Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Fetva toplantýsýnda Said Nursi sorusu!

 

http://www.risalehaber.com/images/news/67544.jpg

 

Türkiye ve dünya medyasýnýn ilgisini çeken fetva toplantýsýnda bir dinleyicinin Said Nursi ile ilgili sorusu dikkat çekti

 

Ahmet Kýlýç'ýn haberi:

 

Yurtiçi ve yurtdýþýndan gelen 20'ye yakýn aydýn, 1300'lü yýllarýn baþýnda Ýslam dünyasýnýn önde gelen âlimlerinden Ýbn Teymiyye'nin Moðol istilasý altýnda ezilen Mardinliler için verdiði 'cihat fetvasý'ný tartýþtý. Türkiye ve dünya medyasýnýn ilgisini çeken toplantýda bir dinleyicinin Said Nursi ile ilgili sorusu dikkat çekti.

 

Ýlk gün yapýlan Darülharp ve Darül Ýslam konuþmalarýnda çeþitli alimlerin görüþleri dile getirildi. Konuþmalarýn ardýndan seyircilerden de soru alýndý.

 

Gelen soruda, "Darülharp ve Darül Ýslam gibi bir konuda Bediüzzaman Said Nursi'nin de görüþleri var. Bu toplantý Türkiye'de yapýlmasýna raðmen neden Bediüzzaman'ýn görüþleri burada dile getirilmiyor. Yoksa konuþmacýlar Said Nursi'yi tanýmýyor mu?" ifadeleri yer aldý.

 

Soruyu ilk önce Dünyadaki Müslüman Azýnlýklarýn Baþkaný Dr. Ali al-Karadaði cevapladý. Dr. Ali al-Karadaði, Said Nursi'yi çok iyi tanýdýðýný, onun iman konusundaki görüþlerinin yer aldýðý bir kitabý dahi bulunduðunu hatýrlattý.

 

Ayný soruya bir açýklama da Merkezi Ýngiltere'de bulunan Ýslami düþünce kuruluþu Küresel Yenilenme ve Rehberlik Merkezi (GCRG) kurucusu Þeyh Abdullah Bin Bayah'tan geldi.

 

Bediüzzaman Said Nursi'yi tanýdýklarýný vurgulayan Bayah, "Biz Said Nursi'yi tanýyoruz, biliyoruz. Ancak, Said Nursi'nin bu konuda görüþlerini Türkiye'den birinin beyan etmesini isterdik" þeklinde konuþtu.

 

RisaleHaber, 30.03.2010

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...