Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Þerif Mardin: Said Nursi'yi neden seçtim?

 

http://www.risalehaber.com/images/news/63581.jpg

 

Þerif Mardin, kitabý neden yazdýðýný, Said Nursi'ye neden ilgi duyduðunu þu sözlerle açýklamýþtý

 

Risale Haber-Haber Merkezi

 

Türkiye Bilimler Akademisi Baþkanýnýn son açýklamasýndan sonra Þerif Mardin ve Said Nursi isimleri tekrar gündeme geldi.

 

“Bediüzzaman Said Nursi Olayý / Modern Türkiye’de Din ve Toplumsal Deðiþim” adlý çalýþmasý ile tartýþmalarýn odak noktasýnda bulunan Þerif Mardin, söz konusu kitabý neden yazdýðýný, Said Nursi'ye neden ilgi duyduðunu þu sözlerle açýklamýþtý:

 

"Bildiðiniz üzere, Bediüzzaman Said Nursî'nin düþüncelerini, Ýslâmî düþünürler kesiminde en önde gelen fikir birikimlerinden biri sayýyorum. Öncelikle, Bediüzzaman'ýn fikirleriyle birlikte gelen derin insan hürmetini görmemek mümkün deðildir. Bazý kiþilerin Ýslâma baðlýlýklarýný silâha sarýlmakla gösterdikleri bir anda, özellikle bu niteliðin altýný devamlý olarak çizmemiz yerinde olacaktýr.

 

"Bediüzzaman ciddî konular üzerine eðilen, ciddî bir insandýr. Fakat bunun yanýnda sosyal deðiþimin beraberinde getirdiði sorunlarý derinlemesine, "balon"larýn cazibesine kapýlmadan ve sorunlarýn özüne giderek inceleyen bir kiþiydi. Bunu, üzerinde durduðu konularýn çeþitliliðinde de görebiliriz.

 

"Bediüzzaman hakkýnda yazdýðým kitabýmda Bediüzzaman'ýn, Gazzali'nin aksine Ýslâmýn muamelat, ibadat kýsmý üzerinde fazla durmamýþ olduðu, daha çok Müslümanlarýn kendi dinini anlamalarýný saðlayacak kýsýmlarý irdelemiþ olduðunu ifade etmiþtim. Meselenin toplandýðý ve son derece önemli saydýðým bir nokta, artýk çaðdaþ dünyada Müslümanýn kendi günlük hayatýnda istikamet temin edecek bir "harita"ya muhtaç olmasý ve bunun Said Nursî tarafýndan anlaþýlmýþ olmasýdýr.Said Nursî bir bakýmdan toplum araþtýrmacýlarýnýn "mikro yapýlar" baþlýðý altýnda inceledikleri hadiseler üzerinde durmuþ, diðer taraftan da, daha geniþ kapsamlý toplumsal süreçlerin etkilerini araþtýrmýþtýr. Özelliði, Ýslâmýn her iki alanda ayrý iþlevlerini, fonksiyonlarýný anlamasý olmuþtur. Bu iki katlý yaklaþýmý da Osmanlý Ýmparatorluðundan beri Türkiye'nin geçirdiði deðiþim açýsýndan incelemiþtir.

 

"Bediüzzaman'ýn toplumla ilgili görüþlerinin bir kýsmýný gözlerimizin önüne böylece sermiþ olabileceðimizi ümit ediyorum. Fakat bunun dýþýnda Ýslâmî bir konumda Bediüzzaman'ýn katkýlarý imanýn niteliði ile de ilgilidir. Yüzyýlýmýzda yapýlmasý gereken çalýþmalardan biri, Said Nursî'ye göre, þimdiye kadar Ýslâmýn aslî mânâsýnda, "kendini teslim etme" þeklinde anlayanlarýn, ilâveten Ýslâmý, "anlama"larý zenginliklerinden istifade etmeleridir. Bunu Bediüzzaman yazýlarýnýn bir çok yerinde ifade etmektedir.

 

Bu görüþ de zamanýmýz insanýnýn dünyasýný "izah"la anlamak isteyiþinin bir ifadesidir. Ýslâmýn özelliklerinden biri bu "izah"ýn katý bir biçim almamasý, her dindar insanýn vereceði izahýn, birçok yaklaþým arasýnda yaklaþýmlardan biri olduðunu kabul etmesidir. Bu da müminler arasýnda konuþma, tartýþma ve bir ortak görüþe varmak üzere "cehd" etmelerine baðlýdýr. Birçok Batýlýnýn, bugünlerde "Cihad"ý silahlý bir mücadele olarak gördüðü bir ortamda, sanýrým ki, Bediüzzaman'ýn "cihad" anlayýþýný bu þekilde aktarmam yanlýþ olmayacaktýr.

 

Bediüzzaman'ýn bütün bu katkýlarýndan, Ýslâmî ilimleri, gerçek bir insanî yükselme ilmi olarak gördüðü ve bize bu birikimi sunduðu sonucuna varýyorum. Beni baþtan itibaren, Bediüzzaman'ýn fikirlerini toplumsal ve insanî açýdan yeni, kendine has ve üzerinde mutlaka durulmasý gereken bir küme olarak takdim eden Cemil Meriç'in yanýlmadýðýný, kendisine olan mânevî borcumu burada bir daha ifade etmek isterim.

 

"Kendisini bir biyografi konusu olarak seçmiþ olmam, Ýslâmî düþüncesinin geniþ boyutlarý için olduðu kadar bu dünya problemini baþkalarýndan önce anlamýþ olmasýdýr.

 

 

Risale Haber, 15.04.2010

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...