Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Oy Fadime

 

 

HAFÝF kilo almýþ Fadime.

 

13 yýl önce yani 28 Þubat günlerinde yüzünde “Kandýrdýlar beni” ifadesi vardý ya...

 

 

 

Ýþte o ifade gitmiþ, yerine “sosyal içerikli Türk filmleri”nde gördüðümüz türden “tek derdi geçim olan varoþ kadýný” edasý gelmiþ.

Fabrikada çalýþýyormuþ... “Sanki kendi içer gibi” tütün mü sarýyor, yoksa sekreterlik türü masa baþý bir iþ mi yapýyor, belirsiz.

Baþýný çalýþýrken açýyor, dýþarýda örtüyormuþ.

Üç yýl evvel babasýný kaybetmiþ...

Evinden iþine, iþinden evine mütevazý bir hayat yaþýyormuþ.

Adýný deðiþtirmiþ.

13 yýl evvel televizyon stüdyolarýnda susturulamazdý. 13 yýl sonra kendisini bulan Sabah muhabiri, aðzýndan tek bir harf bile alamamýþ.

* * *

Fadime’nin bu halini görünce Ergenekon’un gizli tanýklarýndan birinin ortaya attýðý iddialarýn palavra olduðunu da anlamýþ olduk...

Ne diyordu “gizli tanýk”?

“Fadime eskiden pavyonda çalýþýrdý... Pavyondan alýnýp Kalkancý’nýn, Gündüz’ün koynuna atýldý...” diyordu.

“Fadime estetik ameliyat oldu...” diyordu.

“Fadime 28 Þubat’ta rolünü oynadý, þimdi yurtdýþýnda kraliçeler gibi yaþýyor...” diyordu.

Ýslami kesim ne de çok sevmiþti bu palavralarý...

“Ýþte gördünüz... Biz kusursuzuz... Bizi oyuna getirdiler... Fadime içimizden biri deðilmiþ...” diye nasýl da rahatlamýþlardý.

* * *

Madem “Fadime gerçeði” ortaya çýktý, o zaman ben de “acý gerçekleri” alt alta yazayým:

- BÝR: Fadime Þahin pavyon kýzý deðildi, dinini yaþamak isteyen saf bir kýzdý.

- ÝKÝ: Fadime, Ýslami kesimin içinde “þeyh” postunda oturan adamlar tarafýndan kandýrýldý.

- ÜÇ: Ýslami kesim özeleþtiri kültürünü geliþtirerek “Ýçimizde sahtekârlar var ve biz onlarý ayýklamýyoruz” diyeceðine “Bizim hiç kusurumuz yok... Fadime de, Ali Kalkancý da, Müslüm de içimize sokulmuþ ajanlardýr...” demeyi tercih etti.

- DÖRT: Oysa daha ilk günden söylenmesi gereken þuydu: “Ýçimizdeki ahlaksýzlarla yeterince mücadele edemediðimiz için bizi affet Fadime...”

 

 

Gizli günlüðümden

 

- CUMA: Bugün Akif Beki’nin yazýsýný beðendim. Hey! Þaka deðil. Anladým ve beðendim.

- PERÞEMBE: Kahrolasý trafik... Bir buçuk saatte berbere gidilir mi?

- PAZARTESÝ: Sabahtan beri dilime Kibariye’nin, Erdoðan’a söylediði “Olay adamsýn anacým” sözü pelesenk oldu.

- PAZAR: Bugün “taþradan mukassi (sýkýcý) görünen mekânlar”da dinlenecek bir þarkýyý defalarca dinledim: Melihat Gülses’ten... “Çok âþýðýn var diyorlar”.

- SALI: Akþamüzeri ÝKSV’nin yeni binasýnýn en üst katýndaki X Restoran’a gittim. Yemekler güzel ama þu “kantin” havasý ne olacak?

- ÇARÞAMBA: Bu bahar Batum seyahatine çýkýlacak.

- CUMARTESÝ: Madem Ebru Þallý, “ölüleri canlý yayýna davet etme” modasý baþlattý, ben de Tarafsýz Bölge’ye Oðuz Atay ile Cemil Meriç’i mi davet etsem acaba?

 

 

Kulübe hoþ geldin Cengiz Çandar

 

“HER köþe yazarý bir gün Baþbakan’ýn fýrçasýný tadacaktýr.”

Bu espri daha önce yapýldý mý bilmiyorum ama “fýrça yiyen köþe yazarý” sayýsýnýn her geçen gün arttýðýný biliyorum.

Mesela...

Yalçýn Doðan fýrçayý ilk tadanlardandýr...

Mesela...

Fehmi Koru fýrçayý büyük bir olgunlukla karþýlayanlardandýr.

Mesela...

Taraf Gazetesi fýrçanýn altýnda kalmamýþtýr.

Mesela...

Mehmet Tezkan niye fýrça yediðini hâlâ anlayamamýþtýr.

Mesela...

Bekir Coþkun fýrçanýn en sertine maruz kalanlardandýr.

Ve þimdi de...

Listeye Cengiz Çandar eklendi.

Kendisine “Kulübe hoþ geldin” diyor ve “sabr-ý cemil” diliyorum.

 

 

Bu imam benim kahramanýmdýr

 

ÝSTANBUL Sultangazi’de Habipler Cemevi’nin camlarý, kimliði belirsiz kiþiler tarafýndan kýrýlmýþ.

Bu olay üzerine Habipler Kanuni Sultan Süleyman Camii imamý Ahmet Sevim, yanýna cami cemaatini de alarak Habipler Cemevi’ni ziyaret etmiþ.

Ýmam Ahmet Sevim, saldýrýyý kýnamýþ ve þöyle demiþ: “Kardeþliðimiz bu tür olaylar karþýsýnda daha da pekiþmelidir.”

Fotoðrafý gördüm:

Posbýyýklý Alevi dedesi ile badem býyýklý hocamýz nasýl da hemhal olmuþlar...

Sakallý, cüppeli cami cemaati ile kasketleri baþýndaki cemevi cemaati nasýl kaynaþmýþlar.

* * *

Bizde þöyle okkalý bir “Barýþ Ödülü” var mý?

Eðer varsa benim adayým Ýmam Ahmet Sevim’dir.

Eðer yoksa Baþbakan Erdoðan’dan ricamdýr:

Lütfen Ahmet Sevim Hoca’yý arayýp kutlayýnýz... Ve mümkünse onu ödüllendiriniz.

Çünkü onun yaptýðý bu “süper hareket”, bin “Alevi açýlýmý”ndan daha muteberdir.

 

 

Ahmet Hakan

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...