Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

SAÝD NURSÝ “THE TIMES” GAZETESÝNDE….

 

Eskiden beri Time dergisi muhabirinin B. Said Nursi ile 5 Ocak 1960 tarihinde bir röportaj yaptýðýný duyuyor, okuyoruz. Acaba neler konustular? Üstad muhabire neler anlattý/ Röportajda abilerden kimler vardi? Bu konularý devamlý merak ediyorduk.

 

 

 

Son zamanlarda B Said Nursi’nin ölümünden 60 gün öncesinin gazette manþetlerini okumakla beraber, acaba Time dergisinin Üstadla olan roportaji merakimiza merak katti.

 

 

 

Acaba Time dergisinin arþivlerden bu röportajý bulabilirmiyiz diyerek, bilgisayarýmýzýn baþýna geçtik.

 

 

 

Önce Time dergisi: Üstadla alakalý bir yazý bulamadýk. Acaba bir hata mý var derken, aklýmýza dünyaca ünlü “The Times” ve “New York Times” gazeteleri geldi.

 

Evet…..The Times gazetesinin arþivlerinde Said Nursi ile alakalý yazýlara rastladýk.

 

 

 

Tarih: 12 Ocak 1960. Konu: Muhalefet lideri Inönü, baþbakan Menderese dini siyasete alet etmekle suçluyor.

 

Times’den okuyoruz: “fanatik Nur tarikatinin yaþlý öncüsü tüm Türkiyeyi kapsayan bir geziye çýkýyor, Ankara ve Istanbula uðruyor. Tarikatýn 600 000 üyesi olduðu belirtiliyor ve muhalefet çekinmeden açýklýyor: “Said Nursi Demokrat partiye 600 000 oy muhafaza ediyor”.

 

Menderes ise bu suçlamayi red ediyor ve bunun bir “iftira” olduðunu ifade ediyor ve Inönüyü bunu ispat etmeye veya bu sözünü geri çekmeye davet ediyor. Inönü ise buna henuz cevap vermemiþ, ancak Menderesin seçim turuna benzeyen güney Türkiye seyahatine rastlayan günlerde, Said Nursi’nin niye böyle bir seyahate çýktýðýný soruyor.

 

 

 

Time gazetesi 12 Ocakta bunlarý yazýyor. Yazýnýn sonu ise çok enteresan: “Diþiþlerinden oðrendiðimiz kaynaklara göre Türkiye ilk defa Vatikan ile diplomatik iliþkilere girmeye karar verilmiþtir”. Kaynaklara göre Times muhabiri 5 Ocak 1960 tarihinde Üstadla görüþmüþ. 12 Ocak tarihli gazetede ise yukarýdakiler yazýyor. Acaba Üstad Vatikana gönderdiði eserlerden bahsettimi? Acaba muhabir Turkiye-Vatikan iliþkilerini Üstaddan ilham alarak mý oðrendi? Bu röportajýn yaþayan þahitleri var mý????

 

 

 

Devam ediyoruz Times arþivlerini karýþtýrmaya. Tarih 24 Mart 1960. Ölüm haberlerine bakýyoruz Saidi Nursi vefat haberi……

 

 

 

“ Saidi Nursi, fanatik müslüman Nur tarikatinin yaþlý lideri, Türkiyenin güney-doðu ili Urfada vefat etmiþtir.

 

 

 

Saidi Nursi ünlü ve renkli þahsiyetti ve Atatürkün ölümünden sonraki esrarengiz dini tepkinin sembolu idi. Hiçbir yere gitmezdi, ancak büyük bir yeþil semsiye altýnda talebelerinin etrafýnda hareket ederdi.

 

 

 

Son günlerde yýllarca bulunduðu Ispartadan yola çýkarak Ankara ve Istanbula bir seyahat düzenlemiþtir. Muhalafet ise bu gezinin, Demokrat parti tarafýndan seçim malzemesi olarak kullanýldýðýný belirtmekte. Baþbakan Menderes ise bu suçlamarý red etmekte.

 

 

 

Kurt asýllý Nursinin 1 milyona yakýn takipcisi olduðu belirtilmekte ve polis tarafýndan toplanan birçok dini kitaplarý olduðu bilinmekte.”

 

 

 

Anlaþýýlan Times muhabirinin ilgisini çekmis Said Nursi: hem yýllarca bulunduðu Ispartadan çýkmasý ve bulunduðu yerden Türkiyedeki dini tepkinin öncü olmasý.

 

 

 

Son olarak Times arþivlerinde 1 Ocak 1961 tarihli bir yazýya rastlýyoruz: “Türk tarikat mensuplarý yakalandi”.

 

 

 

Okuyoruz: “Çoðu genç, 14 Nur tarikatý mensubu Istanbulda yakalandý. Suçlarý ise seküler Türkiyede kapalý kapýlar arkasýnda dini törenler yapmalarý. Diðer 12 zanlý ise sorgulandýkdan sonra serbest býrakýldý. Nur tarikatý son yýllarda aktiftir, bilhassa Menderes döneminde hükümet tarafýndan köylüleri etkilemekle kullanmakla suçlanmakta.

 

 

 

Tarikat halifeliði tekrar ihyayý müdafa etmekte. Son yýllarda 143 tarikat eseri toplatýldý, suçlular ise seküler kanunlara hareket suçuyla 7 yýla kadar hapis ile cezalandýrýldý.”

 

 

 

Iþte Times gazetesinde Said Nursi ve Nurcular ile alakalý yazýlar. Anlaþýlan o ki Times Muhabiri ne kadar Said Nursiyi merak ettiysede, Türkiyedeki Ustada olan menfi basýndan daha fazla etkilenmis……..

 

 

 

Acaba Avrupa ve yabancý basýnda Üstadla ve Risale Nurlarla alakalý daha neler var? Bu da ayrý bir araþtýrma konusu olabilir. Meraklýlara duyurulur.

 

 

 

Ekte konunun haberlerin gazete sahifelerin nümuneleri mevcuttur.

 

http://www.risalehaber.com/images/other/the_times1.jpg

 

http://www.risalehaber.com/images/other/the_times2.jpg

 

http://www.risalehaber.com/images/other/the_times3.jpg

 

http://www.risalehaber.com/images/other/the_times5.jpg

 

 

 

 

 

 

Yavuz Bilgin/ Muhammed Baþoðlu- Rotterdam- Hollanda

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...