun.

 

"Hayýr"sa Prof. Özsoy'u -görev süresini uzatmak suretiyle- niçin ýsrarla o makamda tutuyorlar?

 

Siyasî, ideolojik vb. mülahazalarýn tamamýný devre dýþý tutarak soralým: Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý, yukarýdaki görüþleri, vergileriyle iþ yaptýðý Müslüman millete izah edebilecek durumda mýdýr? Prof. Dr. Hayreddin Karaman hocanýn, tamamýnýn Ehl-i Sünnet olduðunu söylediði Din Ýþleri Yüksek Kurulu, Özsoy'un bu ve benzeri görüþlerinin -Ehl-i Sünnet bir yana- herhangi bir Ýslam içi fýrka tarafýndan tensip edildiðini söyleyebilecek midir?

 

Alman toplumu içinde sayýsýz problemle boðuþarak ayakta durmaya ve kimliðini muhafaza etmeye çalýþan insanýmýz, çocuklarýnýn Ýslam'a oryantalist bakýþ açýsýyla yaklaþmasýný onaylýyor mu? O genç beyinlere bu düþünceleri zerk ederken oradaki insanýmýzýn onayýný aldýlar mý?

 

Diyelim ki bir yolunu bulup bu skandalý millete izah ettiler. Peki Allah'a nasýl hesap verecekler?

 

 

Dr. Ebubekir Sifil, Milli Gazete, 10.04.2010

 

1 Sempozyum hakkýnda özet bir deðerlendirme için bkz. http://www.tumgazeteler.com/?a=3925522

 

2 http://tr.qantara.de/webcom/show_article.php/_c-674/_nr-226/i.html. Bu siteyi Alman Dýþiþleri Bakanlýðý'nýn finanse ettiði biliniyor.

 

3 http://tr.qantara.de/webcom/show_article.php/_c-678/_nr-14/i.html

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...