Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Malcolm X'in itirafçý tetikçisi serbest

 

http://www.moralhaber.net/resimler/haberler/74760.jpg

 

 

 

21 Þubat 1965 tarihinde Amerika'daki siyahi Müslümanlarý 'sahih Ýslam'a davet eden Malcolm X'i katleden üç kiþiden sonuncusu da serbest kaldý. Daha önce 16 kez þartlý tahliye baþvurusu yapan ancak reddedilen Thomas Hagan 17. baþvurusunda istediðini aldý. Son 20 yýl boyunca haftada sadece iki günü hapiste geçiren, diðer günlerde "çalýþma özgürlüðü" tanýnan Hagan, suikastý ve planlarý itiraf eden tek isimdi. Malcolm X'i katleden diðer iki kiþi, Muhammed Abdülaziz (Norman 3X Butler) ve Halil Ýslam (Thomas 15X Johnson), haklarýndaki iddialarý her zaman reddetti. Ancak Hagan 1966 yýlýndaki davada cinayette yer aldýðýný itiraf etti ve diðer zanlýlar aleyhine tanýklýk yaptý.

 

'LÝDERE KARÞI GELÝYORDU'

 

Hagan'ýn 28 Nisan'da "özgür bir adam" olacaðý belirtildi. Bugün 69 yaþýnda olan Hagan, 1977'de verdiði ifadede, "Malcolm, Ýslam Ümmeti grubu lideri Elijah Muhammed'e karþý geliyordu" þeklinde konuþmuþtu.

 

Öldürüleceðini BÝLÝYORDU

 

Malcolm X, 21 Þubat 1965 günü, 400 kiþilik bir toplantýda konuþma yapacaktý. Ama Malcolm dýþýndaki konuþmacýlarýn hiçbiri henüz gelmemiþti. "Geleceklerini sanmýyorum. Ýçimden bir ses bugün kesinlikle kürsüye adým atmamalýsýn diyor" sözleriyle Malcolm yaþayacaklarýný hissetmiþ gibiydi.

 

Yeni Þafak, 21.03.2010

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...