Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Ýþte Oktay Kaynarca'nýn Ahmet Hakan'a yanýtý:

 

Oktay Kaynarca’nýn Hürriyetteki 26.03.2010 tarihli sanatçý duyarlýlýðý deðil Cahil cesareti baþlýklý yazýsýna cevabendir, bilgilerinize

 

 

 

Gazeteyi açýp da yazýný gördüðümde önce gülümsedim. Aslýnda haber verdiler yoksa açýp da takip ettiðim bir adam deðilsin, deðer görmüyorum yazýlarýný ve orta zeka saçmalamalarýný. Sonra sana cevap yazýp seni nimetlendirmelimiyim diye düþündüm ama vardýðým sonuç,artýk birinin gerçek anlamda aslýnda tükenmeye yüz tutmuþ, kendini bilmez, sana ayrýlan köþeyi babanýn malý gibi kullanman ve oradan yani sýrça köþkünden sen iyi sen kötü, sen cici sen kaka deme küstahlýklarýna ve orta zekana dayalý beðendiklerin ve beðenmediklerin ukalalýklarýna bir þey söyleme isteði beni bu yazýnýn baþýna oturtmak oldu... Þimdi iyice oku Ahmet Hakan.. her satýrýný iyice oku ki açýk arayýp bulup, cevap yazacak malzeme çýkaracak veri olsun elinde,biraz daha gündeme gel, oturduðun sýrça kümesinden insanlara kondurduðun saçma sapan sýfatlarla çok bilmiþ Ahmet Hakan.

 

 

 

Oturduðun yerden burasý nasýl görünüyor bilmem ama, buradan orasý çok komik görünüyor Niþantaþý playboyu Ahmet Hakan. Ýster beðen ister beðenme, öncelikle bu memlekette çýkýp herkesin korktuðu bir ortamda ,bize dokunmayan yýlan bin yýl yaþasýncýlýðýn neme lazýmcýlýðýn hakim olduðu bir dönemde, fikirlerini, düþündüklerini, ülkesine dair biriktirdiklerini,ulusuna yapýlan haksýzlýklarý ,aþaðýlamalarý, telaþlarýný dile getirme, söyleyebilme cesaretini gösteren, bu memleketin ister kabul et ister etme, iki tane sanatçýsýna cahil deme cesaretini terbiyesizliðini ve fütursuzluðunu, yazý yazdýðýn gazetenin bugüne kadar izlediði etik duruþ biçimden almýþ olamazsýn, demek ki bu kendi hadsizliðin hadsiz Ahmet Hakan. Sözünü ettiðin “oturup biraz çalýþsalardý dirsek çürütselerdi öðrenselerdi” varsayýmlarýný merak ediyorum, örneðin geçmiþimi, yaþadýðým yeri,çýkýp geldiðim yeri, ailemi, memleketime dair o bölgeye dair biriktirdiklerimi, sýrtýmda taþýdýklarýmý, akþam istiareye yatýp mý öðrendin ? fýrýldak Ahmet Hakan. Hadi söyle bize sakalýnýn arkasýndaki gerçek yüzün hangisi? Durduðun saf ne? Bayraðýn hangisi? Hangi öz güven hangi alt yapý bu kadar fütursuz, senin gibi düþünmeyenlere senin tabirin ile cahil cesaretinle, iyi kötü kaliteli kalitesiz, aferin kaka deme kibirliliðini, makamýný tanýyor. Birikimden bahsetmiþsin yazýnda, hangi birikimin baþka insanlarýn bu ülkeye dair biriktirdiklerini,süzdüklerini, taþýdýklarýný aþaðýlama, yerme, hor görme hakkýný veriyor sana? Niþantaþýndaki cafelerde sözüm ona artist iliþkilerin mi artist Ahmet Hakan.?Ýþte bu yüzden bir Uður Mumcu bir Bekir Coþkun bir Ýlhan Selçuk ,Yýlmaz Özdil, Ahmet Taner. Taha Akyol, Emin Çölaþan olamadýn olamayacaksýn rüzgar gülü Ahmet Hakan…Evet söylediklerimin sonuna kadar arkasýndayým, yazdýðýn gibi havasýyla, civasýyla ,edasýyla, þekliyle, þemali ile yani tam gördüðün gibi, beni sevenlerle ,sevmeyenlerle, benim gibi düþünenlerle ,düþünmeyenlerle.. Tek eksiðim, bugüne kadar kendilerine köþe verildi diye beðendiklerim beðenmediklerim fütursuzluðuna, narsistliðine varacak kadar, haddini aþanlara bu güne dek suskun kalmýþ olmam, diye düþünüyorum, eskimiþ komik Ahmet Hakan. O kadar çala kalem sýrf yazmýþ olmak için,oraya da yetiþebiliyim demiþ olmak için yazmýþsýn ki yazýný, tarafýmdan söylenenlerin hepsini çarpýtarak ve eðri büðrü yazmýþ olmandan dolayý algýlamanda da sorun olduðunu düþünüyorum. (Devletin sadece Kürtler deðil, saðcýlar, solcular, doðulular, karadenizliler, inananlar, inanmayanlar doðrultusunda sýnýflandýrmalarý, engellemeleri, her dönem gelen hükümetle deðiþen siyasi tavrý, bu ülkenin bu güne kadar deðiþmez gerçeði olmuþtur) düþüncemi merak edip, açýlým toplantýsýnda okuduðum yazýya baksaydýn, bölgeye dair, memlekete dair neler biriktirip biriktirmediðimi, ne kadar dirsek çürüttüðümü anlardýn çok bilmiþ Ahmet Hakan.

