Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Bediüzzaman sinemasý

 

Üstadýn son 100 gününü SETÜD’teki seminerde araþtýrmacý Ýbrahim beyden dinleyince ve Risale Haber’den son 60 günü takip edince, güncel ve çok önemli mesajlarý fark ettim.

 

Aziz dostum Serdar Murat’ýn bu konuda baþlangýç sadedinde bir çalýþmasý var. Son dönemin “Veda Fýrtýnasý”ný yazmýþ. Dönemin gazetelerine ulaþmýþ. Mümkün olsa emniyet arþivlerinden belgeler alýnabilse.

Dönemin tanýklarý açýk açýk konuþabilse.

 

Adnan Menderes-Ýnönü kavgasýnýn ve medyanýn son üç ayýnda Said Nursi var. Türkiye’nin sarsýcý gündemi.

Bakanlar Kurulu kararý ile Üstadý Ankara’ya sokmama dönemi. Ýçiþleri Bakaný Namýk Gedik’in adým adým Üstadý takibi ile ölüm döþeðinde Urfa’dan çýkarma çabalarý.

CHP’nin þerrinden kaçan DP’nin Üstad’dan müsamaha beklercesine onunla mesafeli dururken ezilmiþ bir halde çekingen tutumlarý v.s.

 

Tarih araþtýrmacýlarý, belgeselciler, sinema sektörünün erbabý mutlaka bu iþlere el atmalý.

Nitekim Yeni Þafak’tan Ali Murat Güven, son bir yýldýr Bediüzzaman Kýsa Film Yarýþmasý yapmak için çýrpýnýp duruyor. Nesil Yayýn Grubu projeyle yakýndan ilgileniyor.

Yine Mustafa filmi ile baþý derde giren Can Dündar’ýn Üstadla ilgili filmi bekletiliyor. Bugünlerde Yeni Asya’daki röportajýnda, Dündar’ýn ekibinden Cemalettin Canlý çalýþmalarýnýn devam ettiðini söylüyor.

Son aldýðýmýz bilgilere göre Mehmet Ali Birand Üstadýn belgeseli için kollarý sývamýþ.

Dost TV’nin de bir belgesel çalýþmasý içinde olduðunu duyuyoruz.

Endonezya’dan bir zatýn Üstadla ilgili bir senaryo yazdýðýný Said Özadalý’dan öðrendim. Ýhsan Kasým’la diyalog halindelermiþ.

 

Yine bir ay önce Adana havaalanýnda karþýlaþtýðým tasavvuf ehli bir yapýmcý arkadaþýn Üstadla ilgili bir belgesel çalýþmasýndan özetle bahsetti.

Geçen hafta CNN Türk’te Taha Akyol’a konuþan Kalan Müziðin sahibi Hasan Saltýk’ýn da Bediüzzaman belgeseli çalýþtýðýný öðreniyoruz.

Risale-i Nur Enstitüsü’nün kýsa film yarýþmasýný da bu arada zikredeyim. Güzel bir baþlangýç,

Merak Prodüksiyonun üzerinde çalýþtýðý bir belgesel hazýrlýðýný da söylemiþ olalým.

Sinema tadýnda bir baþka camianýn çalýþmasý da kulaðýmýza geldi.

 

Bunlar çok güzel geliþmeler.

Yazýlý medyanýn ve yazarlarýn Üstadýn vefatýnýn 50. yýlý vesilesiyle zihin pencerelerini açmalarý da çok güzel geliþmeler.

Yeni müzakerelere, tartýþmalara ve sükunetle okuyup, dinleyip eleþtirilere ve eksik kýsýmlar ile yanlýþlara akli delillerle izah getirmeye de hazýr olalým. Gündem Üstada gelmiþse, herkes bunun bir yerinde olacaktýr ve boyutu Türkiye’yi aþan evrensel bir müzakeredir artýk.

 

Bunlar yeterli mi?

