Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

'Kürdi caiz Türki lazým'

 

Said Nursi 1960'ta Urfa'da vefat etti.

Bugünlerde 50'nci ölüm yýldönümü nedeniyle farklý etkinlikler düzenleniyor.

Lise yýllarýnda kitaplarýyla tanýþtýðým Bediüzzaman Said Kürdi'nin onlarca ciltlik eserlerindeki fikirlerine katýlmasam da, uzun yaþamý boyunca verdiði mücadeleye hep saygý duydum.

Türkiye'nin ana fikir damarlarýndan birini derinden etkileyen isimlerin baþýnda geliyor.

O damarý dýþlayarak Türkiye'nin kendisi olmasý ve dünyayla buluþmasý pek gerçekçi deðildi ve olmadý da...

Halen de o çizgi Türkiye'nin demokrasiyle buluþmasýnda önemli rol oynuyor.

Ama ne yazýk ki bazý kesimlerin korku ve önyargýlarý da hiç deðiþmiyor.

Bu yaklaþýmý canlý tutan ise darbeci zihniyettir.

Týpký 50 yýl önce 27 Mayýs 1960 askeri darbesinde olduðu gibi. Onlar Said Nursi'nin mezarýna bile tahammül edemedi. Öyle edemediler ki, 12 Temmuz 1960'ta Urfa'daki türbesine girip, naaþýný aldýlar ve uçakla bilinmeyen bir yerlere götürdüler.

Böyle bir devlet olabilir mi?

Bir devlet vatandaþýna bunu nasýl yapar?

Ömrü zaten sürgünler, cezaevleriyle geçen bir fikir adamýna, mezarýnda bile rahat verilmeyen bir sistemden söz ediyoruz.

Bu sistem olduðu için hâlâ darbeler gündemde ve hâlâ 12 Eylül darbecilerinin anayasasýný deðiþtiremiyoruz.

Said Nursi bugün Türkiye'nin tartýþtýðý eðitim ve demokratik açýlýmýn gerekliliði üzerine yýllar önceden farklý fikirler önermiþ önemli bir mütefekkirdir.

Bakýn bugün "dil böler" diyen siyasetçilerin aksine Said Nursi, ana diliyle verilen eðitim ve kültürün taþa iþlenmiþ nakýþ gibi baki kalacaðýný ve milli lisanýn nakýþýyla görünen bir þeyin, içeriði ne olursa olsun, insanlara sýcak geleceðini ifade ediyor.

Van'da kuracaðý Arapça, Türkçe ve Kürtçe eðitim yapacak üniversite hayalini anlattýðý Medresetüzzehra'da þu tespiti yapar:

"Lisan-ý Arabi vacip, Kürdi caiz, Türki lazým."

Yani eðitimde, resmi dili de ana dili de vazgeçilmez gören bir anlayýþa sahip... Bu anlayýþ yýllar önce hayata geçirilseydi Kürt sorununun bedeli bugünkü kadar aðýr olur muydu?

Said Nursi'nin þu sözleri de çok önemli. Mýsýr El Ezher Üniversitesi öðretim üyelerinden birinin, "Osmanlý devletindeki hürriyete, Avrupa'daki medeniyete ne diyorsun?" sorusu üzerine Nursi þöyle bir cevap verir:

"Osmanlý devleti Avrupa'ya hamiledir. Avrupa gibi bir hükümeti doðuracak. Avrupa da Ýslamiyet'e hamiledir, o da bir Ýslam devleti doðuracak."

Neredeyse yüz yýl önce gelecekte kurulacak Türkiye'nin Avrupalýlýðýnýn altý böylesine net çiziliyor.

 

Mahmut Övür, Sabah, 26.03.2010

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...