 

Maalesef bizim her daim her aklýmýza geleni, yediklerimizi, içtiklerimizi,seyrettiklerimiziseyretmediklerimizi,beðendiklerimizi,beðenmediklerimizi çala kalem, fütursuzca iþine geldiði gibi yazacak bir köþemiz yok. Sanatçý duyarlýlýðýyla ve senin küçümsediðin cesaretle herkesin ortasýnda, herkesin gözünün içine bakarak söylediðim, okuduðum metni yayýnlayacak bir gazete bulmakta öyle kolay bir þey deðil yazarcýk Ahmet Hakan. Bilmem bu yazýdan sonra bana dava açar mýsýn, sözüm ona iþini gücünü býrakýp peþime düþüp, beni didik didik etmeye zaman ayýrýr mýsýn? Ama ben bu yazýya son noktayý koyduðumda seni hatýrlamayacak kadar hiç olmamýþcasýna çýkarýcam hayatýmdan, yani benim için bir vatandaþ olarak, bir sanatçý olarak bütün kýymeti harbiyen bu kadar, bu yazýnýn toplamý kadar tatlý su demokratý Ahmet Hakan.

 

 

 

Ahmet Hakan bugünkü yazýsýnda þunlarý yazmýþtý:

 

 

 

Sanatçý duyarlýlýðý deðil cahil cesareti

NTV’de Mirgün Cabas ile Hakký Devrim’in programýnda iki sanatçýnýn Kürt sorunu üzerine yaptýklarý tartýþmayý seyrettim.

 

Sanatçýlardan birinin adý: Oktay Kaynarca... Diðerinin adý: Lale Mansur...

 

Biri “resmi söylem”den yana... Diðeri ise “hepten aykýrý” gidiyor...

 

Ve fakat...

 

Ýkisinin bilgileri de sýð, ikisi de kliþeci, ikisi de kuþkuya zerre kadar yer vermiyor, ikisi de yýllarýn sorununu bir çýrpýda çözmüþ havasýnda, ikisi de konuya hakim deðil, ikisi de birbirini küçümsüyor, ikisi de ben bilirim edasýnda.

 

* * *

 

Ne Kürt isyanlarýndan haberdarlar, ne de bastýrýlmýþ kimlik meselelerinden...

 

Ýkisi de “Mesele bir Kürt’ün Türkleþerek cumhurbaþkaný olabilmesi deðil, mesele bir Kürt’ün Kürt kimliðiyle cumhurbaþkaný olabilmesi...” cümlesini iþitmemiþ.

 

Hele Oktay Kaynarca...

 

O kadar meselelerden uzak ki...

 

“Devlet politikalarý” ile “halkýn duyarlýlýðý” arasýnda bir ayrým yapmayý bile beceremeyip, “Biz Türkler, Kürtlere ne yaptýk” diye sorabiliyor.

 

Hele Lale Mansur...

 

O kadar habersiz ki meseleden...

 

“Kürtlerin sorunu ne? Kürtler ne istiyor?” sorularýna iki lafý bir araya getirip doðru dürüst bir cevap veremiyor.

 

* * *

 

Hava tamam... Edada sorun yok... Caka desen bin beþ yüz... Kibir ve küçümseme at baþý... Vurgular düzgün... Sergiledikleri müthiþ cesaret deðme alimde yok... Kendinden eminlik had safhada...

 

Tek eksikleri var: Birikim...

 

Ýnsanýn, “Madem bu konuda laf söylemeye bu derece merak sardýnýz, biraz dirsek çürütün, açýn da iki kitap okuyun kardeþler ve de kýz kardeþler” diyesi geliyor.

 

 

 

26.03.2010

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...