Elbette deðil.

Müþahedem þu ki, yakýn bir gelecekte Üstadý televizyon ekranlarýnda daha çok göreceðiz. Ýman ve hürriyet mücadelesini, masumiyetini, tefekkürünü, yalýnlýðýný, sadeliðini ve ihlasý ile ilim ve cesaretini çok konuþacaðýz.

Þöhretli birkaç gazetecinin bu minvalde bir arayýþlarý söz konusu.

 

Bediüzzaman’ýn “iman sinemasý” mutlaka hayat bulmalý.

Ertuðrul Özkök’ün dikkatini çekecek kadar.

Risale-i Nur’a ilgi duyan ve Bediüzzaman’ý olduðu gibi anlatacak sanat çalýþmalarýna o kadar çok ihtiyaç var ki…

Ýlgili Nur Talebeleri, bunu ajandalarýnýn birinci maddesi yapmalýlar diye düþünüyorum.

Muhterem Suat Alkan’ýn kültür ve sanat çýrpýnýþý bir iþaret taþý gibi bu alanýn tefekkür zeminine yatkýn sermayesi için ipuçlarý veriyor.

Kendisiyle geçen yýl aile þurasýnda beraber olduðum merhum Yücel Çakmaklý ile bu mevzularý konuþamadýðýma hala hayýflanýrým.

 

Edebiyatçý dostlarýmýzýn Risale-i Nur’un senaryolarýný baþtan baþa yazmamalarýna da. Temsillerin, birer metafor tadýnda farklý bir formatta sunulamamasýna da.

Baþta ulusal, sonrasýnda uluslararasý düzeyde sanat kalitesi tatmin edici þiir, makale, karikatür, film yarýþmalarýnýn olmamasýna da.

Hala bir eðitim müfredatýnýn uzaktan eðitimle her eve girmemesine de.

 

Bu hayýflanmalar, birer kamçý gibi sýrtýmýzda patladýkça diriliþin emareleri olacaktýr.

Bunlar, benim kuþaðýmýn engelli koþudaki hal-i pürmelalinin serencamýdýr. Bu ahvalin dilekçesini yeni kuþaða býrakýyorum. Nesl-i cedide.

Televizyon, sinema, tiyatro, gazetecilik, edebiyat, güzel sanatlar çalýþan genç dimaðlarýn ajandalarýna Bediüzzaman maddesi koyup, þimdiden odaklanacaklarý bir konuda çalýþma yapmalarýný diliyorum.

 

Bir araya gelmelerini, teknolojinin ve biliþimin mevcut nimetlerinden ve olaðanüstü fýrsatlarýndan yararlanýp, hayatlarýný, sanat kariyerlerini taçlandýracak Üstada ayýrmalarýný temenni ediyorum.

Bu konuda gençlerin yetiþmesi için her yaþa hitap eden bir çalýþmayý, medya eðitimini kýymetli arkadaþýmýz Sadýk Yalsýzuçanlar beyefendi baþlattý. Takdire þayan bir hareket.

Nur kervanlarý, büyüyerek nurun aþýklarýna ulaþmaya yerkürenin her yerinde devam edecekler.

 

Son önerim;

Üstadýn 365 güne düþen her takvim yapraðý için elinde çalýþma olan veya yeni bilgileri elde etme merakýnda olan araþtýrmacýlara çok iþ düþüyor.

Son yüzyýlýn tarihi izdüþümü olan her günün kronolojik tarihçesini olabildiðince ortaya koymanýn zamaný. Uzun bir yolculuk elbette.

Bir yerinden baþlanacaksa, ilgilisi için son üç ayý ciddi bir analiz, tahlil ve belgelerle tanýtým ve sinemaya, belgesele ve esere dönüþtürmeye ne dersiniz?

Bediüzzaman sinemasýna gitmeye bilet aldýnýz mý?

 

 

Ismail Berk, Risale Haber, 31.05.2010

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...