Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Almanlar imam hatip yetiþtirecek

 

Almanya'da henüz piyasaya çýkmadan tartýþmalarýn odaðý olan "Ýslam'ýn vaizleri" kitabýnýn yazarý Osnabrück Üniversitesi Ýslam Din Eðitimi Bölümü Din Bilimleri Profesörü Dr. Rauf Ceylan, kurulacak ilahiyat fakültesi ile daha bilinçli imamlar yetiþtireceklerini söyledi

 

Osnabrück Üniversitesi Ýslam Din Eðitimi Bölümü Din Bilimleri Profesörü Rauf Ceylan'ýn henüz yayýnlanmadan büyük tartýþmalara yol açan kitabý 'Prediger des Islam' Ýslam'ýn Vaizleri yarýn raflarda yerini alýyor. Kitabýnda Almanya'da görev yapan imamlarýn profilini çizen, Prof. Dr. Rauf Ceylan, görev yaptýðý üniversitede imam yetiþtirilmesi için çalýþmalarýn tamamlanmak üzere olduðunu söyledi. Almanya'da ibadethanelerin Türkiye'dekinin aksine çok fonksiyonlu olduðunu söyleyen Prof. Dr. Ceylan, "Almanya'da cemaat evlilik, eðitim gibi sorunlarý için de imamlara gidiyor. Ýmamlar güzel bir köprü fonksiyonu üstlenebilirler. Bu nedenle imamlarýn çok iyi eðitilmeleri gerekir" dedi.

 

2 BÝNÝN ÜZERÝNDE ÝMAM VAR

 

Almanya'da 2 bin 500'e yakýn islami kuruluþ, 2 binin üzerinde imam bulunduðunu hatýrlatan Prof. Dr. Ceylan, bu imamlarýn yüzde 70'nin Türk kökenli ve Diyanet aracýlýðýyla geldiðini söyledi. Ancak bu imamlarýn en büyük sorunun özellikle dil olduðunun altýný çizen Prof. Dr. Ceylan, "Ýmamlarýn mevcut sosyal yapýyý anlamalarý ve fonksiyonlarýný yerine getirmeleri dil sorunu yüzünden zaman alabiliyor. Bu nedenle Osnabrück Üniversitesi, 2010 içinde bir eðitim programý baþlatacak. Eðitim programýnda Almanca, toplum bilimi ve din pedagojisi eðitimi verilecek. 2012 yýlýndan itibaren bir Ýlahiyat Enstitüsü kurulacak" þeklinde konuþtu.

 

4 YIL EÐÝTÝLECEKLER

 

Þu an enstitü için iki profesörün bulunduðunu anlatan Prof. Dr. Ceylan, beþ kürsünün daha açýlacaðýný vurguladý. Ýmam ve ilahiyatçý olmak isteyen herkesin üniversiteye baþvurabileceðinin altýný çizen Ceylan, verilecek eðitimin detaylarýný þöyle anlattý: "Yetiþtirilen imamýn daha kaliteli olmasý için en az 4 yýl eðitim verilecek. Ardýndan bir master ve doktora tezi yapma imkaný sunacaðýz. Ýmamlarý Müslüman ilahiyatçýlar eðitecek. Ders içeriði de Müslüman cemaatler ile diyalog içerisinde geliþtirilecek. Zamanla Türkiye'deki ilahiyat fakültelerinden destek alacaðýz." Prof. Dr. Ceylan, kitabýnda da belirttiði gibi neo-selefi imamlarýn dinin etik anlayýþý ve özünü camilerde öðrtmeyip, deformasyona uðratmalarýnýn, üniversiteli imamlar ile önleneceðini sözlerine ekledi.

 

KADINLARA DA HÝTAP ETMEK ÝSTÝYORUZ

 

Din görevlisi ya da ilahiyatçý olmak için cinsiyet ayrýmý olmadýðýný ifade eden Prof. Dr. Ceylan, ülkede kadýn din görevlisi sayýsýnýn sadece yüzde 5 olduðunu vurguladý. Ceylan, "Eðitim seviyesi yüksek kadýnlardan oluþan toplumlar daha çok geliþiyor. Bu din için de geçerli. Bayanlar, dini cemaatlerde önem kazanmaya baþladý. Onlara da hitab etmek istiyoruz" þeklinde konuþtu.

 

Yeni Þafak, 09.04.2010

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...