Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Said Nursi eleþtirilemez mi?

 

Vefatýnýn 50. yýlý münasebetiyle Bediüzzaman Said Nursi yoðunluklu bir þekilde gündemde. Gönül verenler, Türkiye ve dünyada sempozyum, kongre, panel, tiyatro, söyleþi, röportajlarla Bediüzzaman ve Risale-i Nur'u anlatýyor. Programlarýn duyurusu ve haberleri "2010 Bediüzzaman Etkinlikleri" baþlýðý altýnda Risale Haber'de yayýnlanýyor. Yýl boyunca yayýnlanmaya devam edecek.

 

Ulusal medyada saygýn isimler Bediüzzaman hakkýnda çok güzel deðerlendirmelerde bulunurken aksine olumsuz düþünenler de oldu. Artýk azýnlýkta kaldýðýný müþahade ettiðimiz bu isimlerden biri de Rýza Zelyut.

Eleþtirinin ötesinde hakaretvari bir üslup kullanan Zelyut'a okuyuculardan büyük tepki geldi. Ardýndan Risale Haber'e konuþan Bediüzzaman Vakfý Baþkaný Ahmet Rüzgar Zelyut hakkýnda hukuki süreci baþlatacaklarýný açýkladý.

 

Burada yeri gelmiþken az da olsa "niye bu tür adamlarý muhatap alýp yayýnlýyorsunuz" þeklinde gelen itirazlarý cevaplayalým. Bunlara karþý gerekçemiz þuydu: Herkes kendi nefsiyle, þahsýyla ilgili hakaretlere sessiz kalabilir, bunlarý dikkate almayabilir. Ancak bu duruþu inancý, sevdikleri için sergileyemez. Bunlar için muhakkak surette giriþimlerde bulunmak zorundadýr. Nitekim bu yöndeki yayýnlar yerini bulmuþ olacak ki Zelyut kendisini ziyaret eden Haber 7 Yayýn Yönetmeni Ünal Tanýk ve Mehmet Ali Bulut'a “Ben onun takipçilerinden özür diliyorum, bendeki Bediuzzaman bilgileri ile gerçekte olan farklý imiþ, bunu öðrendim” dedi.

 

Eleþtiri herkesin hakký. Ancak hakaret hiç kimsenin hakký da haddi de deðil. Kimse kimseyi sevmeye zorlayamaz. Bu Bediüzzaman da olur baþkasý da. "Benim sevdiðimi sen seveceksin ama ben senin sevdiðini sevmek zorunda deðilim, hakaret ederim" þeklindeki bir düþüncenin yaptýrýmý da, etkisi de yok.

 

Deðiþen ve her geçen gün özgürleþen bir Türkiye'de alýþkanlýklar da deðiþmek zorunda. Tabular birbiri ardýna yýkýlýrken yarým asýr önceki alýþkanlýklarý bugüne taþýmak komediden öteye geçmezken bu düþünce sahiplerini de yanlýzlýða mahkum ediyor.

 

TABULARA KARÞIYKEN...

 

Öte yandan bir özleþtiri yapmak da kaçýnýlmaz olarak karþýmýzda duruyor. Medyada Bediüzzaman Said Nursi hakkýnda yazý yazarken içinde bazý yanlýþ kavramlarýn bulunmasý veya eleþtirel yazýlar yazanlarýn da bazen aðýr eleþtirilere maruz kaldýðý görülmekte. Bunlara gösterilen tepkileri "Said Nursi hakkýnda yazamazsýn" üslubu ile özetlemek mümkün.

 

Herkes her þeyi yazmakta hürdür. Burada eleþtiri de olabilir sorgulama da. Yeterki hakaret ve iftira olmasýn. Bu durumlarda bile söz konusu yanlýþlýklarý izahtan öte, hakarete hakaretle cevap vermek beklenen bir davranýþ olmamalý.

 

Özellikle Bediüzzaman Said Nursi'ye gönül verenlerin buna dikkat etmesi gerekir. Yýllarca tabulara, baskýlara karþý demokratik ve hukuki mücadeleyi sürdüren, fikir, düþünce ve ibadet özgürlüðü için çalýþanlarýn "öteki" sayýlabilecek kesimler için yeni tabular da oluþturmamalý. Bediüzzaman Said Nursi'yi bu kalýba sýkýþtýrmamalý. Veya öyle bir algýlamanýn oluþmasýna müsaade etmemeli.

 

Bediüzzaman da, eleþtiriye tabi tutulabilir, sorgulanabilir. Bu eleþtiri ve sorgulamalarýn ona gönül verenleri sarsmamasý ve ürkütmemesi gerekir. Zira bugüne kadar gökkubbe altýnda Said Nursi için yazýlmadýk, söylenmedik bir mesele kalmadý. Ne yazýldý, söylendiyse cevabý verildi.

 

Bilmek, öðrenmek ve anlamadýðý için eleþtirenlere, sorgulayanlara insani münasebetler dahilinde yapýlan izahlarýn -vicdaný tamamen iflas etmemiþse- mutlaka olumlu etkiler býraktýðýný gerek geçmiþte -hatýralarda anlatýldýðý gibi- gerekse günümüzde þahit olduk. Bu doðrultuda Risale-i Nur, Bediüzzaman Said Nursi ve cemaatler hakkýndaki eleþtirilere verilen tepkilerin dozajýnýn ayarlanmasýnda fayda var.

 

Özetle, tabulara karþýyken baþkalarý için "bizim tabular"ý oluþturmak gönül verdiðimiz büyük þahsiyetlere ve eserlerine haksýzlýk olur.

 

BEDÝÜZZAMAN'IN SON 60 GÜNÜ

 

23 Ocak'ta baþladýðýmýz "Bediüzzaman'ýn Son 60 Günü" çalýþmamýz sona erdi. Büyük ilgi gören çalýþma, Bediüzzaman'ýn Urfa'da vefat ettiði 23 Mart 1960'tan önceki son iki ayýnda baþta medyada olmak üzere yer alan haber, yazý ve hatýrlarla ilgili arþiv aðýrlýklý bir çalýþmaydý. Bu konudaki çalýþmalarýndan dolayý yazarýmýz A. Kadir Aytar'a bir kez daha teþekkür ediyoruz.

 

UMRE NOTLARI

 

Umre'ye giden yazarýmýz Abdurrahman Iraz, Mekke'de açýlan "Nur dersanesi"nin müjdesini vermiþti. Haber ve fotoðraflarýyla bu nurlu sevincin dünyanýn her yerinde yaþanmasýna vesilen olan Iraz, kutsal mekanlardaki çok ilginç gözlemlerini de bizlerle paylaþacak.

 

RÝSALE HABER REKLAMLARI BURÇ FM VE SAMANYOLU'NDA

 

Reklam ve tanýtým faaliyetlerimiz devam ediyor. Geçtiðimiz haftadan itibaren Burç FM ve Radyo Samanyolu Haber'de reklamlarýmýz yayýnlanmaya baþladý.

 

 

Kemal Benek, Risale Haber, 05.04.2010

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...